Now showing items 1-20 of 401

 • Návrh marketingového plánu 

  Rosická, Markéta
  Tato bakalářská práce popisuje současný stav marketingového plánu společnosti Shine&Shine a vizi nového plánu k rozšíření řady svých produktů a expanzi značky do zahraničí. První část je zaměřena na teoretické hledisko ...
 • Návrh aplikace pro evidenci objednávek pomocí VBA 

  Slomek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci objednávek poledních menu. Práce obsahuje návrh aplikace vytvořené v prostředí Microsoft Excel pomocí programovacího jazyka VBA a návrh struktury databáze, s níž ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Karásek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu společnosti Murexin spol. s r. o. Tato společnost potřebuje své skladové a zároveň výdejní prostory přestěhovat blíže potenciálním zákazníkům a dosáhnout tak ...
 • Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Žáková, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá odměňováním zaměstnanců a návrhem vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování ve společnosti ABC s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají odměňování a hodnocení ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Ochabová, Miroslava
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posudzovaním finančných ukazovateľov pomocou časových rad a regresnej analýzy vybranej výrobnej organizácie. V teoretickej časti práce sa nachádzajú definície a postupy výpočtov pre vybrané ...
 • Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování 

  Železný, David
  Tato bakalářská práce obsahuje zpracování účelově vybraných ukazatelů finanční analýzy pro akciové společnosti z nápojového odvětví, jejichž akcie jsou obchodovány na americkém akciovém trhu. První část práce zohledňuje ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Dočekal, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh funkční počítačové sítě v konkrétním objektu. Analyzuje současný stav počítačové sítě a na základě analýzy je zrealizováno vlastní řešení. Řešení musí být funkční, lehce rozšířitelné ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Danko, Michael
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému ve formě konceptuálního návrhu ve firmě Bar, který neexistuje s.r.o., cílem práce je zefektivnit práci ve firmě, snížit zátěž lidských zdrojů, ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Vlach, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je navrhnutí komunikačního mixu pro studentský bankovní účet G2.2 od společnosti Komerční banka. První část se zaměřuje na teorii a na vysvětlení nejdůležitějších pojmů související s problematikou ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Bělovský, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. V teoretické části se zabýváme logistikou obecně, jejím členěním, materiálovými toky. V analytické části práce se zabýváme výrobní logistikou ve ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Dikhtyar, Andriy
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku CHRIŠTOF, spol. s.r.o. Celková struktura bakalářské práce je rozdělená na tři části – teoretickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Unzeitigová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Bawel s.r.o. v letech 2012–2016. Práce obsahuje tří části. V prvním oddíle se nachází teoretická východiska práce, kde je vysvětleno, co je to výkonnost ...
 • Procesní řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kratochvíl, Petr
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh zakázky výrobou společností Vezeko s.r.o., která se zabývá výrobou a servisem přívěsů a nástaveb pro osobní i kamionové automobily. Teoretická část obsahuje obeznámení s pojmy ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Dykast, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je navrhnout funkční a kvalitní počítačovou síť malé firmy na základě provedené analýzy současného stavu objektu a stávající počítačové sítě, analýzy současného stavu software a hardware firmy a ...
 • Analýza procesů ve firmě za účelem optimalizace CRM systému ve vybrané společnosti 

  Částek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací CRM (systému pro řízení vztahů se zákazníky) vybrané společnosti, vyvíjeného na míru externí firmou. Teoretická část se zaobírá definicí principu řízení vztahů se zákazníky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pisařovicová, Klára
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku Solitea Česká republika, a.s. Výsledků hodnocení situace podniku bylo dosaženo aplikací metod finanční analýzy a údaje potřebné pro jednotlivé ...
 • Modely úrokových měr 

  Butkovičová, Ivana
  Táto bakalárska práca je zameraná na popis analýzu modelov úrokových mier, ktoré majú uplatnenie v oblasti finančnej matematiky. Konkrétne popisuje Vašíčkov model, Cox-Ingersoll-Rossov modelCIR model, Ho-Lee model a model ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Vavrečková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Cílem práce je navrhnout řešení optimalizace mzdových nákladů zaměstnavatele, které se zvýšily v souvislosti se změnou systému ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Oral, Michal
  Cílem této práce je zhodnotit mechanismy zálohování firemních dat a navrhnout finančně a technologicky efektivní řešení pro vybranou společnost. Při návrhu se kromě nových technologií a postupů zohledňují i stávající použité ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stražovská, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace v daném podniku a návrhů na zlepšení zjištěných nedostatků. Analýza je na základě účetních výkazu za období 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. První část práce zahrnuje ...