KOVÁŘ, M. Indikace tlaku ve válcích modelu Stirlingova motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student pracoval na své diplomové práci zodpovědně, aktivně a zcela samostatně. Vytvořil práci, která tvoří základní stupeň pro systematické měření všech modelů Stirlingových motorů postavených v minulosti na ÚADI a ve které budou pokračovat další diplomanti v následujících letech. Splnil zadání své DP v plném rozsahu, jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Pečlivě zpracovaná diplomová práce experimentálního charakteru, věnovaná v souladu se zadáním indikaci tlaku ve válci modelu Stirlingova motoru. Diplomant během řešení úkolů své diplomové práce sestavil a odladil měřicí přístrojový řetězec, s jehož pomocí provedl uvedenou indikaci tlaku. Dále odvodil pro daný model Schmidtovu izotermickou analýzu Stirlingova cyklu a její výsledky porovnal s výsledky rozboru Stirlingova ideálního cyklu a s experimentálně stanovenými výsledky. Práce dokládá, že si diplomant osvojil schopnosti nezbytné pro samostatnou inženýrskou činnost. Jeho práci doporučuji k obhajobě s přihlédnutím k níže uvedeným otázkám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19303