Now showing items 21-40 of 483

 • Analýza vlivu geometrických odchylek polotovaru na následující proces ohýbání 

  Anděl, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce vznikla ve spolupráci se společností Siemens s.r.o., přičemž je zaměřena na analýzu technologie ohýbání hliníkových plechů, které jsou následně využívané jako vodiče silnoproudé elektrické ...
 • Analýza vlivu modelu materiálu na mechanické vlastnosti plastových kompozitních dílců 

  Hudeček, Jan
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočtem mechanických vlastností částí světlometů. Dílce světlometu jsou definované pomocí dvou materiálových modelů lineárního materiálového modelu a materiálového modelu získaného ...
 • Analýza využitelnosti pístového parního motoru pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

  Uryč, Jan
  Pístový parní motor se v některých aplikacích může uplatnit jako vhodnější než dosud používaní technologie. Práce se zabývá analýzou jeho předností i slabin a možnostech použití, které se nabízejí. Uvádí principy funkce a ...
 • Analýza výstupních parametrů traktoru Zetor s různou konstrukcí převodovek 

  Orság, Josef
  Diplomová práce se zabývá energetickým a výkonnostním porovnáním dvou typu traktorových převodovek používaných u traktorů firmy Zetor. V práci jsou uvedeny konstrukční typy převodových ústrojí u různých výrobců traktorů s ...
 • Analýza ztráty integrity uskladňovací nádrže pomocí MKP 

  Ševčík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na výpočtové modelování kritického zatížení podtlakem a přetlakem opravené nádrže. Do této nádrže při čištění produktovodu vnikla směs plynu, která způsobila ztrátu integrity spoje mezi ...
 • Aplikace evolučního algoritmu na optimalizační úlohu vibračního generátoru 

  Nguyen, Manh Thanh
  Tato práce se bude zabývat použitím metod umělé inteligence pro řešení optimalizační úlohy s více proměnnými. Rešeršní část je věnována problematice globální optimalizace a přehledu metod řešení. Z praktických důvodů je ...
 • Aplikace měřicích sond v procesu frézování na stroji MCV1210/Sinumerik 840D 

  Janovský, Petr
  Tato práce se zabývá technologickými procesy obrábění tenkostěnných součástí a úpravou těchto procesů v závislosti na následném mezioperačním měřením reál-ných rozměrů těchto součástí. V rámci teoretické části je předložena ...
 • Aplikace pokročilých regresních modelů 

  Rosecký, Martin
  Tato práce shrnuje nejnovější poznatky z oblasti modelování produkce komunálního odpadu (KO). Tyto používá k řešení vícerozměrného analogu úlohy inverzní predikce. Jedná se o problém, který nelze řešit analyticky, proto ...
 • Aplikace rychlostní sondy se žhavenými drátky při měření rychlostního pole za automobilovou vyústkou 

  Šíp, Jan
  Diplomová práce se zabývá výzkumem proudění před benchmarkovou automobilní vyústkou. Pomocí termoanemometrie bylo detailně změřeno rychlostní pole v prostoru před vyústkou a vypočtena intenzita turbulence. Byla také provedena ...
 • Aplikace velmi tenkých zmatňujících nástřiků 

  Hruboš, David
  Tato diplomová práce se zabývá matnícími nástřiky pro účely optického 3D skenování. Cílem práce je najít metodu nanášení směsi TiO2 a etanolu, která by zajistila tloušťku matnící vrstvy mimo měřitelný rozsah 3D skeneru. V ...
 • Aplikace vysokotlakého palivového systému na vznětový motor 

  Ševčík, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl vytvořit návrh nového konstrukčního řešení vysokotlakého palivového systému pro vznětový motor. Návrh se odvíjel od požadavků zadavatele, tedy společnosti Zetor. Byl vybrán palivový systém Common ...
 • Aproximace prostorově distribuovaných hierarchicky strukturovaných dat 

  Smejkalová, Veronika
  Prognóza produkce odpadu je důležitou informací pro plánování v oblasti odpadového hospodářství. Historická data často disponují pouze krátkou časovou řadou, kde tradiční prognostické přístupy selhávají. Tato práce navrhuje ...
 • Atypické využití karuselového soustruhu 

  Ondráček, Ivo
  Diplomová práce se v první části zabývá stručnou rešerší soustružnických operací a charakteristikou svislých soustruhů s popisem jednotlivých částí. Dále jsou uvedeny možnosti i typický sortiment svislého soustruhu a ...
 • Audit bezpečnosti ve výrobním centru betonových směsí 

  Palička, David
  V této diplomové práci se zabývám Auditem bezpečnosti ve výrobním centru betonových směsí zpracovaným dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs. V první části práce jsou uvedeny příklady nehod ve výrobních centrech v ČR i ...
 • Automatické čtení SPZ s využitím technik hlubokého učení 

  Dobrovský, Ladislav
  Předmětem této práce je rešerše hlubokých konvolučních umělých neuronových sítí a jejich využití na řešení problému automatického rozpoznávání státních poznávacích značek. Po přehledu teorie a současných trendů byl určen ...
 • Automatické ladění regulátoru pro DC motor 

  Tran, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom algoritmu pre automatické naladenie regulátoru pre DC motory. Algoritmus je rozdelený na identifikačnú metódu a samotné vyčíslenie regulátora. Pre kvalitnú reguláciu a robustnosť bola ...
 • Autonomní univerzální stroj pro odstraňování volných nečistot na montážních linkách světlometů 

  Pařízek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem autonomního univerzálního stroje pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů na základě požadavků zákazníka a norem pro bezpečnost a ergonomii. Součástí ...
 • Bezpečnost CNC brusek 

  Beránek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti CNC brousících strojů. První část práce je zaměřena na legislativní požadavky EU a ČR, které se týkají tématu práce. Druhá část práce se zaměřuje na bezpečnost ...
 • Bezpečnost nástrojové brusky 

  Svíčková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá bezpečností nástrojové brusky, v rešeršní části pojednává o legislativních požadavcích Evropské Unie a České republiky. Jsou zde uvedeny a popsány základní právní předpisy, kterými se výrobci ...
 • Bezpečnost pásové pily 

  Bezrodný, Roman
  V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...