Now showing items 1-20 of 546

 • Bytový dům 

  Smažilová, Marie
  Bakalářská práce řeší návrh bytového domu v obci Pikárec. Objekt je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený. Je umístěn v mírném svahu. Vstup do domu je od komunikace. Součástí domu je i řešení parkovacích míst. Celkový ...
 • Geodetický monitoring tubosideru v Liberci pod lyžařskou sjezdovkou F10 

  Buchar, Ondřej
  Tato práce dokumentuje geodetický monitoring deformované ocelové konstrukce tubosideru v Liberci. Od roku 2015 probíhá periodické měření posunů a deformací na objektu. V rámci opatření na zabezpečení stability tunelu, byly ...
 • Generel bezbariérových tras ve městě Strážnici 

  Soukupová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním dokumentu Generel bezbariérových tras ve městě Strážnice. Teoretická část obsahuje podrobnější informace o bezbariérových prvcích a technických požadavcích bezbariérového užívání ...
 • Sledování jakosti vody ve vybraném vodovodu 

  Janišová, Marie
  Záměrem bakalářské práce je posouzení jakosti vody ve vybraném vodovodu a vlivu distribuční sítě na jakost dopravované vody. První část práce obsahuje teoretické ukotvení tématu, v další části jsou uvedeny informace o ...
 • Hodnocení zkušebního úseku na technologii podbíjení 

  Tinka, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vlivu upravené technologie podbíjení na kvalitu geometrických parametrů koleje. Na zřízeném zkušebním úseku, který se nachází na dvoukolejné trati Břeclav – Přerov u obce Rohatec, ...
 • Pavlačový bytový dům 

  Neuwirth, Filip
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby pavlačového bytového domu, který je situován v současné zástavbě krajského města Jihlava. Řešený bytový dům má tři nadzemní podlaží, ve kterých se ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku 

  Žáková, Adéla
  Tato práce se zabývá stavem vodních toků a problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM – Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o ...
 • Identifikace ploch rozhodujích z hlediska tvorby povrchového odtoku a transportu splavenin ve vybraných k.ú. v povodí Ondřejnice 

  Kološ, Jakub
  Tato bakalářská práce je teoreticky i prakticky zaměřena na erozi. Jejím cílem je analýza a vyhodnocení probíhající vodní eroze ve třech katastrálních územích povodí Ondřejnice. Pro účely práce bylo využito modelové analýzy ...
 • Řízení peněžních toků na vybraném stavebním objektu 

  Pilátová, Dominika
  Tématem bakalářské práce je řízení peněžních toků na vybraném stavebním objektu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební objekt, podnikové finance, ...
 • Novostavba bytového domu v Krnově 

  Janková, Denisa Anna
  Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v obci Krnov, která se nachází v Moravskoslezském kraji. Objekt bytového domu má tři obytná podlaží (a jedno suterénní) a nachází ...
 • Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování 

  Krupicová, Simona
  V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních ...
 • Bytový dům s bezbariérovými byty 

  Špaček, Miroslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh čtyřpodlažního bytového domu s bezbariérovými byty. Objekt je čtyřpodlažní, zastřešený valbovou střechou. Čtvrté nadzemní podlaží je obytné podkroví. Stavba je umístěna v obci Velké ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Hrabovská, Kristýna
  Cílem práce je navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci sportovní haly ve Slavkově u Brna. Hala bude využívaná pro běžné míčové kolektivní sporty, odtud plynou požadavky na její rozměry. Stavba má obdélníkový půdorys ...
 • Sledování šíření znečistění na fyzikálním modelu vodního toku 

  Marek, Ondřej
  Na vybudovaném fyzikálním modelu vodního toku je v bakalářské práci hledána vhodná látka, která by umožnila simulovat a sledovat šíření znečištění metodou elektrické impedanční spektrometrie. Fyzikální model založený na ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...
 • Obecní bytový dům 

  Lušovský, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba čtyřpodlažního nepodsklepeného bytového domu v Jeseníku nad Odrou. Bytový dům tvoří pět bytových jednotek s hromadnou garáží a společnými místnostmi. Celý objekt je pak zastřešen ...
 • Stropní deska RD 

  Sivčák, Jozef
  Cieľom tejto práce je návrh a posúdenie železobetónovej stropnej dosky rodinného domu. Doska je pôdorysne zalomená v najväčšom poli pod uhlom 120° a nachádza sa v nej pomerne veľký otvor pre jednoramenné schodisko. Vnútorné ...
 • Dvougenerační rodinný dům 

  Jaroš, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby dvougeneračního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Lužice u Hodonína. Jedná se o dvoupatrový částečně podsklepený objekt. Možnost parkování je ...
 • Rodinný dům 

  Čechovský, Jakub
  Bakalářská práce spočívá, ve zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby novostavby samostatně stojícího rodinného domu v Písku. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Díky svažitosti pozemku, je podzemním ...
 • Vliv redukčního jádra na prosákavost a mrazuvzdornost cihelného střepu 

  Kučera, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom redukčného jadra na základné fyzikálno-mechanické vlastnosti pálených strešných tašiek. V teoretickej časti sú zhrnuté doposiaľ publikované poznatky v oblasti vplyvu redukčných jadier ...