Now showing items 327-346 of 603

 • Parní turbína pro mechanické pohony 

  Zýbal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá parními turbínami pro mechanické pohony vyráběných společ-ností Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v Brně. První část práce popisuje výrobu turbín pro mechanické pohony v ...
 • Pásový dopravník pro haldy písku 

  Czerner, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku pro šikmou dopravu štěrkopísku frakce 0 - 4 mm s dopravním výkonem 70 000 kgh-1, osovou vzdáleností 15 m a sklonem 18°. Tato práce ...
 • Pece používané při výrobě odlitků z neželezných slitin 

  Jagošová, Adriana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pecí, které slouží pro odlévání neželezných slitin. V první kapitole je popis vlastností slévárenských slitin obecně, dále konkrétní slévárenské vlastnosti vybraných ...
 • Pece pro tepelné zpracování kovů 

  Pražan, Jan
  Práce pojednává o konstrukci pecí pro tepelná zpracování kovů. Na základě literární studie bylo provedeno rozdělení a popis základních typů tepelného zpracování ocelí, litin, neželezných kovů a jejich slitin. Jsou uvedeny ...
 • Písty čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace 

  Jelínek, David
  Tato práce pojednává o historickém vývoji pístů pro čtyřdobé spalovací motory a jejich aplikaci pro stroje využívající jak vznětového, tak i zážehového principu. Nejprve je vysvětleno, jak funguje čtyřdobý spalovací motor ...
 • Plynné emise ze spalování biomasy 

  Ptáček, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou plynných emisí ze spalování biomasy. Popisuje, jak emise vznikají a jaký mají dopad na zdraví člověka a životní prostředí. V experimentální části byly změřeny a porovnány emise pro různá ...
 • Počítačové modelování 3D objektů pomocí povrchové sítě 

  Gurecká, Hana
  Práce je rozdělena do rešeršní a praktické části. Cílem rešerše je seznámení se s modelováním objektů pomocí povrchových sítí. Jsou rozebrány základní vlastnosti a typy struktur povrchových sítí. Značný prostor je věnován ...
 • Podzemní zásobníky plynu 

  Flodr, Jan
  Zemní plyn je jedním z hlavních zdrojů energie na světě. Pro země bez vlastních zdrojů je vel-mi důležité, jak a odkud tuto surovinu dovážet a jak s ní efektivně nakládat. Cíl této práce je popsat zásobování České republiky ...
 • Pohonné systémy pojezdových ústrojí mobilních pracovních strojů 

  Voburka, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o současných koncepčních řešeních pohonů mobilních pracovních strojů. Porovnává různé typy přenosu kroutícího momentu z hnacího ústrojí na kola z hlediska účinnosti, druhu podvozku a způsobu ...
 • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

  Beňo, Tomáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá popisem rozložení napětí v okolí ostrého vrubu. V teoretické části je popsána historie lomové mechaniky a její základní principy. V praktické části jsem se zabýval spočtením exponentů ...
 • Porovnání dotačních programů pro lokální vytápění v ČR a na Slovensku 

  Běhůnek, David
  grant program, boiler subsidy, household
 • Porovnání energetických mixů 

  Kadáková, Nina
  Práca rešeršného typu je zameraná na porovnanie energetického mixu Českej republiky s energetickým mixom ďalších troch štátov, Slovenskej republiky, Talianska a Nórska. V práci sú opísané zdroje energie, ktoré vybrané štáty ...
 • Porovnání kvality 3D tisku pomocí optické digitalizace 

  Schäffer, Matúš
  Táto práca sa zameriava na popis vybraných rozdielov v stratégii tlače a funkcionalite proprietárneho a komerčného nárezového programu. Tie sú testované pomocou vytvorených experimentov pri použití rovnakej stolovej FDM ...
 • Porovnání mechanických vlastností šroubů s různou povrchovou úpravou a při uvážení jejich použití na hranici bezpečnosti 

  Krško, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou uťahovania skrutkových spojov na hranici bezpečnosti. Cieľom tejto práce je nájsť optimálnu povrchovú úpravu skrutky pre spoľahlivú aplikáciu do priemyselných vývev a objasniť ...
 • Porovnání technologií 3D tisku a následná výroba součásti 

  Čuma, Zdeněk
  Cílem práce je porovnání technologií 3D tisku. V první části je popsána podstata 3D tisku a rozebrány jeho jednotlivé metody. Druhá část je věnována konstrukci reálné součásti – sacího hrdla. Další praktické části jsou ...
 • Porozita při svařování hliníkových slitin 

  Hájková, Alena
  Tato práce se zabývá problematikou vzniku porozity u hliníkových slitin a metodami jejich oprav ve firmě IFE. Teoretická část se zaměřuje na současný stav porozity a způsoby, kterými lze póry opravovat. Použitými technologiemi ...
 • Posouzení opatření snižování tepelných ztrát bytového domu 

  Vašíř, Jan
  Práce se zabývá rozborem materiálů používaných ke snížení energetické náročnosti budov a kalkulací opatření provedených v konkrétním bytovém domě. Je tematicky rozdělena na čtyři části. První část je teoretická rozprava ...
 • Posouzení rizika ztráty vzpěrné stability prutu s nepřesnostmi geometrie a zatížení 

  Fischer, Jiří
  Cílem této práce je provedení analýzy rozsahu použitelnosti vztahů pro kritickou sílu vzpěru u prutů, které mají odchylku od předpokladů ideálního prutu – nenulová počáteční křivost nebo vyosení zatížení. Řešení této práce ...
 • Posouzení svarových vad při laserovém svařování s rozmítáním svazku hliníkové slitiny 

  Slíž, Michal
  Práca je zameraná na posúdenie zvarových vád pri laserovom zváraní s rozmietaním zväzku hliníkovej zliatiny. Teoretická časť sa zaoberá štúdiom hlavných typov priemyselných laserov, režimami zvárania a rozborom techniky ...
 • Posouzení vlivu zahřívání nástroje na proces tažení v hromadné výrobě 

  Chrz, Jan
  Práce představuje literární studii, která se věnuje plošnému tváření. Konkrétně je zaměřena na technologie související s problematikou lisování – stříhání, ohýbání a tažení. Dále se zabývá velkosériovou výrobou tvarově ...