Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Černá, Simona
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pernicová, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je ...
 • Metodický nástroj k hodnocení výhodnosti výstavby silniční infrastruktury formou PPP projektů 

  Doležal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním metodického nástroje pro hodnocení výhodnosti realizace výstavby silniční infrastruktury formou PPP projektu a jeho následné aplikaci na konkrétní projekt. V úvodní části jsou ...
 • Návrh finančního plánu vybraného podniku 

  Buršová, Eva
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro vybranou společnost. První část je zaměřena na teoretická východiska, následuje analytická část, kde je představena analyzovaná společnost, jsou provedeny ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Salvetová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.
 • Využití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánování 

  Koubek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá využitím metod operativního controllingu, které popisuje v teoretické části práce. V analytické části jsou tyto metody použity ke srovnání plánované ekonomiky jednotlivých nákladních vozidel ...