KAMENÍK, P. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Zadání s jen zdánlivě nenáročným programem – tj. vytvořit multifunkční městský dům, umístěný ovšem v komplikované urbanistické situaci, zvládl diplomant výborně s osobitým výtvarným přístupem a citem pro charakter prostorů a jejich hierarchii. Kultivované řešení urbanistického, architektonického i grafického zpracování návrhu dokládá koncepční myšlení i schopnost autora obstát v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Výrazně samostatný přístup s drobnými problémy v celkovém časovém rozvrhu práce.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Nový, Alois

Přes uvedené připomínky pokládám posuzovanou práci za zdařilou a jejího autora za schopného obstát v praxi. Pro budoucnost doporučuji nepodceňovat řemeslnou stránku profese.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor prokazuje zasvěcenou orientaci v řešeném území, včetně podrobné znalosti budoucí regulace místa. Sympatická je snaha vytvořit čitelnou hierarchii veřejných, poloveřejných a privátních prostorů. Logické je vedení dopravy a zásobování z nového komunikačního průtahu vnitroblokem. Výhrady lze mít k výkresům obou situací, které jsou poněkud schematické a neumožňují posoudit např. manipulaci se zbožím dodávaným do suterénních skladů obchodů, možnosti průjezdu zásobovacích automobilů, popelářů apod. Přinejmenším by v obou výkresech mohlo být uvedeno měřítko.
Architektonické řešení A Architektonický koncept se inspiruje geniem loci této těžce zkoušené části města. Snaží se ji zlidštit a zároveň se vnitřně propojit s její historií. Hmotově prostorová kompozice objektu posiluje historickou stopu zástavby, respektuje danosti místa a zároveň je dostatečně sebevědomá. Architektonické řešení pokládám za nejsilnější stránku posuzované práce.
Provozní řešení D Dispoziční řešení je založeno na dvou provozně samostatných blocích, z nichž jeden je z větší části tvořen bydlením napojeným na pavlače mezi dvěma vertikálními komunikacemi a druhý poskytuje služby veřejnosti. Diskutabilní je samotná volba konceptu pavlačových bytů vzhledem ke světovým stranám, orientace fasád východ-západ by mohla být využitelná efektivněji (pavlače bývají orientovány k severu). Svou roli zde však mohl hrát záměr souznít s typologickým fenoménem pro tuto oblast příznačným. Ve výkrese 1.NP by bylo vhodné zakreslit vazbu na okolí, aby bylo zřejmé zásobování skladů v suterénu od příjezdu automobilů po přísun do jediného společného výtahu (zboží jistě nebude dopravováno po schodech). V 1.NP bytového bloku bude zřejmě nedostatečná podchodná výška pod mezipodestou levého schodiště, nejasná je funkce WC za domovním odpadem. Dokumentace diplomové práce by si zasloužila uvedení výměr alespoň hlavních místností.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení, tj. kombinace skeletového a stěnového systému, je reálné a pro daný koncept vhodné. Materiálové řešení a zejména povrchové úpravy pokládám za velmi zdařilé, korespondující s historií a duchem místa.
Formální úroveň B Grafické zpracování, zejména 3D vizualizace, je na mimořádně vysoké úrovni, technické výkresy by si však vyžadovaly podrobnější zpracování. Ne zcela zdůvodněné je řazení dokumentace.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 38602