Recent Submissions

 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci 

  Ontlová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu Okruhové Dny. Práce je nejprve zaměřena na specifikaci teoretických poznatků dané problematiky, načež navazuje ...
 • Mezinárodní zdaňování dividend 

  Nedomová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování dividend z pohledu právnických osob. S přihlédnutím k šíři tématu je práce zaměřena na zdaňování dividend, které plynou právnické osobě se sídlem či místem vedení na ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Skopalíková, Miluše
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Ondroušek, David
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace podniku REX s.r.o., pomocí vybraných analytických metod, díky čemuž budou analyzovány vnitřní i vnější vlivy, které působí na podnik. Tyto metody budou podpořeny ...
 • Vykazování nehmotných aktiv podle IFRS, US GAAP a české účetní legislativy 

  Šnajnarová, Jana
  Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje vymezení a srovnání vykazování nehmotného majetku dle dvou světových účetních systémů – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a Všeobecně uznávaných účetních zásah a ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané organizace 

  Papadopoulos, Ioannis
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování návrhu marketingové strategie vybrané organizace. Určuje, jaké jsou klíčové prvky pro vybudování marketingové strategie pro tým Formula Student s důrazem na inovaci v tomto odvětví ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Salvetová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Vondráček, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu společnosti, která poskytuje účetní a daňové poradenství. Analýza současného stavu je provedena pomocí ekonomické analýzy, která prostřednictvím analytických metod zkoumá vnitřní ...
 • Srovnání auditorských postupů v České republice a Lotyšsku 

  Prihodjko, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním postupů při auditu účetní závěrky vybrané společnosti v Lotyšské republice a v České republice, vyhodnocením úrovně harmonizace právních předpisů a vyhodnocením jejich ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Granzerová, Dominika
  Předmětem této diplomové práce je analýza podnikatelského subjektu Geodrill, s.r.o., který se zabývá poskytováním služeb v oblasti geologie. Vhodně zvolené analýzy hodnotí vnější a vnitřní prostředí podniku a jeho finanční ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového pokladního systému 

  Zatloukalová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů vybrané společnosti za účelem sestavení kritérií pro výběr nového pokladního systému a technických prostředků k němu potřebných. První část je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na statistické a matematické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací. Práce se zabývá rozborem praxe ve skladovacích prostorech společnosti TRANS-TECHNIK spol. s r.o., zacházení s ...
 • Analýza obchodního potenciálu zákazníků na základě business intelligence a statistiky 

  Šípeková, Alexandra
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhrnúť existujúce poznatky o Business Intelligence a poukázať na prínosy, ktoré prináša využívanie aplikácií v spoločnosti. Táto práca preto obsahuje teoretické východiská a praktické ...
 • Daňová optimalizace u vybraného subjektu 

  Smejkal, Eduard
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzických i právnických osob. Pro porovnání jsou vybrané různé typy forem podnikání. Hlavním cílem práce je vypracovat a poskytnout návrh daňové optimalizace daňovému ...
 • Daňová optimalizace u vybraného subjektu 

  Le, Thi Thuy Duong
  Práce se zabývá daňovou optimalizací vybraného subjektu. Úvod práce je věnován české právní úpravě daně z příjmů se zaměřením na zdaňování právnických osob. Cílem práce je identifikace oblastí, které umožňují legální daňovou ...
 • Návrh informačního systému 

  Slováček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro společnost Smart Connections s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří částí, a to do teoretické, analytické a návrhové. Cílem práce je analyzovat současný ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bohuslav, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření programu umožňující výpočet vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Arbela s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Brymová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením finančního plánu podniku na období let 2017-2020. První část práce obsahuje teoretické podklady pro finanční plánování. Dále je představena vybraná společnost, zpracovány strategická ...
 • Zdanění příjmů stálé provozovny slovenského daňového rezidenta v České republice 

  Chvátalová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá zdaňováním příjmů stálé provozovny slovenského daňového rezidenta v České republice. Na základě analyzování českých účetních a daňových předpisů jsou vymezeny povinnosti týkající se stálé provozovny. ...
 • Webová aplikace pro zadávání úkolů 

  Zikmund, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problému v komunikaci, který byl nalezen u stavební společnosti sídlící v Průhonicích u Prahy. Řešení je vytvořeno jako webová aplikace společně s novou webovou prezentací. Diplomová ...

View more