TEPLÝ, L. Mobilní komunikační systémy s více anténami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Klozar, Lukáš

Student měl popsat využití MIMO technologie v mobilních komunikacích se zaměřením na modelování přenosového kanálu a následně vytvořit simulační program. Zpracování obtížné tématiky popsané většinou v anglickém jazyce činilo studentovi nemalé obtíže. Formální stránka práce je na nízké úrovni ( některé věty nedávají smysl, odstavce jsou nekonzistentní, nevhodný seznam literatury, nekvalitní a okopírované obrázky, některé části textu jsou doslovně přeložené z anglického originálu). Text obsahuje i odborné chyby a netechnické výrazy. Student splnil zadání, popsal požadovanou tématiku a vytvořil program v Matlabu simulující MIMO kanál. V programu je zahrnut výpočet BER a SER pro OFDM modulaci a modely šíření typu HATA. Student bohužel chodil na konzultace nepravidelně a na formální stránce je to patrné (výhrady k formální stránce semestrálního projektu student ignoroval). Navrhuji 83 bodů B.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Maršálek, Roman

Student v rámci své bakalářské práce prostudoval prinicpy MIMO systémů a jejich aplikace v mobilních komunikačních systémech. Získané znalosti podrobně popsal. Vytvořil model MIMO systému využívajícího Alamoutiho kód a OFDM v MATLABu. Zadání práce je tak možno považovat za splněné v plném rozsahu. Po formální, ale i věcné stránce práce obsahuje poměrně velké množství chyb a nepřesností. Autor například hovoří o "funkci h, funkci rozměrů 2x2 (str. 15)", podivná je věta "zpracování musí být dynamické (s. 16)" nebo "pokud je kanál časově proměnný, může mít kapacita kanálu více definic" apod., vyskytuje se nesoulad v označování symbolů - velká/malá písmena, tučná/normální písmena (s. 16,17), popis OFDM je nepřesný, zkratky RE, RB (s. 27) by měly být rozepsány i v angličtině. Kvalita některých obrázků je nízká. Část úvodu kap. 4.7 je doslova zkopírována z literatury, byť je tato citována a k porušení zákona tak jistě nedochází. Nicméně styl psaní pak není konzistentní s ostatními částmi práce. Při ověřování funkce programu docházelo k "zatuhnutí" běhu u simulace SER pro OFDM.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 52285