KALA, M. Optimalizace hnacích hřídelí kol přední nápravy vozidla Magma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Vladimír

Zpracováním předložené diplomové práce diplomant prokázal schopnost samostatně vyřešit zadaný inženýrský problém. Diplomová práce splňuje náležitosti kladené na tento typ vysokoškolské kvalifikační práce. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Diplomant splnil zadané cíle práce. Větší pozornost co do rozsahu práce by si však zasloužily další zástavbové parametry hnacích hřídelí ve vozidle, zejména řešení homokinetických kloubů.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Výstižným technickým popisem vozidla a jednotlivých druhů nástaveb si diplomant vytvořil dobrou základnu pro zpracování analytické části práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Na str. 29 diplomové práce diplomant uvedl, že v dalších výpočtech napjatostně-deformační analýzy bude hřídel zatěžovat točivým momentem 3463 Nm. Což však není úplně korektní formulace, protože v kapitole 9 práce je hnací hřídel zatížen točivým momentem 2746 Nm. Tato formální nesrovnalost vznikla zřejmě užitečným závěrečným doplněním kapitoly 9 práce.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je na úrovni odpovídající zodpovědnému zvládnutí řešené problematiky.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Předloženou práci lze prakticky okamžitě využít při optimalizaci přední nápravy vozidla Magma. Jistým závazkem však zůstavá nutnost řešení (volby) stejnoběžných (homokinetických) kloubů přední nápravy vozidla a řešení konstrukce (planetových kol) rozvodovky.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Literatura je v práci citována a v seznamu použitých zdrojů až na výjimky v souladu s normou ČSN ISO 690. U zdroje [1] a [18] chybí uvedení ISBN.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální úprava a jazykové zpracování práce je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krejčíř, Pavel

Předložená diplomová práce splňuje zadání, k metodice řešení a formální stránce práce nelze mít připomínek. Obsah práce jednoznačně prokázal dokonalé zvládnutí inženýrského přístupu k řešení technického problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Předložená diplomová práce jednoznačně splňuje zadání. Zabývá se řešením reálného technického problému. Zadaný úkol je v rámci studijního programu Expertní inženýrství v dopravě spíše výjimečným, student jeho řešení zvládl perfektně.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Postup řešení úkolu je logický, nejprve jsou uvedeny technické parametry různých verzí předmětného vozidla, následuje konkretizace na nejobtížnější provozní podmínky a z nich vyplývající zatížení hnacích hřídelí přední nápravy vozidla, kdy docházelo k lomům.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Jednoznačně správně byla ke kontrole napjatosti hnacích hřídelí přední nápravy zvolena metoda konečných prvků. Vhodně je provedeno porovnání s analytickým řešením napjatosti.
Obtížnost a správnost řešení A Zadaný úkol je typickým úkolem inženýrské práce, byl řešen správným postupem, který vedl k jednoznačnému objektivnímu výsledku prakticky využitelnému.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Výstupem řešení úkolu je návrh nových hnacích hřídelí přední nápravy vozidla Magma. Důležité je i zjištění, že stávající hnací hřídele nebyly dimenzovány na všechny provozní podmínky předmětného vozidla.
Odborná jazyková úroveň A Práce má dobrou jazykovou úroveň, svědčí o dokonalém zvládnutí logického a technicky přesného vyjadřování studentem.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Práce má dobrou písemnou a grafickou úpravu, jednotlivé kroky řešení úkolu jsou vhodně a dostatečně obrazově doplněny.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49516