Now showing items 78-97 of 483

 • Elektromagnetický rezonátor jako zdroj elektrické energie na železniční trati 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť elektromagnetický generátor pre účely napájanie signalizačného a bezpečnostného zariadenia na železničných tratiach. Práve elektromagnetický generátorom predstavuje autonómny elektrický ...
 • Elektronický tester tlumení podvozku osobního automobilu 

  Jeniš, Filip
  Tato práce se zabývá vývojem koncepčně nového testeru pro hodnocení tlumení podvozku. Tester bude fungovat na bázi sledování měrného útlumu karoserie v místech jednotlivých tlumičů po přejezdu definované překážky. Kinematické ...
 • Energetické úspory velkých objektů 

  Řehák, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je vyhodnocení úsporných opatření využívající vlastní výrobu tepla a elektrické energie za pomoci kogeneračních jednotek, využití obnovitelných zdrojů pro částečné pokrytí spotřeb objektů, ...
 • Estimace rychlosti vozidla 

  Roštek, Martin
  Rýchlosť vozidla je jednou z kľúčových stavových premenných, ktorej znalosť je potrebná v reálnom čase a s vysokou presnosťou, aby mohla slúžiť ako vstupná veličina pre systémy kontroly dynamiky vozidla. Jej priame meranie ...
 • Excitace a šíření spinových vln v magnonických krystalech připravených přímým zápisem fokusovaným iontovým svazkem 

  Křižáková, Viola
  Paramagnetické niklem stabilizované tenké vrstvy plošně centrovaného kubického Fe, epitaxně narostené na monokrystalickém substrátu Cu(100) jsou známy svou schopností strukturní a magnetické fázové přeměny při ozáření ...
 • Experimentální ověření parametrů vodní mikroturbíny 

  Zríni, Miroslav
  Cieľom diplomovej práce je zmerať a následne vyhodnotiť charakteristiky mikroturbíny. Jedná sa o nový typ turbíny, ktorá bola navrhnutá v rámci diplomovej práce a vychádza z teórie vodných kôl. Je určená pre oblasť malých ...
 • Experimentální stanovení vlivu kapaliny na kmitající těleso 

  Grešáková, Kristýna
  Tlumení kmitajícího tělesa či systému na vzduchu není snadné určit v konstrukční fázi návrhu. Ponorem tělesa do kapaliny je stanovení vlastní frekvence i tlumení ještě komplikovanější. Tato práce se zabývá experimentálním ...
 • Experimentální stanovení vlivu orientace polyetylénového acetabula na vývoj plastických deformací v počáteční fázi opotřebení 

  Zeman, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na počáteční fázi opotřebení celkové náhrady kyčelního kloubu s polyethylenovým acetabulem. V této fázi dochází k přizpůsobování artikulačních povrchů náhrady a k nezanedbatelným plastickým ...
 • Experimentální stanovení zatížení letounu 

  Dratva, Jakub
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením pevnostních charakteristik letounu. Konkrétně je pomocí letového měření stanoven ohybový moment na křídle. V práci je zahrnuta teoretická báze pro tenzometrické měření ...
 • Experimentální studium nestabilit mazacího filmu kluzného ložiska 

  Stifter, Jan
  Tato práce se zabývá experimentálním studiem nestabilit vyvolaných mazivem, které se vyskytují u rotorů uložených v kluzných ložiskách. V práci je čtenář nejprve obeznámen s vlastními nestabilitami víření a tlučení oleje. ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu obrobené plochy po frézování 

  Černý, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá výslednou kvalitou povrchu za proměnlivých pracovních podmínek při frézování. První část práce se věnuje definici kvalitativních parametrů, popisujících vlastnosti povrchu. V návaznosti na ...
 • FMECA analýza svařovacího procesu jednoduché tlakové nádoby 

  Kontšek, Marián
  Diplomová práce se zabývá rešerši legislativy EU a mapováním svařovacího procesu jednoduché tlakové nádoby, vypracováním FMECA analýzy tohoto procesu s následným navrhnutím preventivních opatření u kritických míst tohoto ...
 • Frekvenční rapid-scan EPR na organických radikálech 

  Tuček, Marek
  Tato práce popisuje historicky první multi-frekvenční rapid-scan EPR. Při zavedení mikrovlnného záření z oblasti 200 GHz a následnou sinusovou modulací bylo dosaženo rychlostí změn frekvence až 61 500 THz/s a zkreslení ...
 • Frölicherova-Nijenhuisova závorka a její aplikace v geometrii a variačním počtu 

  Šramková, Kristína
  Diplomová práca objasňuje význam Frölicher-Nijenhuisovej zátvorky a jej aplikácií vo fyzikálnych problémoch. Základným aparátom pre tieto aplikácie je diferenciálna geometria na varietach, tenzorový počet a diferenciálne ...
 • Geometrické postupy v řízení robotických hadů 

  Vechetová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá popisem řiditelnosti specifického robotického hada, který se nazývá trident snake robot. Tento robot je řazen mezi neholonomní systémy. Model je převeden do jazyka diferenciální geometrie a ...
 • Hluk rovinných desek 

  Zlámal, Josef
  Diplomová práce shrnuje poznatky a výsledky studia zaměřeného na šíření hluku vibrujících rovinných desek. Podstatná část této práce je věnována měření hluku rovinných desek v bezdozvukové komoře a jeho následné zpracování ...
 • Hnací mechanismus Stirlingova motoru 

  Valčík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh poháněcího mechanismu Stirlingova motoru. Pro návrh byla zvolena modifikace těchto motorů s rombickým mechanismem. Následně je sestaven matematický model kinematiky, ...
 • Hodnocení dynamického poškození kompozitní konstrukce 

  Štefanovič, Peter
  Prvá časť tejto práce s názvom „Hodnocení dynamického poškození kompozintí konstrukce“ sa zameriava na návrh zariadenia pre dopadové experimenty a vhodné laminátové vzorky vyrobené z prepregov. Takisto sa tu demonštrujú ...
 • Hodnocení kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů 

  Chabiniok, Pavel
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů s důrazem kladeným na zajištění kvality nepájených zamačkávaných spojů. V práci byla zpracována analýza možných způsobů kontroly ...
 • Hodnocení povrchových a podpovrchových vlastností obráběného povrchu metodou analýzy Barkhausenova šumu (BNA) 

  Blažíček, Dominik
  Diplomová práce se zabývá vlivem operace frézování na výslednou integritu povrchu ozubených kol, která je měřena metodou analýzy Barkhausenova šumu. K řešení problému byly použity dvě série kol frézovaných různou technologií, ...