Show simple item record

Influence of Prepolymerization of MgCl2-supported TiCl4 Catalyst on Propene Polymerization and Properties of Resultant Polypropene Powder

dc.contributor.advisorKratochvíla, Janen
dc.contributor.authorGažo, Peteren
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:17Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:17Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationGAŽO, P. Vliv předpolymerace MgCl2- nosičovéhoTiCl4 katalyzátoru na polymeraci propenu a vlastnosti výsledného polypropenového prášku. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other108491cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80672
dc.description.abstractCílem této práce bylo prostudovat vliv předpolymerace na vybraný komerční MgCl2–nosičový TiCl4 katalyzátor (tzv. Zieglerův-Nattův). Výsledkem práce bylo nalezení optimálních podmínek, které umožní ideálně využít této techniky k modifikaci struktury a morfologie zvoleného katalyzátoru a dosažení stabilnějšího průběhu polymerace a lepších vlastností produkovaného polypropenu. U předpolymerací byl studován vliv teploty, koncentrace triethylhliníkového kokatalyzátoru a externího donoru, množství polyolefinu syntetizovaného během předpolymerace (tzv. stupeň předpolymerace) na následné chování předpolymerovaného katalyzátoru při plynofázní polymeraci propenu.en
dc.description.abstractThe influence of pre–polymerization on the selected commercial MgCl2–supported TiCl4 catalyst (Ziegler–Natta) was studied. The work was focused on the evaluation of optimal conditions of pre–polymerization, which allow efficient modification of the selected catalyst and achievement of more stable process of the polymerization combined with better properties of produced polypropene. The influence of the temperature, concentration of triethylaluminum co–catalyst, external donor and amount of polyolefin synthetized during pre–polymerization (degree of pre–polymerization) on subsequent behavior of pre–polymerized catalyst in the gas-phase propene polymerization was evaluated.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPředpolymeraceen
dc.subjectpropenen
dc.subjectZieglerův-Nattův kazalyzátoren
dc.subjectplynofázní polymeraceen
dc.subjectPre–polymerizationcs
dc.subjectpropenecs
dc.subjectZiegler–Natta catalystcs
dc.subjectgas–phase polymerizationcs
dc.titleVliv předpolymerace MgCl2- nosičovéhoTiCl4 katalyzátoru na polymeraci propenu a vlastnosti výsledného polypropenového prášku.en
dc.title.alternativeInfluence of Prepolymerization of MgCl2-supported TiCl4 Catalyst on Propene Polymerization and Properties of Resultant Polypropene Powdercs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-29cs
dcterms.modified2018-05-30-07:29:49cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108491en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:44:02en
sync.item.modts2020.03.30 21:12:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePospíšil, Ladislaven
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant se ve svém vystoupení zaměřil na stručnou definici cílů práce a soustředil se na popis experimentálních výsledků. Použité grafické prostředky byly vhodné a celkově působila prezentace kompaktně, byla jasná a srozumitelná. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record