Now showing items 41-60 of 82176

 • Současné využití vývojových vrstev osidlování severočeského pohraničí 

  Roeselová, Sára (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Příspěvek zkoumá vrstevnatost urbanistických struktur obcí v severočeském pohraničí, konkrétně na území Šluknovského výběžku. Činí tak skrze odkrývání historických stop osídlení a analýzu proměňujícího se vztahu mezi ...
 • Krajina, sídla a památky v deníku Jiřího II. Buquoye z italské cesty v letech 1839 a 1840 

  Binder, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Příspěvek je věnován hraběti Jiřímu II. Buquoyovi a jeho italské cestě uskutečněné v letech 1839 a 1840, již text sleduje na základě dopisů hraběte adresovaných jeho matce Gabriele, shromážděných a přepsaných tak, aby ...
 • Města, výstavy a výstaviště: vliv výstavnictví na města 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Pořádání všeobecných i specializovaných výstav se ke konci devatenáctého století stalo neodmyslitelnou součástí hospodářského a společenského života v řadě menších českých a moravských měst. Po dočasných areálech následovala ...
 • Postkulturní sídlo jako symbióza krajinného prvku městské divočiny v sídelní struktuře: smršťující se město Vimperk 

  Singer, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  V Česku bylo k roku 2019 evidováno 607 měst. U 187 z nich došlo mezi lety 2009 a 2019 k úbytku obyvatelstva o více než 3 %. Kdysi významné obchodní centrum, město Vimperk s poklesem o 5,9 %, vykazuje v porevolučním období ...
 • Historické dřevěné trámové stropy z pohledu stavební akustiky 

  Kalousek, Lubor; Fišarová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které ...
 • Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Minulost, současnost, budoucnost 

  Novotný, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Příspěvek přibližuje více než čtyřicetiletou historii Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici (východní část České republiky), které bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1981. Jedná se o moderní muzejní instituci, ...
 • Kontextuální tvorba rurální krajiny 

  Dohnal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Správa a využívání venkovského prostředí má své zákonitosti a specifika, které je nutno respektovat. Jimi by se měly řídit i všechny zásahy do venkovské krajiny. Krajina není svébytným autorským uměleckým dílem ani inženýrskou ...
 • Morfologické analýzy města Opavy a dalších vybraných historických měst na území Slezska 

  Stanjura, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  V rámci programu „Obnova slezských center“ INTERREG V-A již od roku 2014 probíhá spolupráce municipalit se školami architektury z Polska a České republiky. Nová etapa je založena na pevném metodologickém základu, jež je ...
 • Historická kulturní krajina vysídlených území na Kaplicku 

  Baramová, Magdalena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Krajina česko-rakouského pohraničí na pomezí Šumavy a Novohradských hor byla od 2. poloviny 13. století až do událostí po druhé světové válce majoritně osídlena německojazyčným obyvatelstvem, po jehož odsunu prošla původně ...
 • Náměšťsko – krajina obor a lesů 

  Švárová, Tereza (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Jedinou krajinnou památkovou zónou v kraji Vysočina, rozkládající se mezi Náměští nad Oslavou a Kralicemi nad Oslavou, je Krajinná památková zóna Náměšťsko. Účelem příspěvku je tuto krajinu představit z hlediska krajinářského, ...
 • Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov 

  Bacová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Architektonické riešenie bytových budov má spĺňať funkčné a estetické požiadavky tak, aby budovy nenarúšali okolité prostredie a plnohodnotne slúžili svojim užívateľom. Tieto kritériá sme zadefinovali v aktualizovanej norme ...
 • Liniové stavby jako krajinotvorný prvek 

  Valehrach, Jan; Svoboda, Richard; Hubáčková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Dopravní tepny provázejí člověka od nepaměti. Silnice a koleje vytvářejí v krajině linie. Ty zanechávají svoji stopu i poté, kdy sledovaný dopravní směr pozbyl na významu či zanikl úplně. V krajině nám zůstávají úvozy, ...
 • Nová synagoga Česká Lípa 

  Dulenčín, Juraj; Bortlová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  V roce 1939 sílila nacistická propaganda, která měla za následek vypálení mnoha synagog ve velkých městech, jako bylo Brno, Olomouc, Teplice, Jihlava, Ostrava, Opava Trutnov, Frýdek-Místek nebo Česká Lípa. Dne 17. dubna ...
 • Revitalizace venkovských brownfields 

  Dýr, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Škola architektury při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, je jednou z mála v České republice, která se cíleně věnuje výchově studentů v oblasti architektury výrobních staveb. Ateliér výrobních staveb, tedy ...
 • Plán ochrany krajinných památkových zón 

  Vondráčková, Simona (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Kulturní krajina je součástí světového bohatství přispívající k upevnění evropské identity (viz Úmluva Rady Evropy o krajině). Krajinné dědictví je tedy naší národní kulturní hodnotou a je nutné o ní náležitě pečovat. ...
 • Světlo na hrudi 

  Gračka, Martin
  Mé výjevy z videohry Silent Hill (1999) mají být až na sílu plné temnoty, pocitu beznaděje, zoufalství a melancholie. Náměty se snažím vybírat na první pohled civilní, nudné, kdy se na obraze skoro nic neděje. Jemně a s ...
 • „ Následování vzájemnosti" 

  Dvořák, Vojtěch
  Vidění světa jako estetického problému. Případně vidění světa z pohledu fenomenologie a nominalismu.
 • Využití optických a mikrofluidních technik k analýze a separaci mikrobiálních buněk 

  Večeríková, Paula
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá predovšetkým Ramanovou spektroskopiou a jej prepojeniami s mikrofluidnými technikami spolu s potenciálne biotechnologicky zaujímavými produktmi bakteriálnych kmeňov Janthinobacterium ...
 • Vývoj nové generace bioinokulantů a studium jejich biologické aktivity 

  Súkeník, Martin
  Cíl této diplomové práce spočíval v charakterizaci specifických mechanismů biologické aktivity u bakterií podporujících růst rostlin (PGPR), běžně se nacházející v rhizosféře rostlin a ve studii účinků aplikace kapalných ...
 • Studium metabolismu polyhydroxyalkanoátů u vybraných termofilních bakterií 

  Reinohová, Nikola
  Tato diplomová práce se zaměřuje na adaptivní evoluční inženýrství u termofilní bakterie Schlegelella thermodepolymerans M15344. Teoretická část se zabývá extremofilními mikroorganismy, biotechnologickým využitím a taktéž ...