Now showing items 310-329 of 603

 • Obecné rotační NURBS plochy 

  Sekáč, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rotačními NURBS plochami. NURBS plochy jsou racionálním rozšířením B-spline ploch, což umožňuje zobrazení kuželoseček, a tedy i anuloidu, kulové plochy a dalších rotačních ploch. Součástí ...
 • Obohacování spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkem 

  Polášek, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá kyslíkem obohaceným spalováním (tzv. „oxygen enhanced combustion“). V práci jsou popsány jednotlivé metody obohacování spalovacího procesu, dále jsou zhodnoceny výhody a nevýhody obohacování. ...
 • Obrábění hliníkových slitin 

  Pavliš, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu dílu YZ-RIGEL ve firmě Frentech Aerospace s.r.o. Díl je určen do leteckého průmyslu, konkrétně do letadla Airbus A350. V teoretické části práce je rozebrána základna hliníkových slitin ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Müller, Peter
  Táto bakalárska práca popisuje najvýznamnejšie vlastnosti a výrobu titánu, uvádza rozdelenie titánových zliatin a ich charakteristiku. V experimentálnej časti bol sústružený polotovar zo zliatiny Ti-6Al-4V a v závislosti ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Horáček, David
  Tato práce je zaměřena na titan a jeho slitiny, z hlediska vlastností, použití. Dále je probírána problematika obrobitelnosti, řezných nástrojů, kvality obrobeného povrchu a metody obrábění. V praktické části bylo za úkol ...
 • Ochrana zdraví uživatele 3D tiskárny 

  Plášil, František
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou zdraví uživatele 3D tiskárny. V první části je pojednáno o současném stavu poznání, který uvádí technologie 3D tisku využívaných v současné době a následně rozbor technologie Fused ...
 • Opotřebení pístní skupiny a válce 

  Blach, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření výpočtového nástroje k určení opotřebení pláště pístu, který bude aplikován do výpočtového modelu dynamiky pístní skupiny. Rešeršní část práce popisuje jednotlivé druhy opotřebení ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadel 

  Petr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly, jejich popisem, srovnáním a následným zhodnocením vytápění modelového domu. V první části je provedena rešerše, která popisuje na jakých principech tepelná čerpadla fungují a ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Vafek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je shrnout dnešní způsoby vytápění rodinných domů včetně nových moderních, které postupně nahrazují staré nevyhovující zdroje vytápění. Dále jsou tyto způsoby porovnány a v poslední části je ...
 • Optimalizace dopravně-inženýrských úloh 

  Le, Huy
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací řízení světelných signalizačních zařízení křižovatky, přesněji hledá optimální minimální signální plán příslušné křižovatky za splnění daných předpokladů a požadavků. Teoretická ...
 • Optimalizace PID regulátoru pomocí evolučních výpočetních technik 

  Kočí, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím evolučních výpočetních technik při nastavování PID regulátoru. V rešeršní části shrnuje základní informace o problematice regulace a další potřebné podkladové informace o kvalitě ...
 • Optimalizace profilů posuvné brány 

  Gajdůšek, Tomáš
  Práce se zabývá provedením deformační a napjatostní analýzy reálné samonosné posuvné brány vyráběné firmou Technopark CZ s.r.o. V první části se rozebírá teorie, která se dále využívá pro výpočty. Ve výpočtové části je ...
 • Optimalizace robotizovaného svařování tandemem s využitím laserové kamery 

  Paťha, Vladimír
  Práce ověřuje výhodnost nového robotizovaného svařovacího pracoviště z hlediska rychlosti, kvality a produktivity. Nové pracoviště využívá tandemový hořák a laser offline senzor sloužící k vyhledávání pozice svaru. Dále ...
 • Optimalizace termálního disociačního zdroje atomů vodíku pro SEM 

  Melichárek, Václav
  Tématem této bakalářské práce je optimalizace termálního disociačního zdroje atomárního vodíku. V rámci tohoto tématu byl proveden návrh a konstrukce nové elektronické jednotky k ovládání termálního disociačního zdroje, ...
 • Optimalizace úpravy povrchu korozivzdorných ocelí 

  Mačátová, Lucie
  Práce se zabývá procesy odmašťování v průmyslu a zkoušení nového procesu čištění laserem, které bylo experimentálně ověřeno ve výrobním procesu i testováno. Práce se dále zabývá pájením obecně jako technologií spojování ...
 • Ověření logistického konceptu řízení zásob 

  Mikuš, Marek
  Obsahem této bakalářské práce je rešeršní rozbor vybraných logistických konceptů řízení zásob a vytvoření simulačního modelu logistického okruhu v rámci vnitropodnikové přepravy. Součástí rešeršní části je vysvětlení ...
 • Ověření spolehlivosti laserového 3D skeneru 

  Franke, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ověření schopností 3D laserového skeneru Gocator 2330 od společnosti LMI Technologies. Hlavním cílem poté bude identifikovat faktory, které mohou ovlivňovat schopnost skeneru ...
 • Parní turbína pro mechanické pohony 

  Zýbal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá parními turbínami pro mechanické pohony vyráběných společ-ností Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v Brně. První část práce popisuje výrobu turbín pro mechanické pohony v ...
 • Pásový dopravník pro haldy písku 

  Czerner, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku pro šikmou dopravu štěrkopísku frakce 0 - 4 mm s dopravním výkonem 70 000 kgh-1, osovou vzdáleností 15 m a sklonem 18°. Tato práce ...
 • Pece používané při výrobě odlitků z neželezných slitin 

  Jagošová, Adriana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pecí, které slouží pro odlévání neželezných slitin. V první kapitole je popis vlastností slévárenských slitin obecně, dále konkrétní slévárenské vlastnosti vybraných ...