Show simple item record

Data storage system for area of civil aviation

dc.contributor.advisorŠteffan, Pavelsk
dc.contributor.authorKotulič, Dominiksk
dc.date.accessioned2019-05-17T04:13:23Z
dc.date.available2019-05-17T04:13:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOTULIČ, D. Záznamového zařízení pro oblast civilního letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other111782cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80826
dc.description.abstractV tejto práci dochádza k návrhu systému Záznamového modulu DSS (Data Storage System) s rešpektom voči metodike V-Modelu. Návrh prebieha na základe užívateľských požiadaviek, z ktorých sú vytvorené systémové požiadavky a je vypracovaná technická špecifikácia DSS. V technickej špecifikácii je opísaná funkcionalita DSS subsystémov DMM a HMI a sú im pridelené subsystémové požiadavky, ktoré sú ďalej rozdelené a pridelené jednotlivým hardvérovým položkám DMM (Data memory module) a HMI. Následne dochádza k analýze požiadaviek na hardvérové položky, k výberu konkrétnych elektronických súčastí a realizáciíi blokového návrhu hardvéru subsystému DMM. Na základe blokového návrhu hardvéru je navrhnutý, selektívne odsimulovaný a implementovaný hardvér subsystému DMM spolu s doskou plošných spojov. Na implementovanom hardvéri subsystému DMM sú realizované merania pre overenie základnej funkcie hardvéru a dochádza k porovnaniu vypočítaných, odsimulovaných a nameraných hodnôt. V závere tejto práce je krátky popis realizácie návrhu softvéru a jeho použitia pre základnú inicializáciu vybraného procesora, spolu s realizovaným overením základnej funkcie - meraním frekvencie interných hodinových zdrojov a hodinových domén. Práca je zakončená zaslaním správy o definovaných parametroch na vybranú komunikačnú linku a jej zachytenie osciloskopom, čím sa overí základná funkcia subsystému DMM.sk
dc.description.abstractIn the thesis the design of the Data Storage System (DSS) is proposed with the respect to the V-Model methodology. The design is based on users requirements, from which the system requirements are created and the technical specification of the DSS is developed. In the technical specifications the functionality of the DMM and HMI DSS subsystems are described and sub-system requirements are assigned to them, then they are subdivided and assigned to individual DMM (Data memory module) and HMI hardware items. Moreover, requirements are analyzed on hardware items, specific electronic components, are selected and implemented into the block design of the DMM hardware. Based on the block design of hardware, the hardware of the DMM subsystem is designed, selectively simulated and implemented along with the printed circuit board. On the implemented hardware of the DMM subsystems measurements are performed in order to verify the basic functionality of the hardware and the calculated, assimilated and measured values are compared as well. At the end of the thesis there is a short description of the implementation of the software design and its use for basic initialization of the selected processor, together with the verification of its basic function - measuring the frequency of the internal clock sources and the clock domains. The work is completed by sending a message of defined parameters to the selected communication line and sapling it by an oscilloscope, so that the basic function of the DMM subsystem is verified.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZáznamové zariadeniesk
dc.subjectDataloggersk
dc.subjectUžívateľské požiadavkysk
dc.subjectRTCA/DO-160Gsk
dc.subjectSingle event upsetsk
dc.subjectPredbežná technická špecifikáciask
dc.subjectMRAMsk
dc.subjectRS-422sk
dc.subjectHerkules TMS570LS0332sk
dc.subjectSystémová architektúrask
dc.subjectMIL-STD-38999sk
dc.subjectNapäťový obmedzovačsk
dc.subjectSpínané zdrojesk
dc.subjectPower-On resetsk
dc.subjectJTAGsk
dc.subjectInicializácia mikrokontrolérusk
dc.subjectESD ochranask
dc.subjectEMI ochranask
dc.subjectRecording equipmenten
dc.subjectDataloggeren
dc.subjectUser requirementsen
dc.subjectRTCA/DO-160Gen
dc.subjectSingle event upseten
dc.subjectPreliminary technical specificationen
dc.subjectMRAMen
dc.subjectRS-422en
dc.subjectHerkules TMS570LS0332en
dc.subjectSystem architectureen
dc.subjectMIL-STD-38999en
dc.subjectVoltage limiteren
dc.subjectSwitch mode power supplyen
dc.subjectPower-On reseten
dc.subjectJTAGen
dc.subjectInitialization of microcontrolleren
dc.subjectESD protectionen
dc.subjectEMI protectionen
dc.titleZáznamového zařízení pro oblast civilního letectvísk
dc.title.alternativeData storage system for area of civil aviationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:47cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111782en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:18:31en
sync.item.modts2020.03.31 06:13:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovák, Lukášsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. (člen) Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: V práci uvádíte, že ochrana proti zkratování je navržena na +70V, proč když napájecí napětí může krátkodobě dosahovat až +80V? Na straně 112 uvádíte malé napěťové omezení omezovače, zkoušel jste toto napětí ve výsledném zařízení navýšit? Dodržujete průmyslové standardy pro programování? Jak řešíte šifrování vašich dat? Jak hodláte pokračovat v dodělávání této práce? Otázka k příloze 13: Jedná se o obousměrné budiče? Provozujete je obousměrně?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record