Now showing items 387-406 of 483

 • Ultrajemné částice generované spalovacím procesem 

  Sitek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou produkce jemných a ultrajemných částic při termickém rozkladu a spalování biomasy. V úvodu je popsána biomasa z hlediska využití jako paliva. Následuje část popisující vznikající ...
 • Určení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měření 

  Kopecký, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá DSC měřením a výpočtem kinetických parametrů. V teoretické části je nejprve stručně popsána alotropie železa a poté popis samotné DSC analýzy. Práce také obsahuje rozdělení a odvození ...
 • Určení NVH parametrů rovinné desky 

  Bouchner, Michal
  Práce se zabývá zkoumáním a ověřením funkčnosti výpočtového modelu pro řešení akustických problémů a vibrací na zdroji hluku ve zjednodušené podobě, konkrétně na litinové destičce, obrobené ze skříně převodovky. Hlavním ...
 • Určení NVH parametrů skříně převodovky 

  Belák, Kristián
  Táto diplomová práca sa zaoberá určením NVH parametrov skrine prevodovky. Úvodná časť je zameraná na potrebné teoretické poznatky. Následne obsahuje modálnu analýzu s výpočtovým a experimentálnym prístupom, ktoré sú voči ...
 • Užití modelů diskrétních dat 

  Reichmanová, Barbora
  Při analýze dat růstu rostlin v řádku dané délky bychom měli uvažovat jak pravděpodobnost, že semínko zdárně vyroste, tak i náhodný počet semínek, které byly zasety. Proto se v celé práci věnujeme analýze náhodných sum, ...
 • Účel designu u ručního nářadí 

  Remeš, David
  Diplomová práce se zabývá vlivem designu na ruční nářadí. V první teoretické části práce jsou rozebírány jednotlivé ruční operace prováděné při strojové výrobě. Další část je zaměřena na jednotlivé aspekty vlivu designu u ...
 • Údržba a diagnostika obráběcích strojů se zaměřením na vibrodiagnostiku, elektrodiagnostiku a tribodiagnostiku 

  Houška, Jan
  Diplomová práce pojednává o údržbě a s ní související technické diagnostice obráběcích strojů. Diagnostické metody, na které je práce zaměřena, jsou vibrodiagnostika, tribodiagnostika a elektrodiagnostika. V práci je navržen ...
 • Úprava hydraulické části plunžrového čerpadla na vyšší tlaky 

  Dvořák, Petr
  První část diplomové práce se zabývá hydrostatickými čerpadly obecně. Druhá část se zabývá již konkrétněji plunžrovými čerpadly s klikovým mechanismem. Ve třetí části jsou uvedeny základní vztahy pro výpočet plunžrového ...
 • Validace plastového výrobku v automobilovém průmyslu 

  Kubín, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá významem testování plastových dílu v automobilovém průmyslu. Definuje základní principy a pojmy projektového řízení v rámci validace výrobků, specifikuje principy ve firemním prostředí ...
 • Větrná elektrárna 

  Kotrnetzová, Daniela
  Práce se zabývá popisem větrných elektráren se zaměřením na jeden konkrétní typ elektrárny. Stručně je popsán trend větrných elektráren ve světě a v České republice. Součástí práce je výpočet větrné elektrárny, dle zvoleného ...
 • Vizualizace a optická měření vnitřního a vnějšího dvoufázového proudění u tlakových vířivých trysek 

  Janáčková, Lada
  Tato práce se zabývá studií Simplex a SR verze původní trysky používané ve spalovací komoře malého proudového motoru. Pro lepší porozumění procesu rozprašování byl vyroben transparentní model obou trysek v měřítku 10:1. ...
 • Vícerozměrné regresní modely 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této diplomové práce je využití poznatků vícerozměrných regresních modelů v praxi. V první části jsou popsány teoretické základy pro regresní analýzu. Dále se věnujeme teorii tvorby modelu a nelineárním vícerozměrným ...
 • Vířivé čerpadlo, jako náhrada umělého srdce 

  Čápová, Ludmila
  Cílem diplomové práce je navázání na výzkum vířivého čerpadla z předchozích let a jeho optimalizaci, skrze kterou je navržen druhý stupeň synchronního čerpadla, přičemž dohromady mají fungovat jako totální srdeční náhrada. ...
 • Vlastnosti formovacích směsí ze směsných bentonitů po opakovaném použití 

  Virgl, Vítězslav
  Vysoká jakost formy je základní požadavek pro výrobu kvalitního odlitku. V současnosti se k nárokům na formovací materiál přidává přísný požadavek ekologů. Vhodnou variantou, která splňuje obojí, jsou bentonitové formy. ...
 • Vliv charakteristik tlumiče na jízdní dynamiku 

  Nguyen, Michal
  Táto práca sa zaoberá skúmaním charakteristík tlmiča a vplyvom jednotlivých parametrov na dynamiku jazdy automobilu, predovšetkým za využitia výpočetného programu Matlab Simulink.
 • Vliv chemického složení a tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti dvoufázových austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí 

  Stejskal, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na korozivzdorné austeniticko-feritické (duplexní) oceli a jejich mechanické a technologické vlastnosti. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s chemickým složením, strukturou, tepelným ...
 • Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození 

  Sukovatý, Adam
  Tato práce zkoumá vliv frekvenčního měniče na životnost valivých ložisek u asynchronního motoru. Měření bylo provedeno v Laboratoři spínacích přístrojů elektrotechnické fakulty na soustavě frekvenční měnič a elektromotor ...
 • Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození 

  Mynář, Josef
  Diplomová práce pojednává o technické diagnostice strojů s bližším zaměřením na vibrační diagnostiku. V práci je vypracován návrh diagnostického systému s metodikou měření, postupem měření a vyhodnocení naměřených dat na ...
 • Vliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách 

  Vymyslický, Jakub
  Tato práce se zabývá vlivem keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách. Cílem práce je zjištění vlivu pórovitosti, tloušťky keramických filtrů a viskozity tekutého kovu na plnění forem a zároveň je v práci ...
 • Vliv kondicionování na mechanické vlastnosti polymerů vyráběných technologií vstřikováním 

  Neužil, Tomáš
  Cílem diplomové práce je určit změnu mechanických vlastností třech typů navlhavých polymerních materiálů (polyamidů) v závislosti na obsahu absorbované vody. Před testováním byla zkušební tělesa všech třech typů materiálů ...