Wyświetlanie pozycji 1-20 z 384

 • Zhodnocení podnikatelské příležitosti pro poskytování ubytovacích služeb v turistické oblasti Šumperk 

  Gavendová, Alena
  Předmětem Diplomové práce je zhodnocení podnikatelské příležitosti pro poskytování ubytovacích služeb v turistické oblasti Šumperk. Část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se cestovního ruchu a podnikání, jsou zde ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Marečková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na spokojenost zákazníků. Byly vytvořeny dílčí analýzy podniku a na jejich základě sestaveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V první části jsou popsána teoretická východiska. V další ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace vybrané společnosti 

  Třasoňová, Dominika
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybrané společnosti. Teoretická část této práce shromažďuje poznatky z oblasti marketingového mixu, který je pak dále zaměřen na propagaci a nástroje komunikačního mixu. ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu fitness centra 

  Bumbálek, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu fitness centra Infitness, které poskytuje tělovýchovné sportovní služby v oblasti fitness a kondičního cvičení v centru Uherského Hradiště. Práce obsahuje teoretickou ...
 • Marketingový audit se zaměřením na spokojenost zákazníků 

  Procházková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení marketingového auditu vybraných marketingových aktivit se zaměřením na spokojenost zákazníků internetového obchodu Calzanatta, který se zaměřuje na prodej dámských oděvů, obuvi a ...
 • Návrh tvorby logistické koncepce se zaměřením na dodavatele 

  Kráčmar, Miroslav
  Diplomová práce je návrhem opatření ke zvýšení výkonnosti a hospodárnosti dodavatelského řetězce ve společnosti VMT ECOPACK s.r.o.. Cílem práce je optimalizovat logistickou koncepci, zabezpečit materiálové prvky pro výrobní ...
 • Návrh optimalizace modelu výpočtu nákladů pro inovovaný produkt 

  Dostálová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá optimalizací modelu výpočtu nákladů pro inovovaný produkt výrobního závodu v Brně, podniku AŽD Praha s. r. o. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného modelu výpočtu nákladů původní ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření cestovní agentury 

  Jiříková, Iva
  Diplomová práce „Podnikatelský záměr – rozšíření cestovní agentury“, je zaměřená na sestavení podnikatelského plánu, dle kterého bude v budoucnu možné rozšířit již fungující cestovní agenturu o další předmět podnikání. V ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Vejnarová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na rozbor a zlepšení motivačního systému společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o. První kapitola je věnována teoretickým pojmům související s touto problematikou. V druhé analytické kapitole ...
 • Podnikatelský plán - personální agentura 

  Doseděl, Filip
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení personální agentury. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska pro následující dvě části. Druhou částí této práce je především analýza ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti 

  Ďuránová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vedoucím ke zlepšení marketingové komunikace svatebního a společenského salonu Marion. V první části práce jsou popsána teoretická východiska. Následuje analytická část představující ...
 • Podnikatelský plán na založení jazzového klubu 

  Bartušek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení jazzového klubu a meeting pointu v Brně. Práce je rozdělena na tři části: teoretická východiska práce, část analytickou a část návrhovou. Teoretická ...
 • Návrh plánu pro řízení projektu v obci 

  Marečková, Soňa
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh plánu pro řízení projektu v obci Sobůlky. Shrnuje teoretické poznatky podle standardu IPMA a aplikuje je v návrhové části. Obsahuje dotazníkové šetření provedené v obci a následnou ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím Balanced Scorecard a návrhy na její zvýšení 

  Vydržel, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu a výkonnosti společnosti Remarkplast Group a.s. s využitím konceptu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vymezen pojem výkonnost a popsána metodika ...
 • Spokojenost zákazníků s nabízenými službami a produkty vybrané společnosti a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Matlas, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků s nabízenými službami a produkty kavárny a bistra Lakeview. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první z nich jsou popsány základní pojmy související ...
 • Návrh na zvýšení produktivity podnikových procesů 

  Ungvári, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení produktivity podnikových procesů. Pro vybrané procesy analyzuje současný stav za pomoci metody Six Sigma. Bude provedeno měření časů pro jednotlivé procesy a identifikace úzkých ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Černý, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti za účetní roky 2014 až 2016 a z toho vyplývající návrhy na její zlepšení. Práce obsahuje teoretický rámec, charakteristiku konkrétní ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků se službami vybrané společnosti a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Nesvadba, Lukáš
  Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti zákazníků se službami Hospody U Hlaváčů pomocí dotazníkového šetření a dále navržení změn vedoucích ke zvýšení její úrovně. Práce srovnává teoretické poznatky s praktickými ...
 • Podnikatelský plán pro Malinový ráj 

  Dudová, Nikola
  Tato diplomová práce je zpracovaná jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého podniku v oblasti vlastní zemědělské prvovýroby. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýz prostředí plánovaného podniku a také ...
 • Rozvoj obchodních aktivit mikro podniku Roman Selinger 

  Selingerová, Adéla
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje obchodních aktivit stávajícího zemědělského mikro podniku prostřednictvím rozšíření výroby o nový druh plodiny, propagací jejího prodeje a zajištěním jejího maximálně možného ...