Show simple item record

Selected Problems of Diagnosis of Insulation Systems for Rotating Electrical Machines

dc.contributor.advisorHammer, Milošcs
dc.contributor.authorPavlík, Josefcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:43:37Z
dc.date.available2018-10-21T22:43:37Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPAVLÍK, J. Vybrané problémy s diagnostiky izolačních systémů točivých elektrických strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other48551cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8032
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá měřením izolačních odporů na točivých elektrických strojích a polarizačními indexy z nich vypočtenými. První část obsahuje krátký teoretický úvod do problematiky, metody měření a základní vzorce pro výpočty. Druhá část rozebírá výsledky dosažené při měření v laboratoři, a to jak na modelu, tak na reálné cívce z vysokonapěťového stroje. Jsou zde také objasněny některé principy a příčiny některých jevů, se kterými se při měřeních izolačních odporů setkáváme. Třetí část se zabývá výsledky měření na reálných strojích. Jsou zde především rozebírány závislosti izolačních odporů a polarizačních indexů na vlivech, které se vyskytují při měřeních, jako jsou teplota měřené izolace, vlhkost v izolaci, ale i vlivem měřících přístrojů na naměřené hodnoty. Je zde také vyjádřeno, jak výrazně tyto vlivy ovlivňují výsledky měření. Dále tato část pojednává o některých dalších vlivech, které nepříznivě ovlivňují měření izolačních odporů. Ve čtvrté části je zpracována nová metodika měření izolačních odporů. Potřeba vypracovat takovou metodiku vychází z potřeb technické praxe, kde se v současné době setkáváme se značnou nekonzistentností měření. Měření, a to často i prováděná na témže stroji, nejsou v dnešní době často porovnatelná, protože při měřeních nejsou dodržována ani základní pravidla vyplývající ze zjištění výzkumu a vývoje, která byla objevena v posledních několika desetiletích. Měření izolačních odporů u nás metodicky ustrnulo v sedmdesátých letech 20. století. Z toho důvodu byla vypracována nová metodika měření, která zohledňuje všechny významné vlivy působící během měření. Účelem metodiky je zajistit plnou reprodukovatelnost měření a umožnit porovnatelnost měření nejen na témže stroji, ale i na strojích stejného typu, v optimálních případech i na strojích odlišných typů. Součástí práce jsou i kapitoly „Cíle práce“, „Závěr“. Velmi důležitou kapitolou je také „Přínos práce“, v níž jsou shrnuty původní výsledky práce a dále výsledky, jejichž využití se předpokládá v technické praxi.cs
dc.description.abstractThis dissertation thesis deals with the measurement of insulation resistance for rotating electrical machines and polarization indices calculated from them. The first part contains a short theoretical introduction, methods of measurement and basic formulas for calculations. The second part discusses the results obtained in laboratory measurements in both the model and the real coil of high voltage machine. There are also elucidated some of the principles and causes of some phenomena with which the measurement of insulation resistance is encountered. The third part deals with the results of measurements on real machines. There are mainly discussed the dependences of insulation resistance and polarization index on the influences that occur in measurements such as temperature measured insulation, moisture in the insulation, but also the influence of measuring instruments on the measured values. It is also expressed how much these factors affect the measurement results. In addition, this part deals with some other influences that have a negative affect on the measurement of insulation resistance. There is processed a new methodology for measuring insulation resistence in the fourth part of this thesis. The need to develop a metodology of measuring is based on the needs of engineering practice, where is considerable inconsistency of measurement in the present time. Measurement, and often performed on the same machine, are not nowadays often comparable, because measurements are not met even the basic rules resulting from the findings of research and development, which were discovered in the last few decades. Measurement of insulation resistance in our nowdays methodology stagnated on the level of the seventies of 20th century. For this reason, we have developed a new methodology of measurement that takes into account all significant influences affecting the measurement. The purpose of the methodology is to ensure full repeatability and comparability of measurements not only on the same machine but on machines of the same type, in optimal cases, the machines of different types. There are the chapters "The objectives of the work" and "Conclusion" the part of the work. A very important chapter is "The contribution of thesis", which summarizes the original results of this work and results, the use of which is expected in engineering practice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttočivý elektrický strojcs
dc.subjectizolační odporcs
dc.subjectpolarizační indexcs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectmetodikacs
dc.subjectrotating electric machineen
dc.subjectinsulation resistanceen
dc.subjectpolarization indexen
dc.subjectdiagnosticen
dc.subjectmethodologyen
dc.titleVybrané problémy s diagnostiky izolačních systémů točivých elektrických strojůcs
dc.title.alternativeSelected Problems of Diagnosis of Insulation Systems for Rotating Electrical Machinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-11-04cs
dcterms.modified2012-01-11-10:12:20cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid48551en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:49:19en
sync.item.modts2020.03.30 20:18:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRadek,, Szabócs
dc.contributor.refereeSingule, Vladislavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (předseda) Ing. Radek Szabó, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceHlavní přínos této DP spatřila zejména v těchto bodech: - Samostatný přístup k problematice a rozsáhlý experiment analýzy závislosti izolačního odporu, realizovaný v laboratorních podmínkách a ověřený na naměřených datech z reálných elektrických točivých strojů - Idenfikace vlivů, který jsou "zkreslována" data, získaná pomocí diagnostické metody měření izolačního odporu, díky čemuž je možno naměřená data mnohem efektivněji vyhodnotit - Vytvoření nové komplexní metodiky pro stanovení izolačních odporů a polarizačních indexů. Autorem vytvořená metodika se jeví pro technickou praxi jako velmi přínosná a to nejen z pohledu ekonomického, ale i technického ("komparovatelnost" naměřených dat z různých zdrojů). I když její nasazení bude vyžadovat určité náklady ze strany zákazníka, její výsledný ekonomický přínos je bezesporu neoddiskutovatelný.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record