Recent Submissions

 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Kosmák, Tomáš
  Hlavní téma této bakalářské práce je zpracování návrhu průběhu zakázky podnikem k maximální spokojenosti se zaměřením na dodací termíny, jakost a náklady. Konkrétně v podniku COBAP s.r.o., který se zabývá elektroinstalacemi. ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Nguyen, Minh Duc
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílčí části informačního systému konkrétní firmy. Návrh vychází z analýzy současného stavu, cílem je zjednodušit práci s evidencí záznamů firmy. Obsahuje výběr softwaru, datový model, ...
 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Průběh zakázky ve zvoleném podniku 

  Čeliňáková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky ve vybraném podniku. Konkrétně se jedná o podnik MSV Metal Studénka, a. s., který se primárně zaměřuje na výrobu výkovků a komponent pro kolejová vozidla. Bakalářská práce ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Sayfutdinova, Tatiana
  Tato bakalářská práce je zpracovaná ve výrobní společnosti TAJMAC-ZPS a.s., která se zabývá výrobou obráběcích stojů a vstřikolisů. Je zaměřena na optimalizaci průběhu zakázky podnikem, od přijetí objednávky až po expedici ...
 • Návrh štíhlé výroby ve vybraném provozu se zaměřením na jakost 

  Nejdlová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá studií metod štíhlé výroby v jednom z provozů společnosti ŠKODA AUTO a.s., která se zaměřuje na výrobu automobilů. Nejdříve jsou vytipovány teoretické přístupy k pochopení dané problematiky, ...
 • Analýza používaných marketingových nástrojů a návrhy pro zvýšení jejich účinnosti 

  Šimková, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovými nástroji používanými firmou Solidify 3D, s. r. o., která je zaměřena na prodej materiálu pro 3D tisk. Práce vychází z teoretických východisek týkajících se marketingu, zejména ...
 • Softwarová aplikace statistických metod v data driven managementu 

  Rádl, Miloš
  Tato práce se zaměřuje na hodnocení možností využití softwarové aplikace statistických metod v prostředí data driven managementu podniku, včetně praktické demonstrace v rámci analýzy telemarketingu a práce call centra ...
 • Podnikatelský plán rozvoje společnosti 

  Svoboda, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského záměru rozvoje společnosti UMYEM, s.r.o., poskytující služby individuální péče o osobní automobily v oblasti detailingu. V teoretické části jsou vysvětleny všechny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mitevová, Vanesa
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. za období 2012–2016. Práce se skládá ze dvou částí, kde první část je zaměřena na teoretickou část analýzy a charakteristiku zmiňované ...
 • Zdaňování příjmů z pronájmu 

  Mikesková, Dana
  Bakalá ská práce je zam ena na zda ování p íjm z pronájmu dle § 9 zákona o daních z p íjm . V teoretické části je zobrazena soustava daní v České republice, postup zdan ní jednotlivých p íjm , výpočet výsledné da ové ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Grošaft, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. V teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby zdaňování fyzických osob. V analytické části jsou tyto způsoby ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šestáková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematickou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů, které souvisí se zaměstnáním nových zaměstnanců. Teoretická část bakalářské práce se věnuje základním pojmům v ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Balák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, které emitují akcie na trhu Spojených států amerických. Získané informace budou využity k následné tvorbě investičního akciového portfolia. Investiční portfolio bude tvořeno ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Maloch, Norbert
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro vybranou společnost. Práce obsahuje teoretická východiska a analýzu současného stavu. Součástí práce je stanovení požadavků na nový informační systém, ...
 • Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR 

  Kratochvilová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Kouřilová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část definuje pohledávky z ekonomického, daňového, právního i účetního hlediska. Analytická část ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Řehořová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat dlouhodobý majetek. Obsahuje teoretické vymezení pojmů a finanční analýzu konkrétní společnosti. Dle této analýzy je stanoven návrh, jaké financování ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štollerová, Radka
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti ve sledovaném období 2012-2016 s pomocí jednotlivých finančních ukazatelů a na základě získaných výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Fischer, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného nastavení systému řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Na základě výsledků provedených analýz pohledávek a jejich systému řízení, byla navržena zejména ...

View more