STÁREK, I. Plánování cesty robota pomocí dynamického programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Student na základě doporučené literatury programově implementoval metodu pro plánování cesty robota v neurčitém prostředí pomocí dynamického programování. Projevil přitom značnou míru samostatnosti. Získané výsledky jsou základem pro další výzkum problematiky plánování cest robotů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krček, Petr

Kapitoly 1 až 4 obsahují teoretické východiska pro diplomovou práci a jejich obsah pokládám za dostatečný. Navržený program je pro ověření funkce použitelný, ale jeho uživatelské ovládání není příliš intuitivní. Pro větší vypovídací hodnotu experimentů (kapitola 5) by bylo vhodné testy provádět na více reálných mapách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20690