Now showing items 471-483 of 483

 • Zajištění stability dlouhých kuličkových šroubů a matic 

  Dulava, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem podpěr podpírající hřídele kuličkového šroubu. Navrhované podpěry budou sloužit pro zvýšení stability rotujících kuličkových šroubů. Úvodní část obsahuje podrobných rozbor ...
 • Zařízení pro testování malých elektrických motorů a lineárních aktuátorů 

  Červínek, David
  Aktuální postup testování je příliš zdlouhavý a nepřesný, zároveň není měření některých vlastností motoru vůbec možné. Hlavním úkolem zařízení je zrychlení a zjednodušení procesu testování spolu s možností otestovat všechny ...
 • Zařízení pro testování termoelektrických modulů 

  Frank, Vojtěch
  Cílem této práce je navržení úprav existujícího experimentálního zařízení pro měření parametrů termoelektrických modulů, zkonstruovaného na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v ...
 • Zápustkové kování 

  Stračánek, Rostislav
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby výkovku ojnice zápustkovým kováním. Ojnice je vyrobena z materiálu 12 050 a je součástí klikového mechanismu spalovacího motoru. Výrobní série byla stanovena na 120 000 ks za rok. ...
 • Zástavba turbovrtulové pohonné jednotky do malého dvoumístného letounu 

  Kövér, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou zástavby turbovrtulového motoru do malého dvou-místného letounu. V první části práce jsou uvedeny důvody, proč je zástavba turbovrtulové po-honné jednotky do malého letounu zvažována. ...
 • Závislost povrchové struktury Fe2O3(012) na prostředí 

  Komora, Mojmír
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom alfa-Fe2O3(012) vystaveného vodnému prostrediu. Súčasný stav poznania ohľadom oxidov železa s pozornosťou vkladanou do popisu alfa-Fe2O3 a jeho (012) povrchu je stručne zhrnutá. ...
 • Zážehový pístový spalovací motor s prodlouženou expanzí 

  Koštuřík, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem zážehového pístového spalovacího motoru s prodlouženou expanzí. Je vysvětlen princip prodloužené expanze s využitím Atkinsonova nebo Millerova cyklu a možnosti jejího dosažení. Dále je proveden ...
 • Zefektivnění procesů výroby na základě analýzy materiálových toků 

  Rolečková, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je zefektivnění procesů výroby na základě využití materiálových toků. V teoretické části je rozebrána historie výroby světel, jejich konstrukce, jednotlivé typy a dále nástroje optimalizace. ...
 • Zobrazení objektu v rozptylujícím prostředí kombinací signálu balistických a rozptýlených fotonů v koherencí řízeném holografickém mikroskopu 

  Ďuriš, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá kvantitatívnym fázovým zobrazovaním objektov umiestnených za rozptyľujúcim prostredím v koherenciou riadenom holografickom mikroskope. Tento mikroskop umožnuje zobrazovať s úplne nekoherentným ...
 • Zpracování dat z měření na obráběcích strojích 

  Pokorný, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá přesností obráběcích strojů, přičemž se věnuje zejména tříosé vertikální frézce. Strukturálně je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Zatímco teoretická část se zabývá problematikou ...
 • Způsoby korekce a standardizace signálu v laserové spektroskopii 

  Schiffer, Štěpán
  Předmětem této diplomové práce je studium vlivu polohy vzorku vůči sběrné optice na výsledky měření v laserové spektroskopii. Jejím cílem je navržení vhodného způsobu standardizace signálu obdrženého za různých podmínek s ...
 • Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků 

  Vondra, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je popsat hlavní metody výroby závitů a studium vlivu používaných povlaků na řezivost u závitníků. Za použití stejných řezných podmínek byly provedeny testy závitníků z rychlořezné oceli, které ...
 • Životní cyklus stroje 

  Mikulka, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na určení stavu životního cyklu výrobního stroje. Práce je rozdělena do několika kapitol. Nejprve je v úvodu definován životní cyklus stroje, z čeho se skládá a jsou zde uvedeny použité slovní ...