JAGOŠ, R. Konstrukce malé CNC frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování diplomové práce velmi zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešit komplexní inženýrské úkoly. Nad rámec zadání DP věnoval diplomant i pozornost řešení bezpečnosti stroje v oblasti jeho krytování. Dosažené výsledky lze úspěšně využít při dalším vývoji předmětného strojního zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bilík, Martin

Diplomant v první části své práce provedl kvalitní rešerši malých frézek, které jsou v současné době k dispozici na trhu. Na základě této rešerše následně stanovil požadované technické parametry navrhované malé CNC frézky. Diplomant následně provedl komplexní návrh takového stroje, který je podložen jednotlivými výpočty, 3D modelem, ale také designovou studií kompletního stroje. Jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Písemná a grafická úprava textu, grafů, tabulek i obrázků je taktéž velmi dobrá. Diplomant svou prací prokázal dostatek znalostí a schopností řešit inženýrský problém, proto jeho práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49517