Now showing items 458-477 of 603

 • Technická viskózní křivka pro vstřikování plastů 

  Hejkalová, Anna
  Vstřikování je velmi závislé na tokových vlastnostech plastů. Bakalářská práce srovnává konvenční měření jejich reologických vlastností s metodou vstřikování na technickou viskózní křivku. Tato metoda umožňuje určit optimální ...
 • Technologie CNC frézování pomocí splajnových interpolací 

  Soukupová, Veronika
  Tato práce se zaměřuje na využití různých typů splinové interpolace pro obrábění na číslicově řízených strojích. Cílem této práce je teoreticky popsat využití splinových interpolací při CNC frézování a následně stanovit a ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Kabrda, Martin
  Tato bakalářská práce vypracovaná na téma „Technologie obrábění vnějších závitů“ obsahuje komplexní seznámení s jednotlivými typy závitů, jejich označení a použití v praxi, včetně norem, stanovujících jejich standardizaci. ...
 • Technologie pro využití vodíku z Energieparku Mainz 

  Florian, Tibor
  Cílem této bakalářské práce je popsání vodíku, metod výroby, jeho následné použití a srovnání dle vybraných kritérií. Úvodní část je věnována popisu vodíku jako elementu, včetně jeho izotopů. Další pasáž se stručně věnuje ...
 • Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distribuci a využití 

  Zbořil, David
  Tvorba závěrečné práce je jedním z velmi klíčových momentů při studiu na univerzitě. Kvalita zpracování její formální části je pak jedním z nejdůležitějších kritérií při jejím hodnocení. Cíl této práce je popsat jednotlivé ...
 • Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distribuci a využití 

  Konopiský, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi zkapalňování plynů a způsoby jejich následného skladování a využití. Nejprve shrnuji historii vývoje technologie zkapalňování plynů a dosahování nízkých teplot. V následujících ...
 • Technologie přípravy teplé vody 

  Štipský, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi přípravy teplé vody v domácnostech a jiných neprůmyslových objektech. V první části jsou popsány možnosti přípravy teplé vody. Ve druhé části je proveden návrh parametrů akumulačního ...
 • Technologie rovnání polotovarů 

  Sikora, Marek
  Tématem bakalářské práce je vytvoření všeobecného přehledu postupů pro rovnání polotovarů, a to jak za pomoci metod ručních, tak i strojních. Práce podává informace o principech této technologie, zabývá se ukázkami použití ...
 • Technologie tažení drátů 

  Štys, Michal
  Práce předkládá aktuální rešerši na téma technologie tažení drátu se zamřením na rozbor činitelů procesu, jejich výpočet a vliv na průběh procesu. V rámci rešerše jsou uvedeny jednotlivé metody tažení a technologický postup ...
 • Technologie zakružování 

  Hejna, Jaroslav
  V práci je řešena rešerše technologie zakružování plechů. Tato technologie je vhodná pro výrobu jak rotačních součástí typu válce, tak kuželových dílů. Nejdříve je shrnuta technologická a fyzikální podstata technologie. ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Kubíček, František
  Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím ...
 • Tensory a jejich aplikace v geometrii a mechanice 

  Kunz, Daniel
  V této práci popisuji konstrukci tenzorové algebry a následné využití této zajímavé struktury pro popis zakřivených ploch. Této struktury se dá využít v geometrii nebo například v mechanice. Důraz je kladen na jasnou ...
 • Teoretický návrh ocelové výrobní haly 

  Ratica, Filip
  Bakalárska práca obsahuje prehľad oceľových konštrukčných typov hál a zásady navrhovania oceľovej nosnej konštrukcie halového objektu. Práca sa zaoberá konštrukčným riešením dispozície haly, jednotlivými elementami ...
 • Teorie front a virtuální továrna za pomoci matematického modelu 

  Myška, Martin
  Tato práce se zabyvá simulačním přístupem pro modelováním vyrobní linky, jejíž topologie vychází z reálné vyrobní linky firmy BOSCH DISEL s.r.o. – Jihlava. Problematika simulací je řešena v programu Matlab-Simulink-SimEvents. ...
 • Tepelné zpracování maraging oceli vyrobené technologií SLM 

  Valenta, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem tepelného zpravování maraging oceli 1.2709 (DIN X3NiCoMoTi18-9-5). První část práce mapuje studie zabývající se vlivem tepelného zpracování na maraging ocel vyrobenou pomocí kování, nebo ...
 • Tepelné zpracování slitin železa s uhlíkem 

  Kubíček, Antonín
  Tato práce se zabývá procesy tepelného zpracování, jejich dopady na mikrostrukturu slitin železa s uhlíkem a jejich vlivem na tvrdost těchto slitin. V rešeršní části této práce je pojednáno o slitinách vyskytujících se v ...
 • Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace 

  Nguyen Khac, Hoang
  Bakalárska práca sa zaoberá výpočtom tepelných strát budov a návhrom opatrení. Práca je rozdelená na 5 častí. V prvej sa nachadzajú dôvody, prečo zatepliť budovy, postup pri výbere materiálov a ďalej sú popísané jednotlivé ...
 • Teplárenské zdroje v ČR 

  Macek, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. První část práce je část rešeršní a pojednává o využívaných teplárenských technologiích v naší zemi. Druhá část je opět rešeršní a detailněji popisuje ...
 • Teplárenské zdroje v ČR 

  Bártová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. Součástí práce je rozdělení a popis tepláren, sloužících k výrobě nejen tepelné, ale i elektrické energie. V další části práce jsou popsány výhody a ...
 • Teplotní dergadace dřeva s aplikací retardérů hoření 

  Woffová, Helena
  Tato práce se zabývá hořením dřeva a vlivem retardérů na jeho průběh. Teoretická část je tvořena rešeršní studií chemického složení dřeva a procesů, jenž probíhajících při jeho spalování. Dále jsou zde rozebrány vlivy ...