Now showing items 21-40 of 363

 • Standardizace činností procesů nákupu ve vazbě na produkční proces 

  Trojanová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na standardizaci činností procesů nákupu ve vazbě na produkční proces u společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři části. V první části jsou vysvětleny teoretické poznatky nákupního procesu a ...
 • Návrh optimalizace modelu výpočtu nákladů pro inovovaný produkt 

  Dostálová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá optimalizací modelu výpočtu nákladů pro inovovaný produkt výrobního závodu v Brně, podniku AŽD Praha s. r. o. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného modelu výpočtu nákladů původní ...
 • Vykazování nehmotných aktiv v různých účetních systémech 

  Ďuricová, Lenka
  Diplomová práca za zaoberá vykazovaním nehmotných aktív v rôznych účtovných systémoch. Cieľom je komparácia nehmotných aktív podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva IFRS, českých a slovenských účtovných ...
 • Studie tvorby štíhlého podniku s vybraným portfoliem 

  Oršulák, Dušan
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu podniku s jej následným vyhodnotením. Praktická časť práce obsahujenávrh na rozšírenie podnikania ovýrobu vybraného produktu pre poskytované služby za účelom zvýšenia tržieb a úrovne ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Vejnarová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na rozbor a zlepšení motivačního systému společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o. První kapitola je věnována teoretickým pojmům související s touto problematikou. V druhé analytické kapitole ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šárková, Lenka
  Tato diplomová práce je zamena na problematiku spokojenosti zákazník malé slovenské společnosti promovie. Cílem mé práce je navrhnout taková opatení, která zvýší její úrove. Základem jsou analýzy vnitního i vnjšího prostedí ...
 • Marketingový mix podniku 

  Valouch, Vladimír
  Diplomová práce je zaměřena na marketingový mix QUICK bistra. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy z marketingu a vybrané analýzy. Následně v analytické části jsou uvedeny informace o společnosti, ale zejména je ...
 • Zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti 

  Vinkláriková, Denisa
  V této práci se zabývám hodnocením systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. Teoretická část popisuje jednotlivé pojmy, členění zaměstnaneckých benefitů a jednotlivé zaměstnanecké benefity. V praktická část ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Netopilová, Hana
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ je rozdělena na 3 části. První část se zabývá teoretickými východisky, kterými jsou finanční plánování, strategická analýza a finanční analýza. Druhá část ...
 • Podnikatelský záměr - založení internetového obchodu 

  Crhák, Matěj
  Předmětem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro vznik internetového obchodu s příslušenstvím k mobilním zařízením a tabletům. Součástí podnikatelského plánu je postup založení nového e-shopu, vymezení ...
 • Návrh logistické koncepce vybraného výrobního úseku 

  Mihalec, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh logistickej koncepcie vybraného výrobného úseku vo výrobnom podniku s využitím logistickej metódy práve včas. V analytickej časti je analyzovaná súčasná situácia v oblasti riadenia ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Prokopová, Barbora
  Hlavním cílem mé diplomové práce je hodnocení organizační kultury společnosti Top Advert, s.r.o. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická ...
 • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

  Gembická, Martina
  Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...
 • Studie procesního řízení obchodní zakázky 

  Žundálek, Martin
  Diplomová práce se zabývá průběhem zakázky vybranou společností se zaměřením na obchodní činnosti a rozvoj podnikání. V první části je představena společnost a její výrobkové portfolio. V druhé části jsou popsána teoretická ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Poláčková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků v maloobchodní sféře. Teoretická část práce shrnuje literární rešerši pojmů, jejichž znalost je potřebná pro zpracování části praktické. V té je provedena ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Schiller, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné situace podniku, jeho klíčových konkurentů a požadavků zákazníka. Obsahuje rozbor možných strategických variant rozvoje podniku, z nichž je v závěru vybrána ta, která se ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Brzobohatý, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu společnosti ELA, spol. s r.o. Teoretická část práce vymezuje základní poznatky z marketingové oblasti a pojmy související s marketingovou komunikací. Dále je provedena ...
 • Podnikatelský záměr - založení internetového obchodu se šperky 

  Semotam, Jakub
  Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru pro založení internetového obchodu zabývajícího se nákupem a prodejem šperků z drahých kovů. První část je zaměřena na teoretická východiska, na jejichž ...
 • Controlling likvidity a cash-flow ve vybraném podniku 

  Petržela, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu controllingu likvidity a cash-flow ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na čtyři části. První a druhá část se zabývá teoretickými poznatky o controllingu, zejména jeho vývojem, ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Šikula, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem finančního plánu vybrané společnosti. V první části práce jsou stanovena teoretická východiska finančního plánování. Následuje představení společnosti a provedení analýzy současného ...