Now showing items 1-20 of 602

 • Tensory a jejich aplikace v geometrii a mechanice 

  Kunz, Daniel
  V této práci popisuji konstrukci tenzorové algebry a následné využití této zajímavé struktury pro popis zakřivených ploch. Této struktury se dá využít v geometrii nebo například v mechanice. Důraz je kladen na jasnou ...
 • Metody numerického integrování 

  Čoupek, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na numerický výpočet jednoduchého určitého integrálu. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy a stručně popsány interpolační a ortogonální polynomy, ze kterých pak vychází jednotlivé formule. ...
 • Počítačové modelování 3D objektů pomocí povrchové sítě 

  Gurecká, Hana
  Práce je rozdělena do rešeršní a praktické části. Cílem rešerše je seznámení se s modelováním objektů pomocí povrchových sítí. Jsou rozebrány základní vlastnosti a typy struktur povrchových sítí. Značný prostor je věnován ...
 • Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace 

  Meduňa, Tomáš
  Tato práce se zabývá detekcí otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Rozebrán je potřebný matematický základ jako Fourierova transformace a její vlastnosti, který je demonstrován na příkladech. ...
 • Algoritmy hledání shluků řešení diofantické rovnice popisující resonanci Rossbyho vln 

  Leško, Samuel
  Tato prace se zabyva zkoumanim meteorologickeho fenomenu atmosferickych vln z hle- diska teorie cisel a algebry. Z fyzikalniho popisu dynamiky systemu techto vln vyplyva diofanticka rovnice, jejiz reseni tvori ve dvourozmerne ...
 • Hybridní algoritmy v optimalizaci 

  Zamazal, Petr
  Tato práce se zabývá řešením úlohy celočíselného programování pomocí hybridního algoritmu. Jde o úlohu hledání toku v síti s nejmenšími náklady s možností přidávání nových hran. Zmíněný hybridní algoritmus je založen na ...
 • Diferenciální rovnice se superlinearitami v matematickém modelování procesů v mechanice 

  Maňáková, Lenka
  Tato práce je zaměřena na kvalitativní studium a interpretaci diferenciální rovnice se superlinearitami. Především řeší otázku existence rovnovážných bodů a vykreslení fázových portrétů pomocí teorie dynamických systémů, ...
 • Sledování stability procesu popsaného atributivní i spojitou veličinou 

  Svobodová, Hana
  Tato práce má za cíl přiblížit problematiku regulačních diagramů. První část shrnuje poznatky o regulačních diagramech včetně jejich rozdělení podle typu sledované veličiny. Jednotlivé druhy diagramů jsou podrobně popsány. ...
 • Netradiční koncepce letadel 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o koncepcích letadel, které jsou z konstrukčního nebo jiného pohledu netradiční. Jednotlivé kapitoly popisují vybrané koncepce a uvádí konkrétní příklady letounů. Práce je rozdělená na dvě ...
 • Měření charakteristik turbodmychadel 

  Ušiak, Michal
  Bakalárska práca pojednáva o aktuálnych metódach merania charakteristík turbodúchadiel. Okrem priblíženia základných výkonnostných charakteristík, ktorými sú kompresorová a turbínová mapa, práca obsahuje popis experimentálnych ...
 • Vědecké mise vesmírných sond nejen v naší Sluneční soustavě 

  Černoch, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem misí vesmírných sond, které přistály na tělesech v naší Sluneční soustavě. Úvodní část práce pojednává o misích, jež byly navrženy jednou z mnoha světových organizací pro vesmírný ...
 • Srovnání dotykových a bezdotykových metod měření teploty 

  Šváchová, Mariana
  Táto práca je zameraná na popis dotykových a bezdotykových metód merania teploty. Prvá časť práce obsahuje teoretický úvod do problematiky a následne detailne popisuje dotykové a bezdotykové teplomery, ich použitie, výhody ...
 • Principy a pravidla přidělování značek státní příslušnosti a rejstříkových značek civilních letadel 

  Taoufik, Ismael
  Tato bakalářská práce se zabývá principy a pravidly přidělování značek státní příslušnosti a rejstříkových značek civilním letadlům. Hlavní část vychází z leteckého předpisu L 7, který se touto problematikou zabývá. Cílem ...
 • Návrh modelu křídla pro zkoušení flutteru 

  Zíka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem modelu křídla pro zkoušení dynamického aeroelastického jevu flutteru. První dvě teoreticky zaměřené kapitoly vysvětlují problematiku aeroelastických jevů a teorii modelových ...
 • Písty čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace 

  Jelínek, David
  Tato práce pojednává o historickém vývoji pístů pro čtyřdobé spalovací motory a jejich aplikaci pro stroje využívající jak vznětového, tak i zážehového principu. Nejprve je vysvětleno, jak funguje čtyřdobý spalovací motor ...
 • Všesměrové podvozky robotů v digitální výrobě 

  Imramovský, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem všesměrových platforem a jejich použitím v digitalizované výrobě, analýzou různých typů všesměrových podvozků rozdělením a návrhem konstrukce všesměrové robotické platformy.
 • Algoritmy pro syntézu hudebních zvuků 

  Novák, Samuel Matyáš
  Práce se zabývá problematikou syntézy hudebních zvuků, konktrétně sestavováním algoritmů oscilátorů. K problému je přistupováno z pohledu skládání funkcí a fázového zkreslení. Při návrhu potřebných funkcí bylo užito ...
 • Ventily pohonných systémů raketových motorů 

  Kadlec, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše na téma ventily pohonných systémů raketových motorů. Pro lepší představu o funkci a postavení ventilů je vybrán konkrétní raketový motor, na němž je tato problematika demonstrována. ...
 • Analýza parametrů podávání práškových materiálů v technologii RF-ICP 

  Zlatník, Rostislav
  Práce je zaměřena na technologii radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu, která se používá na depozici vrstev. V rámci práce jsme se zaměřili na dva cíle. První se zaobíral problematikou práškového podavače pracujícího ...
 • Lepení kompozitních materiálů 

  Drkoš, Jan
  Práce se zabývá rozborem problematiky lepení kompozitních materiálů a následným výběrem lepidla pro zadaný lepený spoj skládající se ze dvou kusů uhlíkových kompozitů. V práci je stručně shrnuta teorie kompozitních materiálů ...