Now showing items 1-20 of 546

 • Studie nám. Osvobození v Lysicích 

  Zaikin, Danil
  Bakalářská práce se formou studie zabývá návrhem okolí náměstí Osvobození v Lysicích včetně přilehlých křižovatek. Na základě naměřených hodnot, které byly získány z dopravního průzkumu, posouzení nehodovosti a fotodokumentace, ...
 • Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou 

  Velecký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením montované železobetonové haly s jeřábovou dráhou. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena obdélníkovými sloupy a železobetonovým vazníkem tvaru T-profilu. ...
 • Rodinný dům 

  Macháčková, Klára
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Olešnici. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešen plochou střechou. Projekt vznikl za účelem návrhu trvalého bydlení ve dvou bytových ...
 • Vytvoření lokalizačního systému v budovách Fakulty stavební VUT v Brně 

  Hoffmannová, Lada
  Práce se zabývá návrhem a částečnou realizací lokalizačního systému v prostorách areálu Fakulty stavební VUT. Jejím cílem je vyhotovení systémů QR kódů, které budou sloužit k zobrazení aktuální pozice člověka v mapovém ...
 • Nádrž ČOV 

  Lidmila, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením monolitické nádrže čističky odpadních vod. Řešenými prvky jsou stropní deska, stěny a základová deska. Výpočet účinků zatížení je proveden třemi metodami: ručně, ...
 • Malý bytový dům 

  Vystrčil, Jan
  Bakalářská práce zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci ke stavbě bytového domu. Budova je umístěna v okrajové části města Jihlavy. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V budově se nachází čtyři bytové ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Špačková, Sára
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů týkajících se projektového řízení. Dále popisuje životní cyklus ...
 • Vzduchotechnika restaurace s kuželkárnou 

  Tomeš, Adam
  Bakalářská práce řeší návrh vzduchotechniky restaurace s kuželkárnou. Cílem této práce je navrhnout dvě vzduchotechnická zařízení v části zadaného objektu. Jednotlivá zařízení jsou navrhnuta tak, aby splňovala hygienické, ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Vajgl, Radek
  Tato práce je zaměřena na návrh novostavby energeticky efektivního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území Žáky. Návrh objektu je zamýšlen na parcele č. 252/2, která má plochu 1214 m2 a je součástí budoucího ...
 • Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov 

  Sigid, Pavel
  Podkladem bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma „Obnova fary ve Vyškově“. Úkolem studie bylo nalézt vhodné řešení, jak urbanistické, hmotové, funkční, ...
 • Řešení cyklistické dopravy v centru Zábřehu 

  Kobzová, Hana
  Předmětem této práce je analýza stávajícího stavu a návrh řešení cyklistické dopravy v centru a na komunikacích nejčastěji využívaných k cestě do centra města Zábřehu. Druhá část práce řeší problematiku cykloobousměrek v ...
 • Vývoj realitního trhu v dané lokalitě 

  Halabrínová, Nora
  Bakalárska práca analyzuje vývoj realitného trhu nehnuteľností v danej lokalite. V teoretickej časti sa zaoberá vymedzením základných pojmov na realitnom trhu, príslušnou legislatívou a identifikáciou druhov nehnuteľností. ...
 • Rodinný dům 

  Fibikar, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Moravanech v okrese Pardubice. Objekt se nachází na parcele č.78/45, v katastrálním území Moravany ...
 • Obytný dům 

  Staňková, Pavla
  Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného domu. Stavební objekt se nachází severovýchodním okraji města Boskovice. Pozemek vybraný pro stavbu je situován v katastrálním území Boskovice. Objekt je řešen jako samostatně ...
 • Aquapark ve Znojmě 

  Andrej, Patrik
  Predmetom bakalárskej práce je návrh a posúdenie oceľovej konštrukcie aquaparku v meste Znojmo. Dispozičné riešenie zohľadňuje požiadavky umiestnenia stavby. Objekt má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 24,0 x 50,0 m a výška ...
 • Koučování ve stavebnictví 

  Čičmanec, Juraj
  Bakalárska práca pojednáva o tom, ako to v dnešnej modernej dobe, plnej technológií, vyzerá v manažmente stavebníctva. V tejto práci sú rozoberané základné pojmy, hlavné úlohy manažéra, etika manažérov a manažment zmien. ...
 • Bytový dům 

  Karásek, Adam
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci bytového domu a obsahuje náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící, nepodsklepený. Má obdélníkový rozměr a je zastřešen plochou jednoplášťovou ...
 • Výluky kolejí na jednokolejných železničních tratích 

  Biskup, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a vyhodnocením výluk kolejí na jednokolejných železničních tratích, za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb ze strany SŽDC. Nejprve je popsána oblast železniční dopravy, ...
 • Řízení rizik stavební zakázky 

  Saňáková, Miroslava
  Předmětem bakalářské práce je problematika řízení rizik ve stavebním podniku. První část práce je obsahově založena na používané terminologii a výkladu příslušných pojmů. Najdeme zde klasifikaci rizik z různých úhlů pohledů, ...
 • Hydraulická drsnost vodovodních potrubí 

  Náplavová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickou drsností vodovodních potrubí, jejím zohledněním při hydraulickém modelování a následnou kalibrací hydraulického simulačního modelu. V teoretické části práce je zpracována literární ...