KOMADEL, L. Měření dosahu IEEE 802.15.4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Petr

Autor k řešení zadání zpočátku přistupoval poměrně laxně, což v kombinaci s objektivními potíži, na které v realizační části narazil, vedlo k časovému presu v posledních měsících. Autor přitom měl s problematikou již předchozí zkušenosti z bakalářské práce. V rámci posledního semestru řešení dané problematiky již pracoval velmi aktivně, ovšem poněkud laxní přístup při řešení předchozích semestrální prací vyústil v následný časový pres. Autor byl následně nucen čelit neočekávaným překážkám, kterým čelil velmi aktivně a iniciativně. Jedna z neočekávaných překážek objektivně znemožnila zrealizovat část zadání - měření vlivu počasí na přenosovou trasu. Oproti očekávání se ukázalo, že v místě instalace měřicích bodů je i za ideálních podmínek signál na hranici použitelnosti a tak již mírné sněžení jakákoliv měření zcela znemožnilo. Jako alternativa k realizaci měření bylo doporučeno vyhledat relevantní informace v literatuře. Měření závislosti síly signálu na poloze vysílače ve vozidle bylo splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Posudek oponenta

Hynčica, Ondřej

Zadáním práce bylo vyhodnocení dosahu a kvality komunikace rádiových modulů dle IEEE 802.15.4 v závislosti na umístění ve vozidle a v závislosti na atmosférických podmínkách. Předložená práce toto zadání splňuje pouze částečně. Pro měření ve vozidle není vyhodnocen komunikační dosah a kvalita je určena pouze podle hodnoty LQI získané z rádia, která je bez kalibrace pouze orientační (tolerance +/- 5 dBm). Ve výsledcích měření chybí počet nedoručených paketů, což je významný parametr. Rozdělení na dobré a poškozené pakety nedává příliš smysl, neboť na úrovni rádia je paket kontrolován pomocí FCS. Pro opakovatelnost měření chybí informace o použitých anténách nebo délce paketu. Druhá část, vyhodnocení atmosférických vlivů, není zpracována téměř vůbec - experimenty nejsou provedeny z technických důvodů (nešlo dát moduly za okno?) a teoretický rozbor problému chybí. Po formální stránce je práce zpracována dobře, z hlediska struktury chybí vyhodnocení a diskuze získaných výsledků. Diplomant zvolil minimální řešení, které lze považovat za splnění zadání. Doporučuji práci k obhajobě s výhradami a doporučeným hodnocením uspokojivě/D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
D
Body
61

Otázky

eVSKP id 22371