Now showing items 280-299 of 485

 • Parní turbína o výkonu 300 MW 

  Veleba, Lukáš
  Diplomová práce na téma Parní turbína o výkonu 300 MW obsahuje návrh turbosoustrojí pro parní část paroplynového cyklu. Je zpracován výpočet tepelného cyklu a termodynamický návrh průtočných kanálů turbíny pro kombinovaný ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadu 

  Hodonský, Lukáš
  Diplomová práce obsahuje návrh parní turbíny pro spalovnu odpadu. Nejprve je rozebrána koncepce a provedení stroje. Následuje stěžejní část diplomové práce a tou je termodynamický výpočet parní turbíny. Diplomová práce ...
 • Paroplynové zařízení se vznětovým spalovacím motorem 

  Bouše, Richard
  Diplomová práce pojednávající o možnosti zvýšení účinnosti energetických bloků se spalovacími motory za pomoci kombinace Sabatova a Rankine-Clausiova cyklu do paroplynového cyklu. V práci je stručně popsán princip funkce ...
 • Penetrace kovu do bentonitových formovacích směsí při odlévání litinových odlitků 

  Ptáček, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o vzniku penetrace litiny s lupínkovým grafitem odlévané do bentonitových forem. V první části práce je teoreticky popsán vznik penetrace, její hlavní příčiny, následky a odstranění této vady. ...
 • Pěnění fermentačních zbytků při vakuovém odpařování 

  Knob, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním fermentačních zbytků z bioplynových stanic. Cílem práce je experimentálně ověřit vliv vybraných provozních parametrů a protipěnících látek na pěnění fermentačních zbytků (FZ) ...
 • Plánování cesty mobilního robotu 

  Klobušníková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním cesty robota pomocou vybraných grafových algoritmov umelej inteligencie. Teoretická časť popisuje základné metódy plánovania cesty robota. Ďalej sa bližšie venuje grafovým algoritmom. ...
 • Počítačové modelování proudění vzduchu v plynovém hořáku 

  Waloszek, Jan
  Tato práce je zaměřena na počítačové modelování proudění v hořáku. Hlavním cílem je poskytnout komplexní porovnání výsledků získaných pomocí několika přístupů k modelování, na různých výpočetních sítích a také pomocí různých ...
 • Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 

  Žid, Miroslav
  Cílem diplomové práce je navrhnout náhradu centrálního pohonu pojezdu mostového jeřábu za pohony dislokované. Jedná se o klešťový jeřáb o nosnosti 63t, umístěný uvnitř haly. V práci je proveden funkční výpočet dvou druhů ...
 • Pokročilá optimalizace toků v sítích 

  Cabalka, Matouš
  Diplomová práce se zabývá optimalizačními modely v logistice s důrazem na úlohu napadení sítě. Po stručném úvodu následují dvě přehledové kapitoly věnované teorii grafů a matematickému programování. V kapitole pojmenované ...
 • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

  Svoboda, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními ...
 • Popis šíření krátkých únavových trhlin 

  Trávníček, Lukáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem šíření krátkých únavových trhlin a lze ji rozdělit do několika částí. V první části jsou popsány teoretické základy únavy materiálu a lomově mechanické parametry umožňující ...
 • Porovnání vlastností tupých svarů svařených laserem a plazmou pro austenitickou a feritickou korozivzdornou ocel 

  Zajíc, Jiří
  Práce je zaměřena na vyhodnocení a porovnání svarů, vytvořených technologiemi svařování laserem a plazmou. Pro porovnání byly použity austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 a feritická korozivzdorná ocel X6Cr17. Tyto ...
 • Posouzení environmentální zátěže technologií práškového lakování 

  Havlíček, Lukáš
  Předložena diplomová práce se zabývá posouzením zátěže na životní prostředí technologií práškového lakování metodou LCA. V první částí diplomové práce jsou popsány technologie povrchových úprav kovů. Následně byla provedena ...
 • Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku 

  Durda, Tomáš
  Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické ...
 • Posouzení environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů 

  Dufková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů. První část je zaměřena na ekologickou legislativu v oblasti strojírenství, do kterého spadá i výroba plastů, včetně ...
 • Postup opravy beranu lisu 

  Švarc, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá postupem opravy prasklého beranu lisu – strojní součásti vyrobené odléváním z šedé litiny. Beran je součástí opravovaného tvářecího lisu LET 160. Předložená práce obsahuje přehled a rozbor technologií ...
 • Použití metody RCM v údržbě strojů 

  Ludvík, Radek
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá údržbou, u které popisuje její historický vývoj a její základní systémy. Poté vysvětluje s údržbou spojené pojmy, jako jsou vibrodiagnostika a elektrodiagnostika. Dále se práce ...
 • Pravděpodobnosti porušení keramické součásti s využitím Weibullovy teorie nejslabšího článku 

  Kovář, Jaroslav
  Tato práce se zabývá porovnáním Weibullovy teorie nejslabšího článku se zahrnutím jednoho a všech tří hlavních napětí. Napětí potřebná pro tuto teorii jsou určována pomocí metody konečných prvků. V úvodu práce je provedena ...
 • Prediktivní systém údržby obráběcích strojů s využitím vibrodiagnostiky 

  Semotam, Petr
  Diplomová práce řeší problematiku systému prediktivní a preventivní diagnostické údržby obráběcích strojů s využitím vibrodiagnostiky. Studuje a zkoumá její vlivy napříč základními procesy systému údržby a charakterizuje ...
 • Prevence rizik ve výrobě barevných koncentrátů 

  Slovák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá prevencí rizik ve výrobě barevných koncentrátů ve společnosti Lifocolor, s.r.o. Teoretická část je zaměřena na celkový proces managementu rizik, blíže pak specifikuje jednotlivé metody analýzy ...