SZÖLLÖSI, T. Evoluční algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozumplík, Jiří

Aktivita studenta během řešení projektu nebyla z pohledu četnosti konzultací vysoká, což souviselo s jeho zdravotními problémy. Kromě doporučené literatury si sehnal a využil další zdroje. Autor realizoval a otestoval všechny požadované typy evolučních algoritmů pro hledání globálních extrémů. Při testování se zaměřil na citlivosti algoritmů na nastavení volitelných parametrů. Dosažené výsledky uvedl v přehledných tabulkách, nicméně v závěru práce mohl uvést podrobnější komentář vedoucí ke vzájemnému porovnání jednotlivých metod. Zadání práce autor splnil, po formální stránce je práce velmi dobrá.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Mézl, Martin

Předkládaná diplomová práce se zabývá srovnáním evolučních algoritmů pro úlohy globální optimalizace. Text je zpracován na 65 stranách členěných do 7 kapitol. V úvodních kapitolách práce se student zabývá rozdělením optimalizačních algoritmů a historií evolučních algoritmů. U této části postrádám dostatečný teoretický rozhled. Text těchto kapitol je odkazován pouze na dva literární zdroje (konkrétně [1] a [3]). U převzatých obrázků rozdělení optimalizačních algoritmů (obr. 1, obr. 2, obr. 3) chybí bližší popis či komentář rozdílů mezi těmito rozděleními. V kapitole 5 jsou popsány použité evoluční algoritmy. Text této nejrozsáhlejší kapitoly diplomové práce je citován z pouhých tří literárních zdrojů ([3], [4], [6]). Text kopíruje příslušné kapitoly citovaných zdrojů, v mnoha případech se jedná o pouhý překlad z češtiny do slovenštiny bez známek pochopení dané problematiky či dalších komentářů. U popisu genetického algoritmu (kapitola 5.1) student například popisuje práci s binární reprezentací jednotlivých jedinců, v praktické části je ale použita spojitá reprezentace jedinců. V práci chybí odkazy na využití jednotlivých evolučních algoritmů v praxi. V praktické části se měl student věnovat implementaci algoritmů v programovém prostředí Matlab, testování a srovnání jednotlivých algoritmů z hlediska úspěšnosti řešení a výpočetní náročnosti. V úvodu této kapitoly student zmiňuje, že při programování jednotlivých algoritmů byly použity už navrhnuté principy, které čerpal z literatury ([7], [8], [9]). Konkrétní implementace jednotlivých algoritmů není v práci ale zmíněna. Z textu není zřejmé, které varianty jednotlivých metod byly implementovány. Na přiloženém CD jsou umístěny zdrojové kódy k jednotlivým algoritmům. Chybí zde však uživatelský manuál nebo popis těchto skriptů a funkcí. Testování algoritmů bylo realizováno na třech dvourozměrných testovacích funkcích. Kladně hodnotím systematičnost s jakou student k testování algoritmů přistupoval. Pro každou metodu byl vyhodnocen vliv nastavení různých parametrů. Vyhodnocovány byly tři objektivní parametry, pro zvýšení robustnosti bylo vyhodnocení opakováno padesátkrát. Výhrady mám ale k nastavení testovaných parametrů. U genetických algoritmů student volí pravděpodobnost mutace 30, 50 a 70%. Tyto hodnoty jsou příliš vysoké a v rozporu s doporučenými hodnotami, které uvádí v části 4.5. Obdobně nevhodně jsou voleny hodnoty velikosti populace u metod rojení částic a diferenciální evoluce. Výše uvedené nedostatky svědčí o nedostatečné důslednosti a pochopení problematiky ze strany studenta. Po formální stránce je práce na výborné úrovni. Nedostatkem jsou pouze popisky tabulek uváděné pod tabulkou. Chybí také popis souborů na přiloženém CD. V seznamu použité literatury je pouze devět literárních zdrojů (z nichž jeden není v práci citován) a celá teoretická část práce je citována výhradně ze tří českých a slovenských textů (viz výše). Všechny zahraniční publikace ([7], [8], [9]) jsou navíc ocitovány současně na jednom místě. K dané problematice existuje velké množství článků v zahraničních odborných časopisech, k některým zmíněným metodám jsou k dispozici i kvalitní monografie. Vzhledem k chybějícímu popisu implementace a nevyhovující práci s literaturou považuji zadání za částečně splněné. Práci hodnotím známkou uspokojivě (D – 62 bodů).

Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 49512