POPELKA, O. Fluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/h [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Zadání diplomní práce bylo splněno s formálními nedostatky.Grafické uspořádání je méně přehledné a některé části textu se opakují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lisý, Martin

Předložená diplomová práce je svým zpracováním velmi rozsáhlá a zabývala se tepelným výpočtem fluidního kotle pro spalování uhlí, resp. biomasy s doplněním o výpočet emisí SO2 a HCl. Hlavní části práce tvoří stechiometrické výpočty, tepelná bilance kotle a výpočet jednotlivých teplosměnných ploch. Celá práce je velmi nepřehledná,práce působí nesourodě díky rozdílné grafické úpravě jednotlivých části. Zejména první část má zcela nedostatečnou grafickou úpravu. To se týká zejména velikosti písma při psaní rovnic v kap. 2,3,4, (např. str. 12 nebo 13), v textu jsou několikrát bezdůvodně vynechány velké části stran. V práci se velmi často objevují nelogické věty, text obsahuje nepřeberné množství překlepů a hrubých pravopisných chyb, zejména v interpunkci nebo psaní i a y. U celé řady rovnic a vzorců chybí obecný tvar, v textu jsou uvedeny pouze dosazení, což výrazně zhoršuje orientaci ve výpočtu a možnost kontroly výpočtu. Velmi často se také objevují chyby při uvádění jednotek výsledků výpočtů. Ve výpočtu se také objevuje několik nepřesností a chyb, které však nemají zásadní vliv na celkové výsledky a návrh kotle. Jedná se např. o výpočet produkovaných emisí HCl nebo množství uvolněného CO2 při odsiřování. Přes výše uvedené připomínky předložená diplomová práce splnila požadavky zadání v celém rozsahu i ostatní zákonné náležitosti diplomové práce, proto práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou D/dostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 58646