Now showing items 21-40 of 348

 • Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech 

  Pinkoš, Patrik
  Diplomová práca sa vo svojej teoretickej časti venuje popisu možností akumulácie elektrickej energie so zameraním na elektrochemické akumulátory. Ďalšia kapitola taktiež teoretickej časti práce popisuje možné aplikácie ...
 • Studium vlivu ionizujícího záření na komunikační systémy umělých družic 

  Golubev, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá studiem ionizujícího záření, jeho interakcemi s hmotou a jeho účinky na ni. V práci je uveden rozbor různých typů interakcí přímo ionizujícího záření i nepřímo ionizujícího záření. Dále je ...
 • Malé asynchronní motory pro specifické aplikace 

  Bárta, Jiří
  Cílem této diplomové práce je představení principu konstrukce jednofázového asynchronního motoru a jeho využití v automobilovém půmyslu. Jedná se o konstrukčně velmi jednoduchý motor. Poloha pomocného (stíněného) vinutí ...
 • Využití polarizace světla při filtraci optického signálu 

  Alexa, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o možnosti oddělení užitečného signálu od šumu při využití polarizace laserového záření. Práce je strukturovaná do 5 tematických celků, z nichž první je zaměřen na laserové záření a vlastnosti. ...
 • Měření parametrů polarizovaného světla na výstupu optovláknového senzoru 

  Drábek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou měření optického výkonu s využitím optického vláknového senzoru. Práce obsahuje teoretické podklady k pochopení vzniku polarizace a její zobrazení v prostoru prostřednictvím Poincarého ...
 • Anténní předzesilovač pro měření EMI 

  Sedlák, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového předzesilovače pracujícího ve frekvenčním pásmu od 30 MHz do 1 GHz, využitelného při měření a testování elektromagnetické interference ve zkušebnách elektromagnetické ...
 • Monitorovací a ochranný systém baterií 

  Hladík, Jan
  Práce se zabývá návrhem zařízení pro ochranu a monitorování baterií (tzv. systém BMS). Na základě rešerše jsou stanoveny požadavky na tento systém a navržena jeho koncepce. Systém umožňuje nezávislé odpojení zátěže a ...
 • Výkonový zesilovač a jeho linearizace pomocí lokálních zpětných vazeb 

  Janic, Lukáš
  Práca sa zaoberá konštrukciou lineárneho výkonového zosilňovača. Teoretický rozbor na žačiatku práce objasňuje funkciu blokov zosilňovača, čo je nevyhnutné pre pochopenie funkcie celej konštrukcie. Práca ďalej poukazuje ...
 • Charakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

  Henek, Tomáš
  Semestrální práce se zabývá problematikou perovskitových solárních článků. Popisuje strukturu perovskitu a část historie solárních článků, která vedla k použití perovskitu jako absorpční vrstvy. Dále jsou rozebrány metody ...
 • Detekce útoků cílených na webové aplikace 

  Jégrová, Eliška
  Tato práce se zabývá zranitelnostmi webových aplikací. Cílem je vytvoření nástrojů pro detekci útoků Same Origin Method Execution (SOME), XML Signature Wrapping attack, XPATH Injection, HTTP Response Smuggling a Server-Side ...
 • Algoritmy synchronizace pro systémy 5G v pásmu milimetrových vln 

  Waldecker, Miroslav
  V tejto práci sa venujem základnému prehľadu synchronizácii nosnej a časovania pre OFDM systémy v sieťach 5G. Sú tu rozobrané postupne systémy OFDM, ich vlastnosti a parametre, ktoré systémy OFDM ovplyvňujú a ich pôvod. ...
 • Rychlý datalogger s galvanicky oddělenými měřicími kanály 

  Doležel, Jiří
  Diplomová práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí zařízení, která slouží pro sběr dat. Na začátku práce jsou popsány základní typy zařízení pro sběr dat. V dalších částech práce je provedeno srovnání několika komerčně ...
 • Implementace algoritmu dekompozice matice a pseudoinverze na FPGA 

  Röszler, Pavel
  Cílem této práce je implementace výpočtů vlastních čísel a vektorů a výpočet pseudoinverze matice na hradlovém poly. Při těchto výpočtech se velmi často používají maticové rozklady, které jsou popsány jako první. Následuje ...
 • Řízení závlahového systému 

  Farba, Marek
  Témou diplomovej práce je riadenie závlahového systému. V úvode sa nachádza teoretický rozbor zavlažovacích jednotiek, navrhnutého systému a použitých programov. Jadrom práce je popis vyvinutého software riadiaceho programu ...
 • Návrh protokolu hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů nad více jádry 

  Bareš, Jan
  Práce se zabývá návrhem komunikačního protokolu, který má umožnit přenos dat mezi řídicím počítačem a výpočetními jádry, implementovanými na čipy FPGA. Účelem komunikace je urychlení výpočetně náročných softwarových algoritmů ...
 • Návrh vybrané části standardu IEEE 802.1Q 

  Kliment, Filip
  Táto práca sa zaoberá sieťovými podštandardmi z kategórie TSN (IEEE 802.1Q), ktoré riešia prioritizáciu sieťovej prevádzku v TSN sieťach. Medzi tieto podštandardy patria 802.1QBV a 802.1QBU, ktoré boli detailnejšie popísané ...
 • Trychtýřová anténa s potlačenými bočními laloky 

  Kaděra, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na způsoby možné realizace směrové trychtýřové antény s potlačenými bočními laloky v kmitočtových pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz. V práci je provedena rešerše možných metod řešení včetně ...
 • Návrh modulu inteligentní sítě pro 2D sběr radiačních dat 

  Lelek, Martin
  Tato práce pojednává o návrhu a realizaci nezávislého modulu pro měření intenzity a absorbované radiační dávky, pocházející z vysokonapěťových zdrojů rentgenového záření používaných v průmyslu. Práce se v první části ...
 • Systém vzdáleného monitorování teploty 

  Gál, Radek
  Práce se zabývá návrhem systému pro vzdálené monitorování teploty skladovaného v􀄌tšího množství komodit pro chov koní. Úkolem navrženého systému by m􀄌lo být včasné upozorn􀄌ní pro zabrán􀄌ní ...
 • Implementace časově-variantního konvolučního procesoru 

  Brhel, Tomáš
  V této práci je řešen návrh univerzálního časově-variantního konvolučního FIR procesoru. Návrh je připraven pro zpracování velmi dlouhých posloupností s potlačením procesního zpoždění. V práci jsou dále navrženy metody pro ...