Now showing items 1-20 of 481

 • Postup opravy beranu lisu 

  Švarc, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá postupem opravy prasklého beranu lisu – strojní součásti vyrobené odléváním z šedé litiny. Beran je součástí opravovaného tvářecího lisu LET 160. Předložená práce obsahuje přehled a rozbor technologií ...
 • Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při programování obrábění tenkostěnných součástek 

  Luňák, Václav
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu modelů a drah pro obrábění tenkostěnných součástek. Použité softwary jsou CATIA V5R20 od firmy Dassault Systémes pro vymodelování experimentální součástky a PowerMILL 2018 od ...
 • Závislost povrchové struktury Fe2O3(012) na prostředí 

  Komora, Mojmír
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom alfa-Fe2O3(012) vystaveného vodnému prostrediu. Súčasný stav poznania ohľadom oxidov železa s pozornosťou vkladanou do popisu alfa-Fe2O3 a jeho (012) povrchu je stručne zhrnutá. ...
 • Magnetické stavy spinového ledu v umělých magneticky frustrovaných systémech 

  Schánilec, Vojtěch
  Uměle vytvořené systémy spinového ledu jsou vhodným nástrojem pro zkoumání neobvyklých jevů, které se v přírodě dají jen těžko pozorovat. Speciálním případem umělého spinového ledu je kagome mřížka, která umožňuje zkoumat ...
 • Materiál elektrod pro elektroerozivní obrábění 

  Bednář, Šimon
  Diplomová práce se zabývá problematikou volby grafitového materiálu využívaného pro výrobu nástrojových elektrod při elektroerozivní obrábění. Práce je rozdělena do třech částí. Teoretická rešerše nekonvenční technologie ...
 • Studium nikl-silicidové vrstvy vytvořené přetavením Ni Si vrstvy nanesené elektrochemicky 

  Petr, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá možností vytvoření kompaktní nikl-silicidové vrstvy na austenitických substrátech. Teoretická část obsahuje popis různých povrchových úprav, dělení silicidů, a základní principy elektronového ...
 • Zařízení pro testování malých elektrických motorů a lineárních aktuátorů 

  Červínek, David
  Aktuální postup testování je příliš zdlouhavý a nepřesný, zároveň není měření některých vlastností motoru vůbec možné. Hlavním úkolem zařízení je zrychlení a zjednodušení procesu testování spolu s možností otestovat všechny ...
 • Vliv použitých surovin na konečnou kvalitu Al odlitků zhotovených technologií vytavitelného modelu 

  Macko, Martin
  Cílem práce je zhodnotit stávajíci technologii výroby keramické skořepiny ve slévárně MESIT Foundry, a.s. a technologii optimalizovat. Skořepiny jsou zhodnoceny z hlediska pevnosti, prodyšnosti a mikrostruktury. Následně ...
 • Analýza vlivu geometrických odchylek polotovaru na následující proces ohýbání 

  Anděl, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce vznikla ve spolupráci se společností Siemens s.r.o., přičemž je zaměřena na analýzu technologie ohýbání hliníkových plechů, které jsou následně využívané jako vodiče silnoproudé elektrické ...
 • Návrh robotické buňky pro navařování sklářských forem 

  Záveský, Filip
  Účelem této diplomové práce je navrhnout výrobní buňku s robotem, která automatizuje proces navařování tvrdokovu na povrch sklářské formy. Robot zde dělá manipulační operace mezi vstupem, indukčním ohřevem, navařovacím ...
 • Testování teplených zdrojů spalujících dřevo a dřevěnou štěpku 

  Staňo, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na problematiku testovania spaľovacieho zariadenia a procesu spaľovania dreveného paliva. Cieľom práce je oboznámiť sa s danou problematikou a analyzovať riešenia monitorovania a riadenia ...
 • Využití CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění formy 

  Drbal, Jindřich
  Předmětem předkládané diplomové práce je kompletní návrh postupů nutných pro navržení a následnou výrobu kovací zápustky pro produkci polotovarů ojnic. Úvodní část se zabývá konstrukčním návrhem. Poté jsou uvedeny materiály ...
 • MKP analýza nosiče rotační hlavy vrtné věže a návrh na jeho úpravu 

  Plachý, Jiří
  Uvedená diplomová práce se zabývá MKP analýzou a optimalizací nosiče rotační hlavy vrtné soupravy Bentec 350 AC a je vedena jako vývojová zakázka pro společnost MND Drilling & Services a.s. Při intenzivních vrtných operacích ...
 • Návrh řídicího systému pásového dopravníku 

  Lauko, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom riadiacej aplikácie pásového dopravníka. Riadiaca aplikácia je navrhnutá a vytvorená v prostredí LabVIEW. Aplikácia využíva strojové videnie na získanie informácií o stave dopravníka ...
 • Proudění směsi ve spalovacím prostoru 

  Hrbáček, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou proudění směsi ve spalovacím prostoru a vlivem jeho geometrie na tvorbu radiálního víru vznikajícího při kompresním zdvihu. Uvádí konstrukční návrhy geometrií spalovacího prostoru ...
 • Rozptylové studie pro logistické modely 

  Dvořáček, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod matematického modelování šíření emisí ze stacionárních zdrojů jako potenciálního nástroje pro přípravu dat pro komplexní logistické úlohy. V tomto případě je ...
 • Optimalizace geometrie lisovaného dílce 

  Faltýnek, František
  Práce předkládá řešení závislosti ztenčení na geometrii prolisu lisovaného dílce s tloušťkou stěny 0,3 mm. Polotovarem může být korozivzdorná ocel X2CrCuTi18, X5CrNi18-10 nebo X5CrNi18-10 s dodatečným rozpouštěcím žíháním. ...
 • Vývoj testovacího přípravku délkového snímače 

  Kirchner, Jan
  Práce se zabývá možností měřit polohu v malém rozsahu pomocí snímače pracujícího na principu tenzometru. Pro testovací účely byla navrhnuta vyhodnocující jednotka obsahující analog / digitální převodník, LCD a umožnuje ...
 • Analýza postupu posouzení shody těla převodníku kroutícího momentu se specifikací 

  John, Václav
  Diplomová práce se zabývá analýzou postupu posuzování shody těla převodníku krouticího momentu se specifikací. Jednotlivými cíli bylo analyzovat specifikaci dílu, stávající postup posuzování jeho shody s touto specifikací ...
 • Design samoobslužné pokladny 

  Baránek, Jan
  Předmětem této diplomové práce je design samoobslužné pokladny. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Hlavním cílem práce je vytvoření ...