Now showing items 1-20 of 603

 • Efektivní způsoby úpravy odpadů 

  Harnová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je popis českého komunálního odpadovému hospodářství a technicko-ekonomické posouzení systému sběru komunálních odpadů a provozu třídící linky. Značná část práce je věnována popisu možností ...
 • Kovové nanostruktury s trojrozměrnou topografií pro plazmoniku 

  Rovenská, Katarína
  Vďaka vysokej koncentrácii voľných elektrónov môže v kovových nanoštruktúrach dochádzať k plazmovej rezonancii. Podobu frekvenčnej závislosti plazmovej rezonancie nanoštruktúr možno meniť viacerými faktormi, čo rozširuje ...
 • Proudění s volnou hladinou 

  Palička, Miroslav
  Táto práca sa zaoberá ustáleným prúdením vody s voľnou hladinou v korytách rôznych prierezov. Hlavný dôraz bol kladený na matematické odvodenie závislostí pre najvýhodnejší stav hladiny s ohľadom na rýchlosť a prietok, ...
 • Vliv parametrů uniaxiálního lisování na výsledné vlastnosti keramiky pro balistické aplikace 

  Malý, Martin
  V této bakalářské práci byla provedena literární rešerše přípravy pokročilých keramických materiálů se zaměřením na uniaxiálnímu lisování a literární rešerše z oblasti personální balistické ochrany. Experimentální část ...
 • Kovové materiály používané pro zubní náhrady 

  Kožiol, Martin
  Tématem bakalářské práce jsou kovové materiály protetik a implantátů využívané v dentální medicíně. Základem práce je zpracování přehledu kovových materiálů a jejich vzájemné porovnání z hlediska vlastností a jednotlivých ...
 • Design digitální pájecí stanice 

  Matušková, Adéla
  Předmětem této bakalářské práce je design digitální pájecí stanice, která je určena pro ruční amatérské, ale i profesionální pájení. Cílem je návrh pájecí stanice s ohledem na uživatelský komfort, bezpečnost při práci a ...
 • Výpočtové modelování s využitím metod přesíťování v MKP programu Abaqus 

  Zářecký, Tomáš
  Tato práce se zabývá teoretickým základem metody konečných prvků a metodami přesíťování, které jsou dostupné v programu Abaqus. Jedná se o adaptivní přesíťování, mapování řešení a ALE adaptivní síťování. Vybrané metody ...
 • Vliv kanálu trysky na parametry tisku 3D FDM tiskárny 

  Rygl, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kanálu trysky na různé parametry tisku metodou FDM / FFF. V první části je stručně popsáno zařazení této metody mezi aditivními technologiemi. Následuje popis zařízení pro dotčenou ...
 • Použití mikročipových MEMS senzorů v praxi 

  Rumian, Dominik
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na MEMS senzory a jejich využití v praxi. První část práce se věnuje historii, současnému využití, principu fungování a porovnání jednotlivých druhů MEMS senzorů. Druhá část se věnuje ...
 • Návrh chrániče holeně pro přímou digitální výrobu 

  Dlabaja, Štěpán
  Práce se zabývá návrhem parametrického chrániče holeně pro slalomové lyžaře, přímo vyrobitelného metodou FFF z plastu ABS. Cílová holeň byla naskenována pomocí 3D skeneru a v pluginu Grasshopper byl navržen chránič s ...
 • Kritický přehled kultivačních zařízení používaných pro mikroskopická sledování živých buněk 

  Ukropcová, Iveta
  Koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM) nachází své uplatnění především v mikroskopování živých buněk in vitro. Pozorované buňky musí být umístěny v kultivačním zařízení, které umožňuje kvalitní záznam hologramu. ...
 • Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distribuci a využití 

  Zbořil, David
  Tvorba závěrečné práce je jedním z velmi klíčových momentů při studiu na univerzitě. Kvalita zpracování její formální části je pak jedním z nejdůležitějších kritérií při jejím hodnocení. Cíl této práce je popsat jednotlivé ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Galík, Tomáš
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem obeznámení se zdroji tepla vyuţívaných v rodinných domech a návrhu vytápěcího systému pro konkrétní dům. První část práce je rešeršní a popisuje výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů. ...
 • Sekundární metalurgie oceli 

  Neduchal, Bronislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení ...
 • Vývoj sond pro kombinovanou mikroskopii magnetických sil a elektronovou mikroskopii 

  Láznička, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá výrobou sond pro mikroskopii magnetických sil. Pro výrobu bylo nezbytné vymyslet přípravek, pomoci kterého můžou být z komerčních AFM sond vyrobeny sondy magnetické. Jsou specifikovány požadavky ...
 • Transportní systémy v odpadovém hospodářství 

  Koutná, Marie
  Hlavním cílem práce je zpracování transportních systému v odpadovém hospodářství jako klíčového prvku v oblasti nakládání s odpady. V teoretické části obsahuje rešerši týkající se legislativy v odpadovém hospodářství a ...
 • Aplikace algoritmů pro plánování v železniční nákladní dopravě 

  Fajmon, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie matematického modelu, ktorý využíva kombinovanú dopravu pre zvoz odpadu na úrovni obcí. Model je zameraný na železničnú dopravu. Dôvodom tohoto zamerania je nižšia produkcia emisií ...
 • Optimalizace úpravy povrchu korozivzdorných ocelí 

  Mačátová, Lucie
  Práce se zabývá procesy odmašťování v průmyslu a zkoušení nového procesu čištění laserem, které bylo experimentálně ověřeno ve výrobním procesu i testováno. Práce se dále zabývá pájením obecně jako technologií spojování ...
 • Vývoj procesních parametrů technologie 3D kovového tisku se zaměřením na výrobu mikro-prutové struktury 

  Jaroš, Jan
  Selective laser melting (SLM) je aditivní technologie, která umožňuje výrobu dílů z mikro-prutových struktur. Mikro-prutové struktury je velmi obtížné vyrobit pomocí běžných konvenčních metod. Hlavní využití mikro-prutových ...
 • Stacionární jednotky pro mazání hlavy kolejnice 

  Málek, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá tématem stacionárních zařízení pro mazání hlavy kolejnice v oblasti drážní dopravy. Obsahem práce je také pohovoření o kontaktu kola a kolejnice, popis principu funkce těchto zařízení ...