Now showing items 1-12 of 12

 • Hodnocení efektivnosti investic ve společnosti TESYDO, s.r.o. 

  Dolák, Marek
  Předmětem diplomové práce je zhodnoceni ekonomické efektivnosti investičního záměru ve společnosti TESYDO, s. r. o. a na základě výsledků hodnocení stanovení doporučujícího verdiktu. Úvodní část práce je věnována teoretickým ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Bližňáková, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace Hospodářského obchodního družstva Jabloňov - Ruda v letech 2012 – 2016. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou následně aplikovány při vyhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Kuchyňková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti v období 2012 - 2016. Teoretická část práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti finanční a strategické analýzy, které jsou podkladem ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku LENA-hračky, s.r.o. s využitím Balanced Scorecard 

  Halačka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LENA-hračky, s.r.o. za období 2011 až 2015 pomocí vybraných metod finanční analýzy a následným provedením Balanced Scorecard. Cílem práce je navrhnout možná ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Hazdová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou skupiny podniků, které podléhají konsolidované účetní závěrce. V práci jsou popsána teoretická východiska konsolidované účetní závěrky skupiny podniků a možnosti finanční analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křenková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Beránková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu vybrané společnosti na plánované období let 2018 – 2020, k čemuž bude sloužit analýza dat minulých období, a to za 5 období zpětně. Sestavení finančního plánu předchází ...
 • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Zálešáková, Renata
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomické situace společnosti pomocí statistických metod. V teoretické části jsou popsány finanční ukazatele, časové řady, regresní analýza a korelační analýza. Analytická část ...
 • Posouzení finanční výkonnosti společnosti pomocí analýzy časových řad 

  Kalousková, Petra
  Diplomová práce se zabývá posouzením aktuální finanční situace společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. za pomoci analýzy časových řad. Teoretická část se zaměřuje na popis finančních ukazatelů, analýzy časových řad a ...
 • Posouzení výkonnosti akciové společnosti pomocí statistických metod 

  Petrová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonosti společnosti YXZ, a. s. pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku potřebnou pro zpracování praktické části, finanční ukazatele, časové řady, ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Miloševský, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Unipetrol a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Salvetová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.