Show simple item record

Safety of the fuel stored in water pool

dc.contributor.advisorForal, Štěpáncs
dc.contributor.authorMičian, Petercs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:13:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:13:04Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMIČIAN, P. Bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110910cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80859
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá skladovaním vyhoreného jadrového paliva a zhodnotením jeho bezpečnosti. V teoretickej časti sú rozoberané deje prebiehajúce počas vyhorievania paliva, akými sú napríklad štiepenie, zmena izotopického zloženia, uvoľňovanie štiepnych plynov, praskanie, napúchanie či zhusťovanie paletky. V tejto časti sa práca venuje zaobchádzaním s vyhoreným palivom a jeho cestou z reaktora cez bazén skladovania, transport, rôzne druhy medziskladovania, až po prepracovanie a hlbinné uloženie. Ďalej táto časť približuje výpočtový program MCNP, jeho základné charakteristiky, vstupy a použitie. Praktická časť práce je zameraná na vytvorenie modelu bazénu skladovania vyhoreného jadrového paliva, pri jadrovom reaktore typu VVER 440/V213. Tento typ bol vybratý, pretože v Českej Republike a na Slovensku je to najpoužívanejší typ reaktora. Pomocou programu MCNP bol vypočítaný multiplikačný koeficient pre základné konfigurácie palív v bazéne, a následne určené splnenie legislatívnych požiadaviek na podkritickosť, čiže bezpečnosť, paliva v bazéne. Ďalej boli zrealizované viaceré analýzy na tomto modeli. Išlo o analýzy týkajúce sa teploty chladiva, paliva a použitia rôznych knižníc jadrových dát. Model môže byť v budúcnosti použitý pri ďalších analýzach s novými typmi palív, materiálov a knižníc.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with storing the spent nuclear fuel and reviewing its safety. The theoretical part analyzes the processes taking place while the fuel is being used, such as fission, isotopic changes, fission gas release, cracking, swelling and densification of fuel pellet. The thesis is also focused on handling the spent fuel and on the way it makes from the reactor, through the spent fuel pool, the transportation, various kinds of storing, till the reprocessing and final deep geological repository. Furthermore, this part of the thesis briefly discusses computing code MCNP, its main characteristics, input files and using. The practical part of the work is focused on creating the model of the spent fuel pool located next to the nuclear reactor WWER 440/V213. This type was chosen, because it is the most used type of nuclear reactor in Czech Republic and Slovakia. With the help of the code MCNP, the multiplication factor of the main configurations of the fuel in the pool was calculated, and then the required safety regulations to ensure sufficient subcriticality, so its safety, were checked. Next, several analysis were performed using this model. These analyses were concerning the temperature of coolant, fuel and the use of various nuclear data libraries. In the future this model can be used to realize new analyses with new kinds of fuels, materials and data libraries.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjadrové palivocs
dc.subjectbazén skladovania vyhoreného palivacs
dc.subjectMCNPcs
dc.subjectvyhorievanie jadrového palivacs
dc.subjectmultiplikačný koeficientcs
dc.subjectmedziskladcs
dc.subjectknižnice jadrových dátcs
dc.subjectnuclear fuelen
dc.subjectspent fuel poolen
dc.subjectMCNPen
dc.subjectspent nuclear fuelen
dc.subjectmultiplication factoren
dc.subjectstorageen
dc.subjectnuclear data librariesen
dc.titleBezpečnost skladování paliva ve vodním prostředícs
dc.title.alternativeSafety of the fuel stored in water poolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:50cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110910en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:25:04en
sync.item.modts2019.05.18 09:21:09en
dc.contributor.refereeNovotný, Filipcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record