Now showing items 1-20 of 485

 • Matematické modelování vln na vodní hladině 

  Rauš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá matematickým modelováním vodních vln v blízkosti pobřeží pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Cílem této práce je formulace pohybových rovnic a jejich následné numerické řešení s grafickou ...
 • Trojrozměrné zobrazování v holografickém mikroskopu pomocí koherenční brány 

  Maršíková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem na téma vlivu prostorové koherence osvětlení. Účelem je určit schopnost osové lokalizace při zobrazení Koherencí řízeným holografickým mikroskopem (CCHM) v závislosti na různé ...
 • Užití modelů diskrétních dat 

  Reichmanová, Barbora
  Při analýze dat růstu rostlin v řádku dané délky bychom měli uvažovat jak pravděpodobnost, že semínko zdárně vyroste, tak i náhodný počet semínek, které byly zasety. Proto se v celé práci věnujeme analýze náhodných sum, ...
 • Simulátor GateCycle a jeho aplikace 

  Svoboda, Adam
  Hlavná náplň tejto práce je oboznámenie so softvérom GateCycle od spoločnosti General Electric a jeho následná aplikácia na simulovanie industriálneho parného kotla produkujúceho 120 t pary za hodinu. Dizajn práce je vo ...
 • Konstrukce zařízení pro výzkum mazání ozubených převodů 

  Žáček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh a realizaci laboratorního stendu pro studium mazání ozubených převodů. Konkrétně pro posouzení vlivu kontaminace maziva na ozubený převod. Zařízení využívá konceptu Niemannova ...
 • Konstrukční návrh standu pro zkoušení jednoválcového motoru 

  Sikora, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stanoviště pro zkoušení jednoválcového přeplňovaného motoru. První část práce teoreticky pojednává o principech a možnostech měření výkonových parametrů spalovacích motorů. ...
 • Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí 

  Otipka, Václav
  Práce se zabývá problematikou návrhu měřícího stavu pro experimentální stanovení NVH parametrů převodových ústrojí. Rozebrány jsou nejprve obecné poznatky z oblasti měření vibro akustiky. Následuje zhodnocení nejčastěji ...
 • Určení NVH parametrů skříně převodovky 

  Belák, Kristián
  Táto diplomová práca sa zaoberá určením NVH parametrov skrine prevodovky. Úvodná časť je zameraná na potrebné teoretické poznatky. Následne obsahuje modálnu analýzu s výpočtovým a experimentálnym prístupom, ktoré sú voči ...
 • Lokalizace a identifikace typu poškození pneumatických pohonů 

  Richter, Vladislav
  Pneumatické pohony jsou nedílnou součástí mnoha strojních zařízení, kde jsou kladeny vysoké požadavky na jejich spolehlivost. Bohužel někdy dochází k jejich selhání, a to buď vlivem nesprávné výroby nebo montáže ve výrobním ...
 • Použití metody RCM v údržbě strojů 

  Ludvík, Radek
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá údržbou, u které popisuje její historický vývoj a její základní systémy. Poté vysvětluje s údržbou spojené pojmy, jako jsou vibrodiagnostika a elektrodiagnostika. Dále se práce ...
 • Určení NVH parametrů rovinné desky 

  Bouchner, Michal
  Práce se zabývá zkoumáním a ověřením funkčnosti výpočtového modelu pro řešení akustických problémů a vibrací na zdroji hluku ve zjednodušené podobě, konkrétně na litinové destičce, obrobené ze skříně převodovky. Hlavním ...
 • Zástavba turbovrtulové pohonné jednotky do malého dvoumístného letounu 

  Kövér, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou zástavby turbovrtulového motoru do malého dvou-místného letounu. V první části práce jsou uvedeny důvody, proč je zástavba turbovrtulové po-honné jednotky do malého letounu zvažována. ...
 • Aerodynamická analýza poddajného křídla kluzáku 

  Jurina, Marek
  Tato práce se zabývá určením vlivu poddajnosti křídla kluzáku na změnu rozložení zatížení. Pro určení vlivu poddajnosti byla provedena FSI analýza využívající modální superpozici. Analýza byla ověřena analytickým výpočtem. ...
 • Rotační sušící a sintrovací pece 

  Rafaj, Svatomír
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou rotačních sušících a sitrovacích pecí. První část práce pojednává o konstrukčním řešení těchto pecí, procesech, které v nich probíhají a o různých možnostech jejích technologických ...
 • Integrace technologie pro zahušťování digestátu v bioplynové stanici 

  Miklas, Václav
  Zaměřením této práce je zahušťování digestátu v bioplynové stanici. První část prezentuje přehled bioplynové technologie v ČR. Do tohoto spadá také rozsáhlý popis problematiky využití odpadního tepla a nakládání s digestátem ...
 • Studium stability bidisperzní MR kapaliny a jejího magnetoreologického efektu 

  Dvořáček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá studiem vlastností bidisperzních MR kapalin. První část se zabývá rešerší a analýzou předchozích publikovaných studií. V hlavní části práce jsou zkoumány sedimentační vlastnosti monodisperzí a ...
 • Posouzení environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů 

  Dufková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů. První část je zaměřena na ekologickou legislativu v oblasti strojírenství, do kterého spadá i výroba plastů, včetně ...
 • Modifikace mikrostruktury hořčíkové slitiny Elektron 21 pomocí technologie elektronového paprsku 

  Hanáček, Josef
  Tato práce je základním výzkumem vlivu modifikace technologií elektronového paprsku na chemické, strukturní a fázové změny hořčíkové slitiny Elektron 21. Různými parametry elektronového paprsku byly systematicky modifikovány ...
 • Stanovení nejistoty měření nano-CMM 

  Brlica, Pavel
  Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke ...
 • Plánování cesty mobilního robotu 

  Klobušníková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním cesty robota pomocou vybraných grafových algoritmov umelej inteligencie. Teoretická časť popisuje základné metódy plánovania cesty robota. Ďalej sa bližšie venuje grafovým algoritmom. ...