Show simple item record

The parallel between the concept of work in architecture and music

dc.contributor.advisorDrápal, Jaroslavcs
dc.contributor.authorLukačovič, Markétacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:49Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLUKAČOVIČ, M. Paralela mezi konceptem díla v architektuře a hudbě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.cs
dc.identifier.other39773cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/847
dc.description.abstractDizertační práce je zaměřena na porovnání konceptu tvorby v hudbě a architektuře, hledání jejich souvislostí a možného prolínání obou umění. Hlavním těžištěm práce je hledání paralely mezi kompozicemi hudby a architektury, tedy mezi jejími vlastnostmi, kompozičními prostředky a postupy. Metodami zpracování tématu byli analýzy hudebních a architektonických materiálů, jak knih, časopisů, internetových článků, tak zvukových nahrávek a realizací staveb, materiálů tykajících se akustiky, psychologie vnímání a estetiky, čerpání z vlastních zkušeností a poznatků z oblasti hudby a architektury a kompoziční experiment. Výsledkem dizertační práce jsou teoretické závěry objasňující dané téma a praktický experiment v podobě analýzy hudební skladby a převedení jejích kompozičních postupů do architektonického projektu.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis preliminary focuses on the comparison of concepts of creation in music and architecture and to explore the connection and possible blending of both arts. The main focus of the dissertation is the research of the parallel between the composition of music and architecture, in their characters, means of composition and methods. The methods of approaching the topic were the analysis's of music and architectural materials such as dedicated books, magazines, internet articles, as well as audio recordings, realisations of architectonic works, printed materials on acoustics, psychology of perception and aesthetics as well as own experience and knowledge in the field of music and architecture and the experiment in composition. Results of the dissertation are theoretical conclusions enlightening the given topic and the practical experiment in the form of the analysis of the music composition and the application of its compositional methods into the architectonic design.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthudbacs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectkompozicecs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjectprostorcs
dc.subjecthmotacs
dc.subjecttvarcs
dc.subjectkompoziční prostředkycs
dc.subjectřádcs
dc.subjectcelostní vnímánícs
dc.subjectpsychologie vnímánícs
dc.subjectčascs
dc.subjectmusicen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectcompositionen
dc.subjectconcepten
dc.subjectspaceen
dc.subjectmaterialen
dc.subjectformen
dc.subjectmeans of compositionen
dc.subjectorderen
dc.subjectgeneral perceptionen
dc.subjectpsychology of perceptionen
dc.subjecttimeen
dc.titleParalela mezi konceptem díla v architektuře a hudběcs
dc.title.alternativeThe parallel between the concept of work in architecture and musicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-05-02cs
dcterms.modified2012-05-03-09:14:41cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teoriecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid39773en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:28:56en
sync.item.modts2020.03.31 01:29:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePetelen, Ivancs
dc.contributor.refereeKyselka, Mojmírcs
dc.contributor.refereeKoleček, Ivancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defenceDizertantka stanovila formu teoretických úvah a objasnila složitost problematiky. Konečným cílem pak ověřila teoretické závěry v praktickém experimentu. Dizertační práce byla velm i zdařilá.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record