Show simple item record

Determination of selected metals in grapes cultivated by different techniques

dc.contributor.advisorDiviš, Pavelcs
dc.contributor.authorKubicová, Lenkacs
dc.date.accessioned2014-12-19T13:38:27Z
dc.date.available2014-12-19T13:38:27Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKUBICOVÁ, L. Stanovení kovů ve vinné révě pěstované různými způsoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other32897cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9774
dc.description.abstractCílem této práce bylo stanovit koncentrace vybraných kovů (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Sr, Pb, V, Zn) v listech a hroznech révy vinné pocházejících z ekologického zemědělství a z integrované produkce a na základě naměřených výsledků posoudit vliv použité agrotechniky na kvalitu révy vinné a hroznů révy vinné. Obsah prvků byl stanoven hmotnostní spektrometrií s indukčně vázáným plazmatem (ICP/MS) po předchozí mineralizaci vzorků v mikrovlnné peci. Koncentrace sledovaných prvků v listech a hroznech pocházejících z ekologického a integrovaného zemědělství se výrazně nelišila, pouze v případě mědi byly naměřeny vyšší koncentrace u vzorků pocházejících z ekologického zemědělství. Tento rozdíl je patrně způsoben rozdílnými povolenými dávkami ochranných prostředků na bázi mědi v ekologickém a integrovaném zemědělství.cs
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the content of selected metals (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Sr, Pb, V, Zn) in samples of leaves and grapes produced by ecologic agriculture and compare to results with leaves and grapes produced by integrated agriculture. The measured results used to assess the impact of agricultural technology on the quality of vines and grapes. The amount of elements was analysed using inductively coupled plasma mass spectrometry after previous digestion of sapmles using microwaves. Concentrations of elements in leaves and grapes from organic and integrated farming did not differ significantly only in the case of copper concentrations were measured higher concentrations in samples from organic farming. This difference is probably caused by different doses of authorized protective equipment based on copper in the organic and integrated farming.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRéva vinná (Vitis vinifera)cs
dc.subjectintegrovaná produkcecs
dc.subjectekologické zemědělstvícs
dc.subjecthmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatemcs
dc.subjectGrapevine (Vitis vinifera)en
dc.subjectintegrated productionen
dc.subjectecologic agricultureen
dc.subjectinductively coupled plasma mass spectrometryen
dc.titleStanovení kovů ve vinné révě pěstované různými způsobycs
dc.title.alternativeDetermination of selected metals in grapes cultivated by different techniquesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.extent6.34 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2011-06-24-10:45:06cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32897en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:10:04en
sync.item.modts2021.11.12 13:30:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVespalcová, Milenacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová Lze říci, že toxické kovy stimulují růst rostlin? Studentka otázku komise zodpověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record