Now showing items 21-40 of 483

 • Návrh a realizace experimentálního zařízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků 

  Novotný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací experimentálního zařízení pro výzkum v oblasti určování zbytkových napětí vzorků s nerovnoměrně rozloženým profilem napětí po tloušťce vzorku. Byla provedena ...
 • Design biolampy 

  Straková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá designem biolampy. Nejdříve je produkt podroben analýze historické, technické a designérské. Na základě zjištění z těchto analýz je navržena nová podoba tohoto přístroje splňující ergonomické, ...
 • Design pracovního stroje pro zhutňování krajnic 

  Šoltysová, Michaela
  Tato diplomová práce řeší koncept pracovního stroje pro zhutňování krajnic. Po zanalyzování současné situace na trhu je jejím cílem nejen nahrazení vibrační desky zařízením s kabinou a vibračními běhouny, z důvodu usnadnění ...
 • Design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu 

  Zbořil, Jan
  Tématem této diplomové práce je design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu. Návrh je zaměřen na vylepšení estetické stránky stroje, ale zároveň přichází s invenčním řešením, jak lépe zpřístupnit ozařování onkologicky ...
 • Analýza napjatosti a pevnostní kontrola tělesa ventilu parní turbíny 

  Kořínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá určením životnosti a výpočtovým modelováním deformačně napěťových stavů vznikajících v tělese ventilu parní turbíny. Z důvodu vysoké teploty vstupní páry je při řešení uvažován také jev tečení ...
 • Design bezpilotního doručovacího letounu 

  Partl, Zdeněk
  Tématem diplomové práce je design bezpilotního doručovacího letounu. V práci je řešena studie současného stavu na trhu jak po designérské, tak po technické stránce. Hlavním cílem je návrh, který je charakteristický po ...
 • Deformačně-napěťová analýza fixace kostí palce nohy 

  Zapletal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou tuhostí různých variant fixací palce nohy. V práci je popsána základní anatomie nohy a patologie týkající se problematiky. Dále jsou zmíněny nápravy možných deformit palce a popsány vybrané ...
 • Energetické úspory velkých objektů 

  Řehák, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je vyhodnocení úsporných opatření využívající vlastní výrobu tepla a elektrické energie za pomoci kogeneračních jednotek, využití obnovitelných zdrojů pro částečné pokrytí spotřeb objektů, ...
 • Návrh efektivnější technologie výroby dveří pro rozváděč UniGear 

  Drobilič, Ivo
  Diplomová práce se zabývá rozborem vhodných technologií pro výrobu dveří rozváděče UniGear s návrhem efektivnější technologie výroby. Vlastní práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, v nichž jsou v první části popsány ...
 • Optimalizace podmínek zplyňování biologicky rozložitelných odpadů 

  Elbl, Patrik
  Diplomová práce má za cíl pojednat o zplyňování biologicky rozložitelných odpadů. Teoretická část se zabývá zplyňováním se zaměřením na fáze zplyňování, druhy zplyňovacích reaktorů a polutanty obsažené v generovaném plynu, ...
 • Využití absorpčních systémů v teplárenství 

  Vidlák, David
  Cílem práce je seznámení se základními vlastnostmi absorpčních tepelných čerpadel a jejich rostoucí významností na trhu. V první části práce je provedena rešerše pro objasnění skutečností spojených s čerpadly. Úvodem jsou ...
 • Návrh systému pro sběr provozních dat obráběcího stroje 

  Sláma, Eduard
  Cílem diplomové práce je zhotovit funkční aplikaci pro sběr dat z obráběcího stroje s využitím programu LabVIEW a platformy cRIO. Diplomová práce se v první části zabývá obecně obráběcími stroji a poté již konkrétními ...
 • Návrh chladícího okruhu pro odvod tepla z kondenzátoru parní turbíny 

  Susna, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou vyvedení zbytkového nízkopotenciálního tepla z kondenzátoru parní turbíny a jeho mařením. V teoretické části práce jsou nejdříve popsány různé druhy provedení kondenzátorů. Dále jsou ...
 • Výpočet tlakových ztrát spalinových kanálů s využitím matematického modelování 

  Suchý, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem tlakových ztrát v potrubní trase spalinovodu. V první části práce byla provedena literární rešerše týkajcí se vlastností spalin a dynamiky proudění. Součástí teoretického rozboru ...
 • Analýza SMART zdrojů elektrické energie pro železniční dopravu 

  Zapletal, Vít
  Tato práce se zabývá analýzou možných alternativních zdrojů napájení bezdrátových čidel monitorujících železniční dopravu a stav kolejí. Hlavním tématem jsou SMART materiály, konkrétně materiály s piezoelektrickými a ...
 • Volba vhodných řezných podmínek pro obrábění hlavňových ocelí 

  Beneš, Ondřej
  Práce se zabývá obráběním hlavňových ocelí a stanovení nejvhodnějších řezných podmínek pro tento proces. V teoretické části byl charakterizován řezný proces soustružení, vysvětlena problematika opotřebení VBD, tvorby třísky ...
 • Estimace rychlosti vozidla 

  Roštek, Martin
  Rýchlosť vozidla je jednou z kľúčových stavových premenných, ktorej znalosť je potrebná v reálnom čase a s vysokou presnosťou, aby mohla slúžiť ako vstupná veličina pre systémy kontroly dynamiky vozidla. Jej priame meranie ...
 • Silná vazba v plazmonických strukturách 

  Gryga, Michal
  Tato diplomová práce ze zabývá numerickými simulacemi optické odezvy infračervených plazmonických antén na křemíkovém substrátu s tenkou vrstvou oxidu křemičitého a následným prokládáním rozptylových spekter modelem vázaných ...
 • Numerická metoda pro měření elektronové teploty sluneční koróny 

  Dvořák, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá výpočtem spektrální záře K-koróny, spojité části spektra, které vzniká Thomsonovým rozptylem slunečního záření na volných elektronech v koróně. Je zde popsán vliv Dopplerova jevu, který vyhladí ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu s využitím standardizace a JIS 

  Nedoma, Tomáš
  Úkolem projektu zpracovaného ve spolupráci se společností Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě bylo vytvoření optimalizačního nástroje pro hodnocení výrobních procesů se zaměřením na implementaci JIS na jeho jednotlivé části. ...