Now showing items 1-20 of 603

 • Statistická analýza měření v laserové spektroskopii 

  Slávik, Ľuboš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je stručne vysvetliť metódu spektroskopie laserom indukovaného mikroplazmatu (LIBS) ako nástroj analýzy prvkového zloženia študovaných vzorkov. Výstupy z prvkovej analýzy (emisné spektrá) sú ...
 • Obecné rotační NURBS plochy 

  Sekáč, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rotačními NURBS plochami. NURBS plochy jsou racionálním rozšířením B-spline ploch, což umožňuje zobrazení kuželoseček, a tedy i anuloidu, kulové plochy a dalších rotačních ploch. Součástí ...
 • Návrh vahadla systému odpružení vozidla 

  Bradáč, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukce předních vahadel v systému zavěšení pro vozidlo Formula Student Dragon 8. Úvodní část práce se zabývá soutěží Formula Student, jejími pravidly a omezením vzhledem k systému zavěšení, ...
 • Výroba ochranného plechu ke dveřím 

  Popelář, Martin
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby ochranného plechu ke dveřím z materiálu 17 240. Polotovarem je plech o tloušťce 0,8 mm. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena – stříhání. Na základě série 100 000 kusů je ...
 • Studium technologií spékání slitiny Ti-6Al-4V pro implantáty 

  Bučková, Katrin
  Tato práce přispívá k problematice individuálních náhrad opotřebených lidských kloubů aplikací nových druhů implantátů a materiálů, vyráběných s využitím moderních aditivních technologií (tavení kovových prášků pomocí ...
 • Design měřiče tloušťky laku 

  Rzyman, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá designem přístroje určeného k měření tloušťky laku. Cílem práce je navrhnout přístroj, který je vzhledově atraktivní a zároveň má vhodně řešenou ergonomii. Výsledkem práce je zařízení do ...
 • Řízení neholonomních mechanismů 

  Mareček, Tomáš
  Tato práce se zabývá teorií řízení neholonomních mechanismů. Na příkladech je ukázano použití základních operací z diferenciální geometrie a teorie Lieových grup a algeber. Pro model tříčlánkového hada jsou sestaveny ...
 • Podzemní zásobníky plynu 

  Flodr, Jan
  Zemní plyn je jedním z hlavních zdrojů energie na světě. Pro země bez vlastních zdrojů je vel-mi důležité, jak a odkud tuto surovinu dovážet a jak s ní efektivně nakládat. Cíl této práce je popsat zásobování České republiky ...
 • Robotický stolní fotbal - řízení herních os 

  Sláma, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navázání na řešení robotického stolního fotbalu od společnosti B&R Automation z minulých let a zdokonalení stávajících problematických oblastí. Konkrétně se jedná o modularizaci softwarového ...
 • Návrh pásové pily s automatickou výměnou pilových pásů 

  Šula, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pásové pily s automatickou výměnou tří pilových pásů pro řezání ocelových tyčí, nebo profilů. Dále se zabývá návrhem variant řešení, konstrukcí vybrané varianty a výpočtem. Výsledkem ...
 • Horizontální gril 

  Horák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí domácího horizontálního grilu na sele s elektrickým pohonem. Gril je navržen na tuhé palivo ve formě dřeva nebo dřevěného uhlí a je dimenzován na zatížení 50 kg. V rešeršní části ...
 • Teorie front a virtuální továrna za pomoci matematického modelu 

  Myška, Martin
  Tato práce se zabyvá simulačním přístupem pro modelováním vyrobní linky, jejíž topologie vychází z reálné vyrobní linky firmy BOSCH DISEL s.r.o. – Jihlava. Problematika simulací je řešena v programu Matlab-Simulink-SimEvents. ...
 • Modelování a analýza laboratorního modelu rotačního inverzního kyvadla 

  Nedvědický, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá modelováním, identifikací a řízením rotačního inverzního kyvadla. Soustava byla matematicky popsána a byl vytvořen model v prostředí Matlab/Simulink, jehož parametry byly odhadnuty pomocí nástroje ...
 • Soustava těles s pasivním účinkem s brzdou 

  Genco, Ondřej
  Tato práce se zabývá řešením soustavy těles teorií statiky modelem NNTP. Úvodní část vymezuje základní veličiny a pojmy, popisuje vazby a druhy pasivních účinků. V praktické části se zjišťuje vliv pasivních účinků pro různé ...
 • Technologie rovnání polotovarů 

  Sikora, Marek
  Tématem bakalářské práce je vytvoření všeobecného přehledu postupů pro rovnání polotovarů, a to jak za pomoci metod ručních, tak i strojních. Práce podává informace o principech této technologie, zabývá se ukázkami použití ...
 • Postup výroby součástky šicího stroje 

  Švec, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ozubeného kola, které je součástí umístěnou v šicím stroji. V první části je proveden rozbor ozubeného kola, včetně popisu funkce. Dále je popsán výběr polotovaru, včetně výpočtu ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Kolacia, Kryštof
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru pro přepravní jednotku v měřítku 1:20 a nosností 60 kg. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočetní část. Nejprve jsou zkoumána ...
 • Význam pěchovací zkoušky pro numerickou simulaci tvářecích procesů 

  Tinka, Petr
  Práce se předně zabývá tvorbou materiálového modelu pro numerickou simulaci s využitím pěchovací zkoušky, a to pro ocel 17 240, na kterou byla nanesena vrstva maziva Delta 144. Ze získaných hodnot sily a dráhy se vytvořil ...
 • Lepení kompozitních materiálů 

  Drkoš, Jan
  Práce se zabývá rozborem problematiky lepení kompozitních materiálů a následným výběrem lepidla pro zadaný lepený spoj skládající se ze dvou kusů uhlíkových kompozitů. V práci je stručně shrnuta teorie kompozitních materiálů ...
 • Jemné částice emitované při laboratorním spalování biomasy 

  Hájek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku emisí jemných částic vznikajících při laboratorním spalování biomasy. V rešeršní části je pojednáno o obecných vlastnostech a způsobech zpracování biomasy. Dále se pak práce ...