Recent Submissions

 • Boundary conditions for the operation of thermal energy distribution 

  Floreková, Skarleta
  Bakalárska práca ,,Boundary conditions for the operation of thermal energy distribution,, je primárne zameraná na analýzu okrajových podmienok prevádzky balneoterapie v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a. s.. ...
 • Aplikace čedičových vláken v cementových kompozitech 

  Kolková, Kristína
  Bakalářská práce se zabývá problematikou použití čedičových vláken v cementových kompozitech a skládá se z rešeršní teoretické a experimentální části. V teoretické části jsou popsány vlastnosti čedičových vláken, technologie ...
 • Vývoj betonů odolných proti působení abraze 

  Procházka, David
  Odolnost betonu proti působení abraze je důležitá vlastnost zvláště pro dopravní a vodohospodářské stavby, kde je povrch vystaven působení obrusu. Bakalářská práce se zabývá jednotlivými vlivy na zlepšení odolnosti povrchu ...
 • Možnosti použití vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví 

  Boucníková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi použití vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví. V teoretické části byla obecně popsána technologie vodního paprsku a provedena rešerše použití ve stavebnictví, s důrazem na ...
 • Progresivní bednící systém s protikorozní ochrannou funkcí 

  Marek, Martin
  Nejčastější příčinou poruch železobetonových konstrukcí je koroze výztuže, která má za následek výrazné snížení životnosti konstrukce. Předmětem této práce je vývoj progresivního bednícího systému s protikorozní ochrannou ...
 • Návrh vysoce odolného kompozitu s vysokým podílem druhotných surovin jako plniv určeného pro rekonstrukci objektů z taveného čediče 

  Čtvrtečková, Anna
  Tato práce je zaměřena na vývoj vysoce odolného správkového kompozitu pro sanaci objektů nebo prvků z taveného čediče, se zaměřením na využití druhotných surovin jako plniv. Kompozit by se měl svými vlastnostmi co nejvíce ...
 • Vazba průtoků a sedimentů ve vybraném vodoměrném profilu povodí řeky Dyje 

  Bobková, Dominika
  Problematika sedimentů jejich transport a následné ukládání v nádržích je důležité téma, které vnímá vodohospodářská odborná veřejnost velice vážně. Proto práce v dané oblasti jsou velice žádané. Cílem bakalářské práce je ...
 • Analýza hydrologické časové řady pro vybrané povodí řeky Moravy 

  Černý, Vojtěch
  Současné klimatické podmínky vyvolávají otázky, jaký vliv má klimatický vývoj a klimatická změna na hydrologický režim povodí České republiky. Hlavní otázky jsou: I) Je klimatická změna vážná a její průběh v hydrologických ...
 • Analýza zásobního objemu vybrané vodní nádrže 

  Al-Ali, Ahmad
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zásobního objemu vybrané vodní nádrže. V teoretické části je práce zaměřena na metody výpočtů stanovení zásobního objemu a nalepšeného odtoku. Cílem této práce je provést detailní ...
 • Posouzení vodního díla Vacenovice za povodní 

  Svoboda, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je posouzení bezpečnosti vodního díla Vacenovice za povodní, a to v souladu s ČSN 75 2935. Posouzení je provedeno pro kontrolní povodňovou vlnu KPV100, PV200 a PV200 podle [13]. V úvodu ...
 • Stanovení území ohroženého zvláštní povodní pod VD Šance 

  Pekárek, Karel
  Cílem bakalářské práce je pomocí matematického modelování proudění vody v otevřeném korytě a přilehlém inundačním území stanovit rozsah ploch ohrožených zvláštní povodní pod přehradou Šance. Výstupem tohoto modelu je mapa ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Bakov nad Jizerou - Česká Lípa mezi km 18,812 a km 21,800 

  Dohnal, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce jednokolejné železniční tratě Bakov nad Jizerou – Česká Lípa mezi km 18,812 (od ZV 7 ve stanici Bezděz) a km 21,800. Práce řeší návrh geometrických parametrů koleje. V rámci ...
 • Studie Boskovické spojky 

  Jung, Jiří
  Práce řeší návrh tzv. Boskovické spojky, tedy tratě umožňující přímou jízdu vlaků z Brna do Boskovic mimo železniční stanici Skalice nad Svitavou. V rámci práce je navržena vlastní trasa spojky včetně napojení do traťového ...
 • Stavební úpravy traťového úseku Tišnov - Nedvědice pro zavedení 30 minutového taktu osobní dopravy 

  Moldovan, Lilija
  Tato bakalářská práce se zabývá možností návrhu 30ti minutového taktu v úseku Tišnov - Nedvědice a stavebními úpravami spojenými s jejím zavedením. Při zavedení taktu je brán ohled na návaznost stávajících spojů.
 • Návrh a posouzení vybraných nosných prvků železobetonové konstrukce 

  Niesner, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o třech nadzemních podlažích. V práci je řešen návrh a posouzení vybraných nosných prvků, konkrét-ně železobetonový ...
 • Užitné vlastnosti plastových a hliníkových oken při zabudování do stavby 

  Gabriel, Jindřich
  Bakalářská práce je věnována tepelně izolační problematice jednotlivých součásti dveří a oken z hliníkových a plastových profilů. Zároveň jsou i uvedeny výrobní postupy pro výrobu těchto otvorových výplní stavebních ...
 • Stanovení aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin 

  Sodomka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá stanovením aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin vodního díla Nové Heřminovy při průtoku na počátku pohybu splavenin v přítokovém korytě. Využívá již hotový fyzikální model usazovacího ...
 • Přehled technologií pro rekonstrukce vodojemů 

  Tanistrová, Lucie
  Tato práce se zabývá zásadami, technologickými postupy a materiály používanými při sanačních opatřeních a obecně při rekonstrukcích především betonových zemních vodojemů. V rámci bakalářské práce jsou uvedeny a popsány ...
 • Investiční záměr města Tábor 

  Vrbasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední ...
 • Centrum vinařství Němčičky – Průmyslové stavby 

  Otáhal, Miloslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby centra vinařství v Němčičkách, nacházejícím se na pozemku katastrálního území Němčičky u Hustopečí. Cílem je vytvořit architektonický a urbanistický koncept, který bude lákadlem ...

View more