Show simple item record

The selection and optimization of the method for assessment of free fatty acids

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorKoval, Dominikcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:20:37Z
dc.date.available2018-10-21T20:20:37Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOVAL, D. Výběr a optimalizace metody stanovení volných mastných kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other107878cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80713
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá optimalizací a validací metody pro stanovení volných mastných kyselin. Teoretická část je zaměřená na možnosti extrakce, rozdělení extraktu, esterifikaci, stanovení na plynovém chromatografu a stručný popis nejdůležitějších validačních parametrů. Vše s hlavním důrazem kladeným na aplikaci na volné mastné kyseliny. V experimentální části je uveden výběr a postup optimalizace jednotlivých kroků metody. Pro extrakci lipidů byla zvolena extrakce směsí rozpouštědel (diethylether/petrolether) vycházející z normy ČSN EN ISO 1735, pro zisk frakce volných mastných kyselin byla testována extrakce na pevnou fázi. Pro derivatizaci byla vybrána kysele katalyzovaná esterifikace vycházející z normy ČSN EN ISO 5509 za použití methanolového roztoku BF3 a pro stanovení methylesterů mastných kyselin byl použit plynový chromatograf s plamenově-ionizačním detektorem. Následně byly ověřeny vybrané validační parametry metody: opakovatelnost, reprodukovatelnost, linearita, meze detekce a meze stanovitelnosti. Jako modelové vzorky pro výběr a optimalizaci metody byly použity slunečnicový olej a sýr ementálského typu zakoupené v běžné tržní síti.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with optimization and validation of method for determination of free fatty acids. The theoretical part is focused on possibilities of extraction, extract separation, esterification, gas chromatography determination and brief description of the most important validation parameters. All with main emphasis on applying on free fatty acids. The experimental part describes the selection and procedure of optimizing individual steps of the method. Extraction of lipids was performed by solvent mixture (diethylether/petroleumether), based on the standard ČSN EN ISO 1735, for the extraction of free fatty acid solid phase extraction was tested. The acid catalyzed esterification based on ČSN EN ISO 5509 using methanolic solution BF3 was used for derivatization of free fatty acids and a gas chromatograph with a flame ionization detector was used for their determination. Subsequently, selected validation parameters of the method were verified: repeatability, reproducibility, linearity, limits of detection and quantitation. Sunflower oil and emmental type cheese, bought in common food market, were used as model samples for selection and optimatization of the method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsýrycs
dc.subjectGC-FIDcs
dc.subjectSPEcs
dc.subjectMKcs
dc.subjectVMKcs
dc.subjectcheeseen
dc.subjectGC-FIDen
dc.subjectSPEen
dc.subjectFAen
dc.subjectFFAen
dc.titleVýběr a optimalizace metody stanovení volných mastných kyselincs
dc.title.alternativeThe selection and optimization of the method for assessment of free fatty acidsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-04cs
dcterms.modified2018-06-04-18:09:08cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid107878en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:33:08en
sync.item.modts2020.03.31 16:41:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVespalcová, Milenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Nepolární extrakce je dle vás nejvhodnější metoda? Stanovení tuků bylo provedeno gravimetricky? Je metoda pro reálné vzorky finální nebo je třeba ji ještě dále optimalizovat? doc. Diviš: Uvádíte pro různé mastné kyseliny opakovatelnost 3-25%, jak si tyto rozdíly vysvětlujete? V práci uvádíte navážky oleje v µl pokud předpokládáte, že 1 µl je µg, je vhodné uvádět navážku v jednotkách hmotnosti tedy v µg. dr. Mikulíková: Kde dle vás vzniká větší chyba při odečítání píků, nebo u esterifikace? Zkoušeli jste speciální kolonu i na izomery mastných kyselin?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record