HLAVÁČOVÁ, T. Vliv nebytových prostor v nemovitosti na celkovou cenu nemovitosti v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Rozsah práce je velký, jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce, je obsáhle popsána lokalita a uvedeny potřebné podklady a vhodné citace z literatury. Přes velkou obsáhlost jsou výsledy prezentovány přehledně, s vlastními komentáři vč. formulací vlastních závěrů. Práce je vypracována svědomitě, adekvátně zvolenými metodami. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo, práce je zpracována v dostatečném rozsahu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Vstupní data byla zpracována seriózně.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je obsáhlá a na dobré odborné úrovni, v práci jsou uvedeny podstaty jednotlivých vybraných oceňovacích metod.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínosné je zpracování postupu zohlednění změny ceny rodinného domu zřízením ordinace a uvedení podmínek realizace.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Při zpracování diplomové práce prokázala autorka schopnost zorientovat se v odborné literatuře. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Grafická úprava práce je na dobré úrovni. Nicméně výsledné hodnoty mohly být lépe prezentovány v grafech.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ulverová, Michaela

Předložená diplomová práce je zpracována v souladu s jejím zadáním. Po formální stránce má všechny předepsané náležitosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Studentka zadaný cíl diplomové práce splnila, mohla se však detailněji věnovat statistickému vyhodnocení a vzájemnému porovnání zjištěných cen.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Pro řešení zadané problematiky studentka použila standardní postupy.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě, přehledně. Výsledky práce mohly být doplněny o názorné grafy.
Obtížnost a správnost řešení A Obtížnost odpovídá zadanému úkolu.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce je přínosem pro stanovení vlivu nebytových prostor typu ordinace v lokalitě Olomouci a okolí.
Odborná jazyková úroveň A Použité odborné pojmy a formulace jsou na dobré úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B V textu se vyskytují stylistické chyby. V přílohách nejsou označeny obrázky a tabulky. V teoretické části je zavedeno číslování rovnic, není v něm však pokračováno v části praktické.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49539