Now showing items 142-161 of 483

 • Magnetické stavy spinového ledu v umělých magneticky frustrovaných systémech 

  Schánilec, Vojtěch
  Uměle vytvořené systémy spinového ledu jsou vhodným nástrojem pro zkoumání neobvyklých jevů, které se v přírodě dají jen těžko pozorovat. Speciálním případem umělého spinového ledu je kagome mřížka, která umožňuje zkoumat ...
 • Magnetotransportní vlastnosti FeRh nanodrátů 

  Fabianová, Kateřina
  Železo-rhodium (FeRh) je látka procházející magnetickou fázovou přeměnou prvního druhu z antiferomagnetické (AF) do feromagnetické (FM) fáze, ke které dochází při zahřátí materiálu nad teplotu fázové přeměny nebo působením ...
 • Malá CNC frézka 

  Kalina, Vladimír
  Obsahem této diplomové práce je návrh a konstrukce malé vertikální CNC frézovacího stroje. V diplomové práci jsou uvedeny i stroje, které se objevují v dnešní produkci na trhu. V konstrukční části jsou řešeny výpočty pro ...
 • Malá CNC frézka 

  Kalina, Vladimír
  Obsahem této diplomové práce je návrh a konstrukce malé vertikální CNC frézovacího stroje. V diplomové práci jsou uvedeny i stroje, které se objevují v dnešní produkci na trhu. V konstrukční části jsou řešeny výpočty pro ...
 • Malé tepelné čerpadlo poháněné plynovým spalovacím motorem 

  Poul, Josef
  Diplomová práce se věnuje problematice plynových tepelných čerpadel. Je zde provedena rešerše tepelných čerpadel obecně a následně návrh parametrů plynového tepelného čerpadla pro zadané provozní parametry. Navržená koncepce ...
 • Marketingová strategie letecké údržbové organizace 

  Závorka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu a strategie ve společnosti Job Air Technic a.s.. Teoretická část nastiňuje základní informace týkající se marketingu samotného, dále pak marketingové plánování a ...
 • Matematické modelování vln na vodní hladině 

  Rauš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá matematickým modelováním vodních vln v blízkosti pobřeží pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Cílem této práce je formulace pohybových rovnic a jejich následné numerické řešení s grafickou ...
 • Materiál elektrod pro elektroerozivní obrábění 

  Bednář, Šimon
  Diplomová práce se zabývá problematikou volby grafitového materiálu využívaného pro výrobu nástrojových elektrod při elektroerozivní obrábění. Práce je rozdělena do třech částí. Teoretická rešerše nekonvenční technologie ...
 • Mazání plastových převodů 

  Poledník, Radim
  Cílem diplomové práce je popsání vlivu vstupních parametrů jako je unášecí rychlost, zatížení, teplota, dynamická viskozita a tlakově viskózní koeficient na schopnost utváření mazacího filmu v bodových a eliptických ...
 • Mechanické vlastnosti polymerů vyrobených 3D tiskem 

  Král, Filip
  Práce se zabývá hodnocením závislosti materiálových charakteristik na anizotropii polymerů Nylon 12 a Ultem 9085 vyrobených 3D tiskovou technologií Fused Deposition Modeling. Hodnocení materiálových charakteristik bylo ...
 • Mechanické vlastnosti svaru titanové slitiny TiAl6V4 připraveného pomocí technologie elektronového paprsku 

  Byrtus, Robin
  Cílem diplomové práce je zhodnotit mechanické vlastnosti a lomové chování svaru titanové slitiny Ti6Al4V připraveného pomocí technologie elektronového paprsku. Teoretická část práce se zabývá problematikou svařování ...
 • Mechanické zajištění hydraulických zdvihacích systémů pro jevištní techniku 

  Drha, Vojtěch
  Náplní diplomové práce je návrh mechanického jištění polohy hydraulických zdvihacích systémů pro jevištní techniku. První část práce se zabývá přehledem současného stavu v oblasti zdvihacích systémů a způsobů jejich jištění. ...
 • Mechanismus pro ovládání vstupu do kompresorové skříně 

  Bartoníček, Richard
  Práce se zabývá návrhem mechanismu pro kontrolu množství vzduchu nasávaného kompresorem turbodmychadla. V první části je stručný popis turbodmychadla a jeho charakteristik, v druhé části jsou uvedeny obvyklé regulační ...
 • Metodika pro bezkontaktní diagnostiku automobilových tlumičů 

  Halama, Jakub
  Diplomová práce se zabývá aplikací akustických metod za účelem hodnocení technického stavu tlumičů. Analýza akustických projevů při provozu tlumiče vede k definování nové bezkontaktní diagnostické metodiky, která je schopna ...
 • Metody korekce výkonových parametrů vznětového motoru 

  Charouz, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá získáním nejvhodnějšího způsobu korekce vlivu teploty, vlhkosti a tlaku nasávaného vzduchu a také korekcí vlivu vlastností paliva (motorové nafty). Tyto korekční faktory jsou přizpůsobeny ...
 • Měření a vyhodnocení chvění na stejnosměrném motorku laboratorního pohonu 

  Bilý, Michal
  Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocováním vibrací v elektrických strojích. V teoretické části práce jsou nejdříve stručně popsány možné příčiny vzniku vibrací. Dále jsou diskutovány důsledky vibračního působení ...
 • Měření indexu lomu a morfometrie živých buněk pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu 

  Vodičková, Marie
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro měření indexu lomu a tloušťky živých buněk pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu. Teoretická část práce pojednává o holografické mikroskopii a jejím vývoji na ...
 • Měření mechanických vlastností tenkých vrstev metodou bulge test 

  Holzer, Jakub
  Hlavním cílem této práce je dokončení přístroje Bulge test pro testování tenkých vrstev, provedení prvních testů na komerčních Si3N4 membránách a na dvojvrstvě s hliníkem. První část práce se zabývá literární rešerší prací ...
 • Měření průměru extrudovaného vlákna s využitím numerických metod zpracování obrazové informace 

  Vostal, Jiří
  Tato práce se zabývá problémem měření průměru extrudovaných vláken. Za tímto účelem byl navržen postup využívající numerických metod zpracování obrazové informace. Použité jednotlivé metody jsou popsány v teoretické části. ...
 • Měřicí doteky ve strojírenské metrologii 

  Böhm, Jakub
  V této diplomové práci je řešena problematika měřicích doteků ve strojírenské metrologii. Práce pojednává o adhezivním a dalších druzích opotřebení, které způsobují měřicí doteky během dynamického měření. Je zde vyhodnoceno ...