Now showing items 1-20 of 394

 • Analýza hospodaření vybrané obce pomocí časových řad 

  Oralová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření městyse Nezamyslice a vybraných finančních ukazatelů ve sledovaném období 2007–2016. Na základě výstupů z provedených rozborů a aplikací statistických metod ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Straková, Veronika
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti XY. za roky 2012-2016. Z dostupných finančních záznamů budou dle teoretické části vypočteny příslušné ukazatele. V poslední části, a to části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Brázdová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je finanční analýza podniku společnosti Mlýn Kojetín spol. s r. o. za období 2012-2016. V teoretické části budou uvedeny definice pojmů spojené s touto prováděnou analýzou. V praktické části je ...
 • Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami 

  Kadubec, Karel
  Základním předmětem této bakalářské práce „Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami“ je provedení analýzy současného stavu marketingové stránky podniku a za použití vhodných nástrojů návrh vhodného marketingového ...
 • Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu 

  Wisner, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Polová, Silvie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu na zlepšení marketingového mixu podnikatelského subjektu působícího na trhu služeb. Na základě teoretických poznatků je provedena komplexní analýza marketingového mixu i ...
 • Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Straková, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je navrhnout vnitřní předpis pro hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti FAKSA-STRAKA, s. r. o. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, jež úzce souvisí s hodnocením a odměňováním ...
 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Novotný, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změn systému hodnocení a odměňování ve vybrané společnosti. První část bakalářské práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků. Druhá část ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Šnajdarová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení společnosti VO-Karbula s. r. o. v letech 2012 – 2016. Teoretická část obsahuje definice analýz a finančních ukazatelů. V praktická části je představena analyzovaná společnost, a ...
 • Návrh komunikační infrastruktury na bázi POF 

  Toth, Lukáš
  Tato bakalářská práce představuje návrh počítačové sítě pro novou budovu společnosti RENISHAW s.r.o.. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska a obecné informace z oblasti počítačových sítí. Ve druhé části ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Havelka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánu pro nový internetový projekt. První kapitola vysvětluje základní pojmy marketingu, marketingového plánu a dále se zabývá marketingem na internetu. Druhá kapitola ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Pospíšil, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku ELPIK s.r.o. během let 2012 až 2016 s využitím metod strategické a finanční analýzy. První část této bakalářské práce se zaobírá teoretickými východisky, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků vybraného spolku a návrhy na její zlepšení 

  Pilková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze spokojenosti zákazníků spolku Yoga House, z.s. a následným návrhům její zlepšení. První část práce se zabývá popisem důležitých teoretických východisek souvisejících s tímto tématem. ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Zamazalová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti LAW CZ s.r.o. v letech 2012-2016. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou zpracovány teoretická východiska a analytickou část, kde dochází ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Rosická, Markéta
  Tato bakalářská práce popisuje současný stav marketingového plánu společnosti Shine&Shine a vizi nového plánu k rozšíření řady svých produktů a expanzi značky do zahraničí. První část je zaměřena na teoretické hledisko ...
 • Návrh úprav marketingového mixu vybrané společnosti 

  Prokopová, Monika
  Tématem mé bakalářské práce je vymezení marketingového mixu společnosti MY DVA group, s.r.o., která se především zaměřuje na oblast vývoje, výroby a prodeje kancelářského a školního nábytku. Teoretická část se zabývá ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Kosová, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a informací potřebných pro stanovení daňové povinnosti a také ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Valášková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. První část práce obsahuje cíle a metody zpracování. Druhá část ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Urban, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku EKOL, spol. s r.o. za období 2012-2016. První část je zaměřena na teoretická východiska práce, která jsou následně využita v analytické části. Ke zhodnocení ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Josefusová, Miroslava