Now showing items 186-205 of 603

 • Magnetické slitiny s tvarovou pamětí - ab initio přístup 

  Heczko, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým studiem slitin s magnetickou tvarovou pamětí na bázi Ni2MnGa při užití ab initio výpočtů elektronové struktury provedených metodou projektovaných přidružených vln. V práci byl ...
 • Makro a mikrostruktura svarových spojů titanové slitiny TiAl6V4 zhotovených elektronovým paprskem 

  Prachař, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení makro a mikrostruktury svarových spojů slitiny Ti6Al4V, zhotovených svařováním elektronovým svazkem pro různé nastavení procesních parametrů elektronového svazku, a vyhodnocení ...
 • Manipulační zařízení pro IBC kontejnery 

  Hartl, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh manipulačního zařízení pro IBC kontejnery, které je určeno pro přepravu těchto kontejnerů po rovné skladové ploše a jejich stohování do výšky dvou kontejnerů.
 • Manipulační zařízení pro kontejnery 

  Buš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používaných manipulačních zařízení a pomocných manipulačních zařízení pro kontejnery. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny stručné informace o kombinované přepravě a používaných ...
 • Manipulační zařízení pro sklad 

  Vítek, Tomáš
  Práce se věnuje manipulačnímu zařízení pro manipulaci s big bagy po rovné skladové ploše. Na úvod se věnuji rozboru současných mobilních manipulátorů pro manipulaci s vaky. V dalších částech se zabývám koncepčním návrhem, ...
 • Matematické modely lineárních oscilátorů 

  Lovas, David
  Tato bakalářská práce pojednává o matematických modelech lineárních mechanických oscilátorů, které představují jednu ze základních aplikací obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou zde vysvětleny harmonické oscilátory, ...
 • Matematické modely v biologii 

  Vidová, Katarína
  V tejto práci sa zameriame na zostavenie modelov z matematickej biológie popisujúcich interakciu dravec - korisť. Porovnáme najzákladnejší model Lotka - Volterra s realistickejšími modelmi, tzn. s modelom s vnútrodruhovou ...
 • Maziva pro tváření plechu 

  Buchta, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá mazivy vhodnými ke tváření plechů. V práci je popsána problematika tření při procesu tváření, dále je zpracováno rozdělení maziv dle jejich typů a je uvedena jejich charakteristika. V práci ...
 • Mechanické čistící česle pro malou vodní elektrárnu 

  Šašková, Monika
  První část této bakalářské práce se zabývá stručným rozdělením používaných druhů česlí. Hlavním cílem práce je návrh hydraulických česlí umístěných před vstupem do malé vodní elektrárny. Součástí práce je návrh samotného ...
 • Mechanické vlastnosti PLA dílů realizovaných 3D tiskem 

  Novosád, Ivan
  3D tlač sa v súčasnosti stáva čoraz dostupnejšou a využívanejšou či už medzi laickou verejnosťou alebo v priemysle. Svoje nezastupiteľné miesto má 3D tlač hlavne pri výrobe prototypov. Preto je dôležité poznať mechanické ...
 • Mechanicko-biologické způsoby zpracování odpadu 

  Wildová, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je popis možností nakládání se směsným komunálním odpadem v českém odpadovém hospodářství se zaměřením na potenciální realizaci zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu (MBU) odpadů na našem území. ...
 • Metodika měření rozložení teploty za proudovým motorem 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá měřením rozložení teploty za proudovým motorem. V rešeršní části jsou uvedeny vybrané způsoby měření teploty. Praktická část je pak rozdělena na návrh (a poté i montáž) měřicího stendu, metodiku měření ...
 • Metodika stanovení ceny letové hodiny letounu 

  Cichy, Radim
  Náplní bakalářské práce je specifikace jednotlivých činností a položek v oblasti provozních a fixních nákladů, souvisejících s kalkulací ceny za letovou hodinu. Na základě jednotné metodiky, je u vybraných nejčastěji ...
 • Metody detekce změny polohy rehabilitující osoby - rešerše 

  Krakovský, Jozef
  Táto práca sa zaoberá problematikou detekcie nežiaducej zmeny polohy pri rehabilitácii pacientov, ktorí prekonali zlomeniny v oblasti lakťových kĺbov. V teoretickej časti oboznamuje so zariadeniami schopnými túto zmenu ...
 • Metody fixace zlomenin horní končetiny 

  Litera, Jan
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na současné metody fixace zlomenin horní končetiny. Součástí práce je rešeršní studie dostupné literatury a popis anatomie horní končetiny. To je nezbytné pro řešení problémů ...
 • Metody kompenzace teplotní chyby obráběcího stroje 

  Hanzal, Jiří
  Tepelná chyba způsobená tepelnou deformací je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících přesnost obráběcího stroje. Tento článek představuje přehled metod měření, regulace a kompenzace tepelné chyby. Dále se zabývá ...
 • Metody nakládání s infekčním odpadem z nemocničních provozů 

  Kovář, Lukáš
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o odpadech vznikajících ve zdravotnictví a o možnostech jejich likvidace. Především se zaměřuje na infekční odpad vznikající v nemocničních provozech. Pro infekční odpady platí ...
 • Metody nedestruktivního zkoušení materiálů a výrobků 

  Vontor, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vytvořit rešerši metod nedestruktivního zkoušení materiálu a následně vhodnou metodu experimentálně použit na zkušební vzorek. Práce je zaměřena hlavně na metody nedestruktivního zkoušení používané ...
 • Metody numerického integrování 

  Čoupek, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na numerický výpočet jednoduchého určitého integrálu. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy a stručně popsány interpolační a ortogonální polynomy, ze kterých pak vychází jednotlivé formule. ...
 • Metody přenosu grafenu vedoucí k vysoké kvalitě grafenových polem řízených tranzistorů 

  Tesař, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých metod přenosu grafenu na jeho kvalitu. Grafen byl vyroben pomocí metody chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition -- CVD). Charakterizace kvality následně ...