Now showing items 331-350 of 485

 • Sací a výfukové potrubí motoru pro nákladní automobil 

  Koksa, David
  Diplomová práce se zabývá sestavením termodynamického modelu vznětového motoru pro nákladní automobil. Po vytvoření modelu jsou na základě simulací navrženy nové sací a výfukové potrubí. Navržené varianty potrubí jsou ...
 • Samouspořádané molekulární vrstvy na povrchu epitaxního grafenu 

  Kovařík, Štěpán
  Samouspořádání organických molekul je spontánní proces tvorby nanostruktur, při kterém je výsledná struktura určena mezimolekulárními and molekulárně-substrátovými interakcemi. Pochopení principů samouspořádávání je klíčem ...
 • Senzor měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji 

  Lavička, Jiří
  Tato práce je tvořena popisem návrhu a výroby zařízení k měření rychlosti vzduchu vytvořeného v rámci její praktické části. V úvodu jsou uvedeny základní teoretické informace vztahující se k dané problematice, v dalších ...
 • Silná vazba v plazmonických strukturách 

  Gryga, Michal
  Tato diplomová práce ze zabývá numerickými simulacemi optické odezvy infračervených plazmonických antén na křemíkovém substrátu s tenkou vrstvou oxidu křemičitého a následným prokládáním rozptylových spekter modelem vázaných ...
 • Silové zatížení frézovacích nástrojů při obrábění 

  Procházka, Luděk
  Práce se věnuje problematice silového zatížení při obrábění tenkostěnných součástí. V teoretické části je rozebráno silové zatížení působící při frézování a možnosti měření silového zatížení při frézování. Dále se práce ...
 • Simulace hluku vyzařovaného jednostupňovou převodovkou 

  Motl, Daniel
  Úroveň hluku a vibrací převodovek je dnes jedním z důležitých parametrů pro zákazníky. Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním akustického chování a přínosem modelování na návrh zařízení pomocí metody konečných prvků. ...
 • Simulace mazání bodových kontaktů metodou konečných prvků 

  Hrdonka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá simulací elasto-hydrodynamického mazání bodových kontaktů pomocí metody konečných prvků. První část práce je věnována studiu daného problému, kde jsou postupně představeny rovnice potřebné ...
 • Simulace rozptylu světla na buňkách 

  Vengh, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá rozptylom elektromagnetického žiarenia na biologickej bunke použitím metódy konečných diferencií v časovej oblasti (FDTD), Bornovej aproximácie a Rytovovej aproximácie. Metóda FDTD dáva presné ...
 • Simulační a experimentální analýza řezání kotoučovou pilou 

  Helienek, Matúš
  Cieľ tejto práce je analýza dynamických účinkov vibrácií a síl vznikajúcich pri obrábaní. Táto analýza je vykonaná simuláciami rezného procesu rovnako jako experimentálne. Vzniknuté signály sú vyhodnotené pomocou funkcií ...
 • Simulační model leteckého pístového spalovacího motoru 

  Olšovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou real-time simulace leteckého pístového spalovacího motoru se zaměřením na zahřívání a chlazení válců. Součástí práce je stručný rozbor charakteristik leteckých motorů a výčet jejich ...
 • Simulátor GateCycle a jeho aplikace 

  Svoboda, Adam
  Hlavná náplň tejto práce je oboznámenie so softvérom GateCycle od spoločnosti General Electric a jeho následná aplikácia na simulovanie industriálneho parného kotla produkujúceho 120 t pary za hodinu. Dizajn práce je vo ...
 • Slitiny s vysokou entropií připravené SPS kompaktací vysokoenergeticky mletých práškových prekurzorů 

  Gubán, Ivan
  Predmetom tejto práce bola príprava vysokoentropických zmesí CoCrFeMnNiNx metódou mechanického legovania a ich následnej kompaktácie technológiou spark plasma sintering (SPS). Na základe spôsobu prípravy sú v práci rozlíšené ...
 • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních katalyzátorech 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na experimentálním snížení oxidů dusíku na speciálních katalyzátorech. Je využito nejnovějších a nejmodernějších technologií pro čištění spalin. Pomocí selektivní katalytické redukce se dosáhne ...
 • Snižování tření cílenou modifikací povrchů 

  Mauer, Milan
  Cílem této diplomové práce je experimentálně objasnit spojitosti mezi třením vzorku s cíleně modifikovaným povrchem a optickým pozorováním plochy kluzného kontaktu. Práce se zaměřuje na konfiguraci kluzného ložiska, čehož ...
 • Snížování energetické náročnosti obytného objektu 

  Drápal, Michal
  Diplomová práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty rodinného domu, možnými způsoby snižování této tepelné ztráty a důsledky nahrazení stávajícího zdroje tepla za plynový kon-denzační kotel nebo tepelné čerpadlo. V rešeršní ...
 • Soutěžní hřiště pro umělou inteligenci 

  Benda, Matouš
  Diplomová práce pojednává o možnostech hraní her pomocí metod umělé inteligence a představuje návrh řešení konkrétní hry využívající tento přístup. Umělá inteligence je v této práci reprezentována umělou neuronovou sítí. ...
 • Srovnání přístupů kvantitativní analýzy v spektroskopii laserem buzeného plazmatu 

  Hošek, Martin
  Obsahem předkládané práce je srovnání metod kvantitativní analýzy využívaných ve spektroskopii laserem buzeného plazmatu (LIBS). Nejdříve je vysvětlen princip LIBSu, následně je provedena rešerše nejčastěji užívaných metod ...
 • Stabilita a chaos v nelineárních dynamických systémech 

  Khůlová, Jitka
  Diplomová práce pojednává o teorii chaotických dynamických systémů, speciálně se pak zabývá Rösslerovým systémem. Kromě standardních výpočtů spojených s bifurkační analýzou se práce zaměřuje na problém stabilizace, konkrétně ...
 • Stanovení nejistoty měření nano-CMM 

  Brlica, Pavel
  Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke ...
 • Stanovení nejlepšího nástroje pro vystružování otvoru pro píst ve firmě Bosch Diesel, s.r.o. 

  Rauscher, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá snížením nákladů na řezný nástroj, který vystružuje otvor pro píst v tělese dieselového čerpadla CP3 od společnosti Bosch Diesel s. r. o. Práce je rozdělena na teoretický popis problematiky, který ...