Recent Submissions

 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Osička, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. První část bude zaměřena zejména na vymezení teoretických východisek, která popisují oblast finančního plánování v podnikové sféře. Následující druhá část představí ...
 • Návrhy změn metodiky hodnocení dodavatelů 

  Hudcová, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení dodavatelů vybrané firmy. Teoretická část se věnuje kvalitě, nástrojům kvality, managementu jakosti a základním poznatkům v oblasti dodavatelů. Praktická část se zabývá analýzou ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Dušková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá potřebami vinařství ZD Němčičky, na jejichž základě je navrženo financování výrobní haly. První, teoretická část, obsahuje základní informace o vinařských oblastech v České republice, o platné ...
 • Optimalizace financování společnosti ELLA-CS, s.r.o. 

  Hromek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci financování vybrané společnosti. Je rozdělena do třech hlavních kapitol. Teoretická část vysvětluje později použité pojmy. V analytické části propočítává aktuální finanční situaci ...
 • Optimalizace procesu řízení interních a zákaznických reklamací ve firmě REHAU 

  Štindlová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav procesu řízení interních a zákaznických reklamací ve firmě REHAU Automotive s.r.o., Moravská Třebová, a na základě zjištěných skutečností podat vlastní návrhy pro ...
 • Hodnocení efektivnosti investic 

  Hanus, Jan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením financování a realizace investice do vybudování nové haly s výrobní linkou a tím docílení rozšíření výroby vybrané společnosti. Práce obsahuje posouzení finanční situace společnosti, ...
 • Využití Competitive inteligence v malé firmě 

  Vybíral, Pavel
  Abstrakt Diplomová práce se zabývá využitím CompetitiveIntelligence v malé firmě. Cílem práce je na základě důkladné analýzy konkurence zjistit největšího konkurenta a predikci možných dalších kroků tohoto konkurenta. V ...
 • Marketingová strategie vybrané neziskové organizace 

  Kolomazník, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie, respektive segmentací a vytvořením marketingového mixu pro nestátní neziskovou organizaci, která se zaměřuje na ochranu kulturního dědictví. Práce shrnuje problematiku ...
 • Návrh změn marketingového mixu internetového obchodu 

  Zídek, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem internetového obchodu ESHOP TENNIS, s.r.o. Jejím výstupem by měly být, díky teoretickým poznatkům a analýze současného stavu, návrhy na změny marketingového mixu pro zlepšení ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu regionálních manažerů v jedné z agentur vybrané společnosti 

  Mrkvica, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje motivačního programu regionálních managerů v Agentuře jižní Morava, jenž tvoří jednu z osmi agentur zkoumané společnosti. Práce se nejprve zaměřuje na teoretická východiska řešené ...
 • Návrh změn konceptu znalostního a talent managementu ve vybraném podniku 

  Rondošová, Nikola
  Táto práca pojednáva o znalostnom manažmente s podporou talent manažmentu zavedené v nadnárodnej banky a poisťovni. Analyzuje talenta, jeho charakteristiky, možnosti rozvoja formou rozvojových programov podľa vzdelávacieho ...
 • Aplikace metodiky PRINCE2 

  Cagalová, Eva
  Zámerom diplomovej práce je vylepšenie onboarding projektového manažmentu pomocou identifikácie rozdielov medzi PRINCE2® metodológiou a existujúcim prevodovým procesom spoločnosti. Nájdené rozdiely budú podkladom pre nové ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti ZETOR TRACTORS a. s. 

  Špaček, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti ZETOR TRACTORS, a. s. na australském trhu. Úvodní část práce se zabývá teorií, základními pojmy, metodami a nástroji využívané k plánování rozvoje ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému společnosti 

  Sikorová, Anna
  Diplomová práce se zaměřuje na motivační systém ve výrobní společnosti Třinecké železárny, a.s. V první kapitole je popsána terminologie týkající se motivace a motivačního systému. V další kapitole je charakterizována ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Sychra, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu finančního plánu pro vybranou společnost pro roky 2017 - 2019. V práci bude nejprve provedena strategická analýza, na ni bude navazovat finanční analýza. Na základě těchto ...
 • Návrh úprav marketingového mixu vybrané společnosti 

  Pokorný, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingového mixu vybrané společnosti. Je rozdělena do čtyř částí. Na cíle a metodiku, teoretickou, praktickou a návrhovou část. První část se zaměřuje na určení cílů diplomové práce ...
 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci 

  Ontlová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu Okruhové Dny. Práce je nejprve zaměřena na specifikaci teoretických poznatků dané problematiky, načež navazuje ...
 • Vykazování nehmotných aktiv podle IFRS, US GAAP a české účetní legislativy 

  Šnajnarová, Jana
  Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje vymezení a srovnání vykazování nehmotného majetku dle dvou světových účetních systémů – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a Všeobecně uznávaných účetních zásah a ...
 • Srovnání auditorských postupů v České republice a Lotyšsku 

  Prihodjko, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním postupů při auditu účetní závěrky vybrané společnosti v Lotyšské republice a v České republice, vyhodnocením úrovně harmonizace právních předpisů a vyhodnocením jejich ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané organizace 

  Papadopoulos, Ioannis
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování návrhu marketingové strategie vybrané organizace. Určuje, jaké jsou klíčové prvky pro vybudování marketingové strategie pro tým Formula Student s důrazem na inovaci v tomto odvětví ...

View more