Recent Submissions

 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Grošaft, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. V teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby zdaňování fyzických osob. V analytické části jsou tyto způsoby ...
 • Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR 

  Kratochvilová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen ...
 • Zdaňování příjmů z pronájmu 

  Mikesková, Dana
  Bakalá ská práce je zam ena na zda ování p íjm z pronájmu dle § 9 zákona o daních z p íjm . V teoretické části je zobrazena soustava daní v České republice, postup zdan ní jednotlivých p íjm , výpočet výsledné da ové ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Řehořová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat dlouhodobý majetek. Obsahuje teoretické vymezení pojmů a finanční analýzu konkrétní společnosti. Dle této analýzy je stanoven návrh, jaké financování ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šestáková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematickou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů, které souvisí se zaměstnáním nových zaměstnanců. Teoretická část bakalářské práce se věnuje základním pojmům v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mitevová, Vanesa
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. za období 2012–2016. Práce se skládá ze dvou částí, kde první část je zaměřena na teoretickou část analýzy a charakteristiku zmiňované ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Balák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, které emitují akcie na trhu Spojených států amerických. Získané informace budou využity k následné tvorbě investičního akciového portfolia. Investiční portfolio bude tvořeno ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Maloch, Norbert
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro vybranou společnost. Práce obsahuje teoretická východiska a analýzu současného stavu. Součástí práce je stanovení požadavků na nový informační systém, ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Kouřilová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část definuje pohledávky z ekonomického, daňového, právního i účetního hlediska. Analytická část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štollerová, Radka
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti ve sledovaném období 2012-2016 s pomocí jednotlivých finančních ukazatelů a na základě získaných výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení ...
 • Průběh zakázky vybraným podnikem 

  Nečasová, Sára
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku German Motor Parts CZ, s.r.o. Na základě poskytnutých informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního nákupu materiálu, přes celý výrobní ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Fischer, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného nastavení systému řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Na základě výsledků provedených analýz pohledávek a jejich systému řízení, byla navržena zejména ...
 • Zlepšování procesu skladové evidence zásob ve výrobní společnosti 

  Macháček, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu evidence výrobních nástrojů ve skladu společnosti Daikin Device Czech republic s.r.o. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a metody řízení zásob a procesů. ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Kozlíková, Simona
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdium priechodu zákazky výrobným podnikom, kde na základe poskytnutých informácií analyzuje súčasný stav podniku. Popisuje priebeh zákazky od prijatia dopytu od zákazníka až k expedícii ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedlák, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku za období 2009 – 2016 na základě vybraných metod finanční analýzy a následně na návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do čtyř částí. První ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Smržová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek v XYZ, s. r. o. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. V analýze současného stavu jsou informace o podnikatelském ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Vorálková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr vhodné varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou dlouhodobého majetku a možnostmi jeho financování. Analytická část vyhodnocuje ...
 • Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Burget, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou evidence a vykazování dlouhodobého majetku vybrané účetní jednotky, konkrétně obce. Práce se zabývá rozdílem v odepisování dlouhodobého majetku obce, rozdíly v jednotlivých metodách ...
 • Zakázková výroba součástí na CNC strojích 

  Riha, Filip
  Bakalárska práca sa zameriava na výrobu konkrétneho zákazkového výrobku, pomocou CNC stroja. V práci bude zanalyzovaný postup priebehu výrobou, od samotnej objednávky až po doručenie k zákazníkovi. Po zistení aktuálnej ...
 • Průběh zakázky ve strojírenském podniku 

  Sedláčková, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na realizaci zakázky ve vybraném strojírenském podniku. Jsou sledovány procesy, kterými zakázka prochází od samotného přijetí až po expedici a vyhledáváme slabá místa celého procesu. Na základě ...

View more