• Způsoby korekce a standardizace signálu v laserové spektroskopii 

  Schiffer, Štěpán
  Předmětem této diplomové práce je studium vlivu polohy vzorku vůči sběrné optice na výsledky měření v laserové spektroskopii. Jejím cílem je navržení vhodného způsobu standardizace signálu obdrženého za různých podmínek s ...
 • Koherencí řízený holografický mikroskop s digitální optikou 

  Vavřinová, Jana
  Technologie digitálního mikrozrcátkového systému (DMD, z anglického Digital Micromirror Device) byla vyvinuta zejména pro DLP (Digital Light Processing) projektory , které umožňují promítání obrazu. Po této velmi úspěšné ...
 • Design městského mobiliáře pro zastávku MHD 

  Velsh, Marina
  Tato práce se zabývá designem městského nábytku (zastávkový přístřešek, lavička, odpadkový koš). Její první část analyzuje design prvky městského mobiliáře z hlediska historie a současnosti. Druhá část pak je věnována ...
 • Měření indexu lomu a morfometrie živých buněk pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu 

  Vodičková, Marie
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro měření indexu lomu a tloušťky živých buněk pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu. Teoretická část práce pojednává o holografické mikroskopii a jejím vývoji na ...
 • Modelování vodního zástřikového systému parního ventilu 

  Polášek, Radek
  Obsahem práce je vytvoření modelu pro analýzu parního ventilu, jehož funkcí je ochlazování proudící páry pomocí zástřikového systému. Nejprve je s využitím CFD analýzy provedena simulace proudění s přenosem tepla. Výstupy ...
 • 3D rekonstrukce objektů pomocí metod analýzy obrazu 

  Maruniaková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá 3D rekonštrukciou objektov pomocou metód analýzy obrazu. Práca obsahuje matematický aparát spojený s týmto problémom, ďalej je uvedený postup pre vytvorenie 2D ostrého obrazu a samotnej 3D ...
 • Simulace rozptylu světla na buňkách 

  Vengh, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá rozptylom elektromagnetického žiarenia na biologickej bunke použitím metódy konečných diferencií v časovej oblasti (FDTD), Bornovej aproximácie a Rytovovej aproximácie. Metóda FDTD dáva presné ...
 • Geometrické postupy v řízení robotických hadů 

  Vechetová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá popisem řiditelnosti specifického robotického hada, který se nazývá trident snake robot. Tento robot je řazen mezi neholonomní systémy. Model je převeden do jazyka diferenciální geometrie a ...
 • Odlišení pozadí a pohybujících se objektů ve videosekvenci 

  Komůrková, Lucia
  Diplomová práca sa zaoberá odlíšením pozadia a pohybujúcich sa objektov vo videozázname. Videozáznam môžeme reprezentovať ako sériu snímok a každú snímku ako nízkohodnostnú štruktúru-maticu. Táto práca popisuje riedke ...
 • Bezpečnost pásové pily 

  Bezrodný, Roman
  V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...
 • Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku 

  Durda, Tomáš
  Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické ...
 • Posouzení environmentální zátěže technologií práškového lakování 

  Havlíček, Lukáš
  Předložena diplomová práce se zabývá posouzením zátěže na životní prostředí technologií práškového lakování metodou LCA. V první částí diplomové práce jsou popsány technologie povrchových úprav kovů. Následně byla provedena ...
 • Posouzení environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů 

  Dufková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů. První část je zaměřena na ekologickou legislativu v oblasti strojírenství, do kterého spadá i výroba plastů, včetně ...
 • Měřicí doteky ve strojírenské metrologii 

  Böhm, Jakub
  V této diplomové práci je řešena problematika měřicích doteků ve strojírenské metrologii. Práce pojednává o adhezivním a dalších druzích opotřebení, které způsobují měřicí doteky během dynamického měření. Je zde vyhodnoceno ...
 • Automatické čtení SPZ s využitím technik hlubokého učení 

  Dobrovský, Ladislav
  Předmětem této práce je rešerše hlubokých konvolučních umělých neuronových sítí a jejich využití na řešení problému automatického rozpoznávání státních poznávacích značek. Po přehledu teorie a současných trendů byl určen ...
 • Teleskopický tandemový podvozek pro senážní vozy Primo a Faro 

  Vaněk, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem teleskopické nápravy a posouzením stávající konstrukce podvozku na senážních vozech Pöttinger Primo a Faro pro provoz na svažitých pozemcích. Práce obsahuje kompletní konstrukční návrh ...
 • Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení 

  Hanych, Libor
  Diplomová práce se zabývá vibrodiagnostikou a jejím využitím při monitorování přenosu vibrací během broušení velkých hřídelí ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Práce se věnuje návrhu diagnostického ...
 • Návrh úpravy nosné konstrukce lisové části papírenského stroje 

  Zborník, Radek
  Diplomová práce se zabývá popisem a pevnostní analýzou vybraných částí modifikované nosné konstrukce lisové části papírenského stroje. Konstrukce je navrhována za účelem zjednodušení výměny plstěných pásů při servisním ...
 • Výpočtové modelování radiálních hydrodynamických ložisek pro vodní stroje 

  Pokorný, Jan
  Cílem závěrečné práce je vypočítat koeficienty tuhosti a tlumení radiálních hydrodynamických ložisek. Práce se zabývá válcovými a citronovými ložisky. Řešení tohoto problému závisí zejména na hydrodynamickém tlakovém poli ...
 • Výpočtové modelování napjatosti ve výdutích mozkových tepen 

  Turčanová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá posouzením predikce ruptury mozkového aneurysmatu na základě jeho geometrických a materiálových vlastností. V první části práce je detailní rešeršní studie srdečně cévní soustavy se zaměřením na ...