MAHÚT, T. Řešení pohonu plničky konzerv včetně vazby na podávací šnek a dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Diplomová práce svým rozsahem odpovídá zadání a diplomant postupoval při řešení samostatně. Varianta zvolená k realizaci se jeví jako nejvýhodnější. V přiložené výkresové dokumentaci se vyskytují některé chyby, nebyl dodán výkres sestavení ve 2D verzi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dočkal, Aleš

Předložená práce pana Tomáše Mahúta navazuje na předchozí diplomovou práci řešenou na ÚK a řeší její dílčí uzel, který nebyl dříve uspokojivě navržen. Práce je zpracována přehledně a zjevně svědčí o značné samostatnosti diplomanta a jeho schopnosti řešit odpovídajícím způsobem technické úkoly. Zásadní výhradu však mám k výkresové dokumentaci, která celkový, velmi příznivý dojem, značně snižuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20682