Now showing items 1-20 of 246

 • Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS 

  Foltýn, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím Balanced Scorecard a návrhy na její zvýšení 

  Vydržel, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu a výkonnosti společnosti Remarkplast Group a.s. s využitím konceptu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vymezen pojem výkonnost a popsána metodika ...
 • Marketingový audit se zaměřením na spokojenost zákazníků 

  Procházková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení marketingového auditu vybraných marketingových aktivit se zaměřením na spokojenost zákazníků internetového obchodu Calzanatta, který se zaměřuje na prodej dámských oděvů, obuvi a ...
 • Studie proveditelnosti projektu 

  Osman, Martin
  Diplomová práce řeší problematiku předprojektové fáze projektu se zaměřením na Studii proveditelnosti projektu vývoje RTLS platformy ve vybrané společnosti. V první části práce uvádím teoretická východiska práce. V analytické ...
 • Studie řízení projektů se zaměřením na rozvoj podnikání 

  Fuňková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá řízením projektů se zaměřením na rozvoj podnikání ve společnosti Continental Automotive Czech Republic, s. r. o., v závodě Trutnov, s cílem navržení vhodné metodiky pro zlepšení procesu řízení ...
 • Zhodnocení kalkulací ve vybrané soukropomoprávní korporaci a návrhy na zlepšení zjjištěného stavu 

  Hudečková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení kritické analýzy stávající úrovně klasifikace nákladů a kalkulací ve vybrané společnosti, která se zabývá zakázkovou výrobou. Cílem práce je na základě zjištěných nedostatků navrhnout ...
 • Založení malého podniku 

  Sysel, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení hotelu ve Velkém Meziříčí. Práce se skládá ze tří částí. V první části jsou uvedeny teoretické přístupy, na které je navázáno průzkumem trhu, z něhož v ...
 • Rozvoj značky v pojišťovně 

  Taťáková, Zuzana
  Předložená diplomová práce je zaměřená na použití konceptů a strategie značky sloužící k rozvoji značky Pojišťovny České Spořitelny a.s.., Vienna Insurance Group. Základem jsou teorie marketingových guru Ko Floora, Kapferera, ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křenková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na ...
 • Společensky odpovědné investování 

  Kličková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá společensky odpovědným investováním. Investice do společensky odpovědného fondu má za cíl vytvořit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Cílem práce je analyzovat a posoudit výnosnost ...
 • Podnikatelský záměr - založení autoškoly 

  Paďourková, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. V první části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k této problematice. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na sestavení ...
 • Zlepšení motivace a odměňování zaměstnanců ve výrobní společnosti 

  Chmelová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců ve společnosti EUROM, s.r.o. V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se tématu motivace pracovníků a způsoby jejich odměňování. Následuje ...
 • Návrh projektu na nákup nových technologických zařízení financovaný ze strukturálních fondů EU 

  Hrózová, Michaela
  Cílem diplomové práce je tvorba návrhu projektové žádosti pro nákup nových technologických zařízení financovaný ze strukturálních fondů EU pro společnost GALATEK. Práce obsahuje charakteristiku strukturálních fondů EU a ...
 • Systém odměňování zaměstnanců ve vybraném zemědělském družstvu a návrh jeho změn 

  Kopečná, Lenka
  Diplomová práce se zabývá systémem odměňování pracovníků v Zemědělském družstvu Klučov – Lhota a návrhem změn v této oblasti. V praktické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se odměňování. Následně je zpracována ...
 • Komplexní pojistná ochrana obce Lešná 

  Pechová, Helena
  Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany obce Lešná a rovněž analýzou a komparací nabídek pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven. Na základě analýzy rizik ohrožujících obec a také analýzy ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Matlasová, Monika
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky ve výrobním podniku, konkrétně ve Slévárně Kuřim, a.s., zabývající se výrobou odlitků. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. V praktické ...
 • Zefektivnění návrhu projektu a aplikace metodiky projektového managementu pro vybraný projekt. 

  Hojsák, Aleš
  Diplomová práce je věnována aplikaci metod a nástrojů projektového řízení v rámci projektu “You2ber Life!”. Kapitola 1 studovala teoretické základy projektového řízení a jeho metod. Kapitola 2 hodnotí (současná situace, ...
 • Vybrané transakce s obchodním podílem z účetního a daňového pohledu 

  Slámová, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou vybraných transakcí s obchodním podílem z účetního a daňového pohledu. V první části jsou vymezena základní teoretická východiska. Analytická část je zaměřena na rozbor legislativní ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Miloševský, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Unipetrol a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...