Now showing items 1-20 of 781

 • Stavebně technologická etapa provedení zastřešení objektu pro sociální bydlení 

  Něnička, Roman
  Bakalářská práce popisuje stavebně technologickou etapu provedení zastřešení objektu pro sociální bydlení. Věnuje se řešením nosné konstrukce zastřešení, montáže klempířských prvků, pokládky střešní krytiny a dalších částí ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Němcová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce pevného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a výběr vhodného konstrukčního řešení pro rekonstrukci. Je teoreticky popsáno několik ...
 • Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW 

  Macholánová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW Group, která se má nacházet v Brně, severovýchodně od centra města, v městské čtvrti Zábrdovice, na ulici Cejl a Zábrdovická, z druhé strany pak ohraničena ...
 • Reambulace a doměření účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) 

  Penk, David
  Cílem bakalářské práce je reambulace účelové mapy povrchové situace východních Čech v části obce Chvojenec. Reambulace je prováděna pomocí mobilního mapovacího systému, přičemž tato bakalářská práce se zaměřuje především ...
 • Geometrický plán pro změnu a rozdělení hranic pozemků v katastru 

  Dohnalová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení budov. Zájmová lokalita, ve které byl vyhotoven geometrický plán, se nachází v katastrálním území Brod nad Dyjí s již platnou ...
 • Vytvoření digitálního modelu povrchu s využitím mračna bodů 

  Niebauer, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu části zemského povrchu, včetně staveb s využitím mračna bodů. První část práce se zabývá přípravou pro nálet bezpilotním prostředkem a budováním bodového pole na území ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy ke kontrole HMmB v lokalitě Brno ul. Jiříkovského a Zachova 

  Přívětivá, Veronika
  Cílem této práce je geodetické zaměření a následná tvorba účelové mapy ulic Jiříkovského a Zachova, které se nachází v Brně. Výsledná mapa v měřítku 1:500 může sloužit ke kontrole Hybridní mapy města Brna. Měření je připojeno ...
 • Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích 

  Ivančík, Eduard
  The subject of the bachelor thesis is the measurement of surface features on the street Za Kostelem in the village Jedovnice. The individual parts of the thesis deal with the procedures leading to the solution of the ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna 

  Poláchová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením polohopisu a výškopisu parku Sady Národního odboje a přilehlého bloku se šesti panelovými domy v Brně. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Výsledkem je účelová ...
 • Zaměření části údolí potoka Lubě (k. ú. Malhostovice, Skalička, Nuzířov) 

  Jirásek, Michal
  Cílem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření tachymetrickou metodou části údolí potoka Lubě a vyhotovení tachymetrického plánu v měřítku 1:500. Výsledný tachymetrický plán je připojen do referenčních ...
 • Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic 

  Praus, Daniel
  Práce pojednává o zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality u Vilémovic ve zvoleném měřítku 1:1000. Celá lokalita spadá do CHKO Moravský kras. V mapě je dbáno na vykreslení krasových jevů v oblasti. Jedním z výstupů je ...
 • Vytápění administrativní budovy 

  Němečková, Radka
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody pro administrativní budovu. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Zdrojem tepla pro objekt je plynová kotelna se dvěma kondenzačními kotli. Otopnými plochami ...
 • Vytápění veterinární kliniky 

  Němečková, Šárka
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektu vytápění a ohřevu teplé vody veterinární kliniky. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je ukončen plochou střechou. Zdrojem tepla pro objekt je navrženo tepelného čerpadla vzduch-voda. ...
 • Vytápění administrativní části výrobní haly 

  Pečenka, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v supermarketu 

  Ryšavý, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací a plynovodu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na akumulování a znovuvyužívání srážkových a splaškových vod. Projektová a výpočtová část ...
 • Zdravotně technické instalace v penzionu 

  Pecháček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Jedná se o penzion se dvěma nadzemními podlažími. Teoretická část je zaměřena na možnosti předčištění odpadních vod. Výpočtová ...
 • Větrání a chlazení administrativního objektu 

  Kotas, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického a klimatizačního zařízení pro administrativní objekt. Funkcí daného zařízení je tvorba kvalitního interního mikroklimatu, přičemž vzduchotechnické zařízení zajišťuje ...
 • Vzduchotechnika ve veřejných prostorách 

  Nguyen, Huu Dung
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systému předváděcí haly a kancelářských prostoru. Pokrytí tepelných zisků a ztrát se zajistí s nuceným větráním. Cílem je zajistit ideální vnitřní mikroklima. Tyto ...
 • Průkaz energetické náročnosti mateřské školy 

  Mahovská, Adriana
  Bakalářská práce zpracovává dva průkazy energetické náročnosti mateřské školy, a to ve variantě pro stávající stav a nový stav. V teoretické části se práce zabývá solárními kolektory. Výpočtová část obsahuje specifikaci ...
 • Optimalizace návrhu výztuže betonového průřezu 

  Hudyma, Nazar
  Předmětem bakalářské práce je optimalizace návrhových proměnných železobetonového průřezu, především jeho vyztužení. Pro řešení této úlohy, bylo nejdříve zapotřebí zpracovat rešeršní část, která pojednává o různých metodách ...