• Štúdium vyčerpania síranov v cementových spojivách 

  Jurko, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vyčerpania síranov v cementových spojivách. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o cementových spojivách. Teoretická časť pokračuje popisom hydratácie portlandského ...
 • Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních léčiv 

  Černá, Eva
  Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda by bylo možné využít nativní formu kyseliny hyaluronové jako nosič hydrofobních léčiv pro cílenou distribuci v organismu. Svou strukturou je kyselina hyaluronová lineární ...
 • Využití by-passových cementářských odprašků v alkalicky aktivovaných materiálech 

  Kiripolský, Tomáš
  By-passové odprašky z cementárskych pecí (CKD) je jemný zrnitý vedľajší produkt výroby portlandského slinku. Jeho chemické zloženie nie je vhodné pre spätný návrat do suroviny, a preto musí byť odstránený. Takáto rastúca ...
 • Možnosti separace sloučenin fosforu z čistírenských kalů 

  Iliushchenko, Valeriia
  Bakalářská práce se vztahuje k problematice neobnovitelného přírodního zdroje – fosforu. Fosfor nachází své uplatnění zejména v podobě solí svých kyselin. Využití sloučenin fosforu je velice pestré od pojiv pro žáromateriály ...
 • Charakterizace hydratačních produktů portlandského cementu pomocí termodilatometrické analýzy 

  Dvořáková, Tereza
  V práci jsou prezentovány výsledky termodilatometrické analýzy cementových past během zahřívání na vysoké teploty. Objemové změny byly pozorovány ve vzorcích z cementové pasty ve vybraných časových intervalech hydratace. ...
 • Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách 

  Čechová, Ludmila
  Tato bakalářská práce je zaměřena na proces generace nanočástic pomocí elektrického výboje v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci elektrického výboje v kapalinách, různé metody přípravy nanočástic včetně ...
 • Zvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupy 

  Uher, Samuel
  Práce se zabývá zvyšováním bělosti kaolinu pomocí kyselého loužení současně s mletím. Byl připraven plavený kaolin z kaolinové suroviny z lomu Otovice (Sedlecký kaolin a.s.), který byl následně pomlet v suspenzi s kyselinou ...
 • Sledování alkálií v portlandském slínku 

  Siudová, Alena
  Tato bakalářské práce se zaměřuje na lokalizaci alkálií v portlandském slinku a na jejich vlastnosti, které mohou významně ovlivňovat životnost betonů produkovaných z těchto cementů. Práce se tedy zabývá studiem, v jakých ...
 • Hydrogelové fantomové modely pro ultrazvukovou diagnostiku 

  Cerevatova, Kristina
  Táto bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a přípravou hydrogelových fantomů, používaných v ultrazvukové diagnostice. Cílem práce bylo seznámit se s výrobou a problematikou fantomových modelů. Teoretická část práce se ...
 • Hydrolytická stabilita poly(3-hydroxybutyrátu) 

  Korčušková, Martina
  Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním hydrolytickej stability poly(3-hydroxybutyrátu) pri hydrolýze v nadbytku vody a pri hydrolytickej degradácii v tavenine. V teoretickej časti práce sú zhrnuté poznatky o priebehu, ...
 • Kompatibilizace polymerních směsí poly(mléčné kyseliny) PLA 

  Boldovjaková, Tatiana
  Bakalárska práca sa zaoberá reaktívnou kompatibilizáciou polymérnych zmesí kyseliny polymliečnej a polyamidu 6 s hmotnostným pomerom 20/80. Na základe poznatkov prezentovaných v literárnej rešerši, bola zvolená metodika ...
 • Vliv mletí na vlastnosti vápence 

  Pavlík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá suchým mletím vápence ve vibračním a v kulovém mlýnu. Pro mletí byly použity tři rozdílné vzorky vápenců. Vápence byly mlety ve mlýnech bez přídavku povrchově aktivních látek. Ve vibračním ...
 • Enkapsulace rostlinných extraktů s obsahem fenolických látek do nanočástic a nanovláken 

  Petrželková, Markéta
  Předložená bakalářská práce byla zaměřena na enkapsulaci extraktů s obsahem fenolických látek s cílem aplikovat tyto materiály v kosmetice. V práci byly připraveny vodné, ethanolové a lipidové extrakty z kávy a kakaa. ...
 • Studium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu 

  Najser, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu na substrát hořčíkové slitiny AZ91. Teoretická část bakalářské práce pojednává o hořčíkových slitinách a blíže specifikuje ...
 • Interakce částic a vláken na bázi PHA s lidskými buňkami 

  Tarageľ, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou prípravy nanočastíc a nanovlákien na báze polyméru PHA a ich následným pôsobením na živú ľudskú kožnú bunku. Teoretická časť zahŕňa možnosti prípravy a charakterizácie nanomateriálov, ...
 • Organické materiály pro fotonické aplikace 

  Kubíček, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci optických vlastností substituovaných difenyl-distyrylbenzenů za účelem jejich potenciální aplikace na poli organické fotoniky. Byl studován vliv molekulové struktury, vlivu ...
 • Příprava a charakterizace Ni-P povlaku na lité hořčíkové slitině AZ91 

  Brescher, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá bezprúdovou depozíciou nikel-fosforovej (Ni-P) vrstvy na horčíkovej zliatine AZ91. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o zliatinách horčíku so zameraním na zliatinu AZ91, ...
 • Charakterizace tepelně zpracovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu. 

  Žilinský, Martin
  Cílem této práce byla charakterizace tepelně vytvrzených bezproudově deponovaných nikl–fosforových povlaků o různém obsahu fosforu. V teoretické části této práce, je pojednáno o substrátu pro nikl–fosforový povlak, tedy o ...
 • Srovnání produkce lipidů a lipidických metabolitů vybranými kvasinkami a řasami 

  Šimanský, Samuel
  Předložená bakalářská práce se zabývá produkcí lipidů a lipidických metabolitů vybranými kmeny karotenogenních kvasinek, autotrofních řas a sinic. Na vybrané kmeny byly aplikovány různé formy stresu a jejich vliv byl ...
 • Produkce karotenoidů kvasinkami kultivovanými na odpadním tuku 

  Holub, Jiří
  Karotenoidy jsou lipidické látky, převážně pigmenty obsažené v rostlinách a mikroorganismech. Karotenoidy jsou známé pro svoje antioxidační účinky. Lipidy jsou převážně nepolární látky, které jsou esenciální a vyskytují ...