SVADBÍK, V. Systémy dálkového sběru dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mišurec, Jiří

Student k řešení bakalářské práce přistupoval zodpovědně a pracoval průběžně během semestru. Tím se nedostal do časové tísně a problematiku zvládl úspěšně. Některé závěry vyžadují trochu detailnější rozbor. Zadání práce považuji za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Zeman, Václav

Bakalářská práce je zaměřena na systémy dálkového sběru dat a to zejména na využitelnost a vlastnosti jednotlivých komunikačních kanálů, které jsou v současnosti použitelné. Toretický rozbor dostupných kanálů je proveden na dobré úrovni a zpracovaný materiál může sloužit jako podklad pro další práce v této oblasti. Student se pak v praktické části zaměřil na PLC komunikaci a provedl některá měření na experimentálním vedení s technologickými modemy ModemTec. Kapitola nazvaná "Měření reálných parametrů úzkopásmového PLC" ne zcela odpovídá svému obsahu. Z reálných parametrů jsou vlastně naznačeny jen přenosová rychlost a studován vliv rušení. Výsledky měření jsou dostatečně dokumentovány. Interpretace výsledků by zasloužila hlubší rozbor, zvláště výsledky rušení el. vrtačkou. V závěru je pak podle požadavku zadání naznačeno řešení pro systém sběru dat v obci Boršice. Tento návrh mohl být rozpracován více do hloubky. Odborná úroveň BP je přiměřená a odpovídá moderním poznatkům z této oblasti. V práci se vyskytují některé nepodstatné nepřesnosti. Formální zpracování je na dobré úrovni. Student dostatečně pronikl do problematiky a dokázal aplikovat získané poznatky. Zadání splnil v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

eVSKP id 14082