• Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vidlák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému společnosti Hutchhouse. Díky analýze současného stavu tohoto systému a návrhům opatření informačního systému by měla společnost dosáhnout lepších ...
 • Analýza výhledu řidiče z vozidla 

  Lažek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výhledu řidiče z vozidla, respektive měření polí výhledů a mrtvých úhlů, v oblasti 360° kolem vozidla. První část práce je věnována teoretickému popisu výhledu z vozidla. Čtenář ...
 • Charakteristiky nehod profesionálních řidičů 

  Lukáčová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku nehod profesionálních řidičů v souvislosti s jejich osobnostní typologií, pracovním zatížením, zdravotním a psychickým stavem. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, ...
 • Návrat investic do developerského projektu v Brně Žabovřeskách 

  Sasínová, Zdeňka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se návratu investic do developerských projektů, možnosti financování, rozsah a popis činností developmentu. V první části práce se zabývám developerským procesem, jeho ...
 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům ve vybrané lokalitě 

  Boško, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá určením ceny zistenej, rodinného domu v obci Vranovice. Teoretická časť rozoberá základné postupy a terminológiu, potrebnú pre ocenenie nehnuteľnosti. Cieľom práce je použiť rôzne metódy oceňovania, ...
 • Investiční záměr 

  Blažková, Klára
  Obsahem této diplomové práce je zhodnocení efektivnosti investice do nemovitosti určené k pronájmu. Pro ověření prodejní ceny je stanovena hodnota nemovitosti základními oceňovacími metodami. Na základě analýzy trhu je ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno-Bystrc 

  Trtílek, Petr
  V této diplomové práci se zabývám vývojem rezidenční výstavby v obci Bystrc, která se postupně stala městskou částí města Brna. Práce mapuje typy výstavby v jednotlivých časových úsecích historie obce od nejstarší výstavby ...
 • Vliv nesprávného huštění pneumatik na oteplení jejich částí 

  Samek, Jakub
  Tato práce řeší vliv nesprávného huštění pneumatik na oteplení jejich částí při jízdě osobního vozidla. Byla provedena série testů pro různé hodnoty tlaku v pneumatikách a v průběhu jednotlivých testů byla nasbírána data ...
 • Řízení rizik v oblasti provozu elektronického obchodu 

  Janda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozu elektronického obchodu a analýzou rizik na konkrétním příkladu společnosti, která chce prostřednictvím internetového obchodu prorazit na trh. Práce se opírá o teoretický ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Kanderová, Petra
  Diplomová práca je zameraná na riadenie rizík v oblasti marketingovej komunikácie v spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., ktorej cieľom je na základe teoretických východísk a prevedených analýz súčasného stavu a ...
 • Rizika související s novelou insolvenčního zákona a jejich řešení 

  Pajdlhauserová, Eliška
  Hodnocení rizika, analýza, insolvenční právo, insolvenční zákon, metody, novelizace.
 • Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze 

  Karásek, Roman
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem v Praze s názvem Obytný soubor Zeleného Města a analýzou developerského trhu v Praze. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé fáze developerského projektu, souhrnná SWOT ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Olomouci 

  Hoduláková, Michaela
  Trh komerčních nemovitostí se neustále mění a určitý vývoj je možné pozorovat i v našem přístupu k němu, přičemž jako každý jiný trh je i tento závislý na existenci nabídky a poptávky. Diplomová práce „Analýza realitního ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně 

  Šimáček, Adam
  Cílem diplomové práce je zjistit a vyhodnotit vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně. Teoretická část diplomové práce vymezuje pojmy ze zákonů vztahujících se ke stavebním pozemkům. Vybrané pozemky se ...
 • Vliv provedení zateplení rodinného domu v Brodku u Prostějova na výdaje spojené s jeho provozem 

  Soukupová, Veronika
  Tato diplomová práce hodnotí vliv zateplení rodinného domu na výdaje spojené s jeho provozem. Řeší problematiku zateplování, energetických ztrát, spotřeb energií a vyhodnocuje návratnost investice na náklady na zateplení. ...
 • Riziká developerských projektov 

  Fujačková, Hedvika
  Táto diplomová práca je zameraná na možné riziká developerských projektov. V prvej časti je prevedená literárna rešerš v oblasti developerského projektu a jeho fáz. Druhá časť zhŕňa problematiku projektového financovania ...
 • Analýza vlivu lokality na obvyklou cenu bytových jednotek v Uherském Hradišti 

  Kočendová, Markéta
  Práce se zabývá analýzou lokalit v Uherském Hradišti a jejich vlivem na cenu obvyklou u bytových jednotek v letech 2015-2017. Součástí práce je i sestavení a vyhodnocení dotazníku a zjištění ceny dle preferencí dotazovaných ...
 • Rizika textilních výrobních procesů při produkci kordu 

  Krábková, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou v oblasti řízení rizik ve vybraném podniku, který zaměřuje svoji činnost především na výrobu technických tkanin. Teoretická východiska práce zahrnují vymezení základních pojmů ...
 • Řízení rizik projektu 

  Sáňková, Dominika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu modernizace obchodního centra Avion shopping park. V první části jsou vytyčena teoretická východiska pro vypracování diplomové práce. Druhou částí je ...
 • Návrh postupu stanovení jednotkové ceny vyprošťovacích prací po nehodě u vybrané speciální techniky při odstranění překážky provozu na dálnici. 

  Lebeda, Ondřej
  Tato diplomová práce je dílčí součástí celkového projektu na stanovení všeobecné metodiky výpočtu nákladů na vyproštění nákladního automobilu. Zabývá se legislativou související s vyproštěním nákladních vozidel, analýzou ...