Now showing items 21-40 of 76203

 • Korozní odolnost a mikrostruktura žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky 

  Nguyen, Martin; Sokolář, Radomír (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tento článek se zabývá procesem syntézy žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky za použití vysokoteplotního popílku a reaktivního oxidu hlinitého jako vstupních surovin. Vstupní suroviny byly předupraveny, smíchány a ...
 • Vývoj ceny vodného a stočného v České republice 

  Oblouková, Aneta (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Článek se zabývá problematikou vodného a stočného za posledních 10 let. Výzkum je zaměřen jak na celou Českou republiku, tak i na jednotlivé kraje v ní. Výzkum je založen na sběru dat. Data byly získány z internetového ...
 • Analýza pracovních cyklů věžových jeřábů 

  Kurková, Dita (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Věžové jeřáby jsou velmi často používaným zvedacím mechanismem při realizaci pozemních staveb. Jejich správným návrhem a koordinací je možné dosáhnout časové i finanční efektivnosti výstavby a snížit bezpečnostní rizika ...
 • Vývoj nové správkové malty s využitím druhotných surovin 

  Figala, Petr (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tento článek se zabývá výzkumem nové správkové malty na silikátové bázi modifikované vybranými druhotnými surovinami. Cíle práce je vyvinou novou hmotu vyznačující se chemickou odolností vhodnou pro sanaci kanalizačních ...
 • Analýza spotřeby energií při výstavbě bytových domů 

  Lukášková, Jana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Současná legislativa se zaměřuje na minimalizaci množství spotřebované energie při užívání stavby, není však řešena energie vynaložená při výstavbě objektu. V porovnání s celým životním cyklem stavby tato energie tvoří ...
 • Ekonomické zhodnotenie revitalizácie brownfieldu Nová Cvernovka 

  Sabo, Jakub (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  The article deals with the economic evaluation of the revitalization of the Nová Cvernovka brownfield in Bratislava, Slovakia. This brownfield was a former chemical school that was revitalized into a multifunctional center ...
 • Ohodnocení přínosu výsatby stromů pro územní rozvoj 

  Pelčák, Svatopluk (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Se změnou klimatu a rostoucími teplotami, ale také s rostoucími nároky na komfort jednotlivých obyvatel měst, roste také poptávka po co nejpříjemnějším prostředí ve městech. Jedním z klíčových prvků pro vytvoření takového ...
 • Testovanie stability obrazu na účely meraní posunov metódou fotogrametrickej časovej základnice 

  Hideghéty, Andrej (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Photogrammetric methods are increasingly being used to measure displacements and deformations. One of the photogrammetric methods is the time base, which is mainly used to measure changes in the image plane. One of the ...
 • Ověření fyzikálně-mechanických vlastností polymerních lepicích hmot 

  Hermann, Radek; Majerová, Jana; Figala, Petr (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tento článek se zabývá problematikou polymerních lepicích malt. V této studii byly použity vinyl-esterové a epoxidové pryskyřice v kombinaci s křemenným plnivem. Tato práce studuje fyzikálně-mechanické vlastnosti vyvinutých ...
 • Návrh zloženia ťažkého betónu vo funkcii biologického tienenia pomocou jadrových elementárnych analytických techník 

  Podhorská, Janette; T., Palou, Martin (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  High compressive strength heavyweight concrete specimens were prepared using two types of high-density aggregates, Portland cement, and SCMs. Elemental composition of aggregates and cementitious materials were performed ...
 • Vliv odpadní křemeliny jako vstupní suroviny na vlastnosti anorganického pěnového skla 

  Nguyen, Martin; Sedlačík, Martin; Sokolář, Radomír; Opravil, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tento článek se zabývá procesem výroby anorganického pěnového skla při využití odpadní křemeliny jako vstupní suroviny. Odpadní křemelina byla nejprve podrobena analýze chemického a mineralogického složení. Pěnové sklo ...
 • Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC 

  Zemánek, David; Nevřivová, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Žárobetony jsou stále více používaným žárovzdorným materiálem s rostoucí oblibou v různých aplikacích. Tři typy žárobetonů (LCC, ULCC a NCC) byly navrženy a testovány. Jednou z důležitých vlastností, která je u taveninami ...
 • Silikátové elektro vodivé kompozity s grafitovým plnivem 

  Baránek, Šimon; Drochytka, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Elektro vodivé kompozity jsou moderní materiály, které se běžně používají v mnoha průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví a strojírenství. Tyto materiály mohou být užitečné například jako senzory pro sledování fyzikálně ...
 • Měření hluku při průtoku dešťové vody tělesem střešního vtoku 

  Fučík, David; Ručka, Jan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Článek pojednává o problematice měření průtoku a hluku, který vzniká v okolí podtlakového systému odvodnění při odtoku dešťové vody z úrovně střešní plochy. Dešťová voda je z úrovně střechy odváděna střešními vtoky, které ...
 • Vliv kombinace vysokopecní jemně mleté granulované strusky a inertních příměsí na fyzikálně-mechanické parametry betonu 

  Meruňka, Milan; Hela, Rudolf (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tato práce se zabývá kombinací vysokopecní jemně mleté granulované strusky (VJMGS) v optimálním poměru s příměsí inertní. Cílem této práce je ověřit vliv vzájemné kombinace příměsí na fyzikálně-mechanické parametry betonové ...
 • Analýza zmien priemerných mesačných prietokov do roku 2100 na vybraných povodiach Slovenska 

  Sabová, Zuzana; Kohnová, Silvia (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  The paper is focused on the analysis of changes in average monthly discharges using MPI and KNMI climate scenario in the gauging station Liptovský Mikuláš (5550) in the Váh River Basin and in the gauging station Chmelnica ...
 • Analýza stokovej siete v meste Trnava 

  Šutúš, Marek; Rózsa, Gergély; Stanko, Štefan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  A typical object on uniform sewer networks are relief chambers, which serve to regulate the flow of rainwater. Their task is to reduce the amount of rainwater supplied to the wastewater treatment plant and thus protect it ...
 • Vplyv redukcie vhodnostných kriviek na vhodnosť toku 

  Doláková, Gréta; Macura, Viliam; Škrinár, Andrej; Čistý, Milan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Previous research into the aquatic monitoring of microhabitat fish preferences in Slovakia contains detailed valuable hydro-morphological, topographic, and ichthyological measurements for complex analysis. Consequent ...
 • Čištění šedé vody v laboratorních a reálných podmínkách membránovým bioreaktorem 

  Velikovská, Kristýna (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Opětovné využití odpadních vod je jedním z významně diskutovaných témat vedoucích k udržitelnému hospodaření s vodou. Oddělování a recyklace odpadní vody už na úrovni domácností a dalších obytných nebo provozních objektů ...
 • Srovnání vybraných adsorbentů pro odstraňování kovů z vody 

  Moravčíková, Světlana; Biela, Renata (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Mezi řadu látek, které v současnosti znečišťují zdroje pitné vody patří také různé kovy a jejich sloučeniny. Za účelem porovnání vybraných sorpčních materiálů pro odstranění kovů z vody byl proveden laboratorní experiment. ...